Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
м. Київ, вул. Львівська, 23 Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Автомобільний транспорт (Логістика транспортних перевезень)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 274 "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 27 «ТРАНСПОРТ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 274 «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

27 Транспорт

27 Transport

Спеціальність

274 Автомобільний транспорт

274 Automobile Transport

Спеціалізація

Логістика транспортних перевезень

Кваліфікація

Інженер з автомобільного транспорту

Тип диплома та обсяг програми

Диплом бакалавра 240 кредитів ЄКТС / 3 роки 10 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Інженерно-технологічний інститут

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2017-2022

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які отримали повну загальну середню освіту. Прийом здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Автомобільний транспорт

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері автомобільного транспорту.

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень із транспорту та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника з автомобільного транспорту

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Бакалавр з автомобільного транспорту може виконувати професійну роботу: в органах державного управління; на підприємствах, фірмах, організаціях, установах транспортного сектору економіки; у науково-дослідних закладах; на автотранспортних підприємствах із перевезення вантажів та пасажирів; у виробничій сфері з надання послуг із технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; у міжнародних та недержавних організаціях та установах. Випускники можуть працювати на посадах:

спеціаліст із транспортного обслуговування на підприємствах державного та недержавного секторів економіки, інженер з організації, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів.

 

Продовження освіти (академічні права)

Магістерський рівень

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та використанням тренінгів, що розвивають професійні навички та уміння працювати самостійно і в команді.

 

Форми контролю

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі автомобільного транспорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов:

1)       базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

2)       базові знання в галузі автомобільного транспорту, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

3)       базові уявлення про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

4)       здатність до аналізу та синтезу;

5)       здатність до застосування знань на практиці;

6)       здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

7)       дослідницькі навички;

8)       навички розроблення та управління проектами;

9)       уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

10)    здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

11)    знання іншої мови (мов);

12)    уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

13)    уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

14)    креативність, здатність до системного мислення;

15)    потенціал до подальшого навчання;

16)    відповідальність за якість виконуваної роботи.

 

Професійні компетентності

1)       базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розв’язування поставлених задач;

2)       базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій, офіційних класифікаторів товарів та інших нормативно-розпорядчих документів в автомобільному транспорті;

3)       базові знання технічних характеристик та правил експлуатації комунікаційних мереж і технічних засобів у сфері транспорту;

4)       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

5)       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

6)       знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

7)       уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей транспорту;

8)       здатність використовувати та впроваджувати нові технології;

9)       здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень;

10)    здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності;

11)    здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

12)    уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

13)    уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

14)    уміння проводити аналіз проектів;

15)    уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- сучасних форм і принципів організації транспортування;

- форм розвитку й оновлення існуючих транспортно-логістичних систем;

- методики проектування нових транспортно-логістичних систем;

- методів планування і прогнозування розвитку транспортно-логістичних систем.

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, етики, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості,

- базові знання з економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- базові знання з фундаментальних природничих наук та математики в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних технічних дисциплін та використання математичних методів в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

- сучасні уявлення про технічну експлуатацію і обслуговування автомобілів;

- сучасні уявлення про основи технічної діагностики автомобілів;

- базові уявлення про експлуатаційні матеріали, які застосовуються в галузі;

- базові уявлення про конструкцію та тенденції розвитку складових частин автомобілів;

- базові уявлення про організацію планування та управління виробництвом і персоналом;

- сучасні уявлення про використання новітніх технологічних процесів на автопідприємствах;

- базові уявлення про охорону навколишнього середовища, природокористування і нормування умов праці в галузі.

Вміння:

- аналізувати стан і ефективність використання діючих схем транспортування;

- використовувати сучасні принципи організації виробництва і форм розвитку транспортування при проектуванні нових, а також при удосконаленні діючих транспортно-логістичних систем;

- виконувати розрахунки виробничої програми, чисельності персоналу, кількості автотранспортних засобів, площ виробничо-складських приміщень у транспортно-логістичних системах;

- підбирати технологічне устаткування, розробляти плани транспортування, планування схем транспортування, у тому числі в міжнародному сполученні;

- оцінювати якість прийнятих рішень і ефективність варіантів схем транспортування вантажо- та пасажиропотоків.

- вміння вирішувати свої професійні задачі за допомогою інструментарію обчислюваної техніки;

- володіння методами аналізу сучасних виробництв у галузі автомобільного транспорту;

- уміння використовувати інтернет-ресурси;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі фундаментальних технічних наук для дослідження й удосконалення технологічних процесів;

- здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в застосуванні сучасних альтернативних та екологічно чистих видів палива.

Формування суджень:

- здатність використовувати знання в галузі математики та математичної статистики для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання технологічних процесів на виробництві;

- уміння створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички з фундаментальних наук для вирішення практичних завдань у галузі транспортних технологій.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Фізика 6 180 і
1.1.10. Вища математика 8 240 і
1.1.11. Хімія 4 120 і
Всього обов’язкових дисциплін п. 1.1. 54 1620  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Керування в логістичних системах 6 180 з
1.2.2. Режим праці та відпочинку водіїв 3 90 з
1.2.3. Економіка підприємств автомобільного транспорту 4 120 і
1.2.4. Основи охорони праці 4 90 і
1.2.5. Безпека дорожнього руху 3 90 з
1.2.6. Іноземна мова 6 180 і
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 20 600  
Всього за циклом п.1. 74 2220  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Теоретична механіка 4 120 і
2.1.3. Теорія механізмів і машин 6 180 і
2.1.4. Опір матеріалів 6 180 і
2.1.5. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (Матеріалознавство) 4 120 і
2.1.6. Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка 4 120 і
2.1.7. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 4 120 і
2.1.8. Деталі машин і ПТО 6 180 кр, і
2.1.9. Основи теплотехніки 3 90 і
2.1.10. Гідравліка, гідро- і пневмоприводи 4 120 і
2.1.11. Нарисна геометрія, інженерна і комп'ютерна графіка 6 180 і
2.1.12. Інформаційні технології в галузі (відповідно до спеціальності) 4 120 з
2.1.13. Автомобілі 8 240 кр, і
2.1.14. Автомобільні двигуни 6 180 і
2.1.15. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів 4 120 і
2.1.16. Електронне та електричне обладнання автомобілів 6 180 і
2.1.17. Експлуатаційні матеріали 4 120 з
2.1.18. Технічна експлуатація автомобілів 9 270 кр, і
2.1.19. Надійність і довговічність машин 4 120 дз
2.1.20. Технологічні основи відновлення деталей 4 120 і
ПР.1 Ознайомча практика 4,5 135 дз
ПР.2 Навчальна практика 4,5 135 дз
ПР.3 Технологічна практика 4,5 135 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 4,5 135 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 117 3510  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Логістичні центри та збірно-розподільчі термінали 4 120 з
2.2.2. Організація планування та управління виробництвом і персоналом 4 120 дз
2.2.3. Фінанси, інвестиції, аудит і митне законодавство на автотранспорті (Фінансовий менеджмент інженерних технологій) 3 90 з
2.2.4. Взаємодія видів транспорту в логістичних системах 4 120 з
2.2.5. Організація автомобільних перевезень (логістіка) 4 120 і
2.2.6. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту 4 120 і
2.2.7. Тарифи і тарифні системи на транспорті 4 120 і
2.2.8. Рухомий склад автомобільного транспорту 8 240 і
2.2.9. Державне регулювання транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 6 180 і
2.2.10. Транспортні логістичні системи 3 90 з
2.2.11. Методологічні аспекти інвестування процесів міжнародних перевезень 3 90 дз
Всього вибіркових дисциплін п. 2.2. 47 1410  
Всього за циклом п.2 164 4920  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів  67 2010
РАЗОМ: 240 7200