Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
м. Київ, вул. Львівська, 23 Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Харчові технології (Виробництво продукції оздоровчого харчування)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 18 "ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 18 «ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧУВАННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Освітній ступінь

Бакалавр

Галузь знань

18 «Виробництво та технології»

18 "Production and Technology"

Спеціальність

181 «Харчові технології»

181 "Food Technology"

Спеціалізація

Технології харчових продуктів оздоровчого призначення

 

Food Technology for Recreational Purposes

Кваліфікація

Бакалавр з харчових технологій

 

Bachelor of Food Technology

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 3 р. 10міс.

Вищий навчальний заклад

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Організація, що здійснює акредитацію

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Червень 2017

Рівень програми

Шостий рівень Національної рамки кваліфікацій України НРК.

6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання упродовж життя (EQFLLL).

Перший цикл Європейського простору вищої освіти (HPFQ EHEA).

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

 1. На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання становить 240 кредитів ЄКТС (3роки 10 місяців)
 2. Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю.
 3. Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої програми.

Рівень вищої освіти

ІІ (другий) рівень вищої освіти

 

А

Мета освітньої програми

Формування загально-професійних компетентностей, необхідних для організації діяльності ресторанного господарства та вирішення практичних завдань із забезпечення якості харчових продуктів оздоровчого призначення.

В

Характеристика програми

Об’єкт вивчення та діяльності: технологічні процеси і харчові продукти.

Цілі навчання: очікуване застосування набутих компетентностей.

Теоретичний зміст предметної області: основні поняття і принципи проектування та функціонування підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства, організація та контролювання відповідного рівня якості та безпечності харчових продуктів, технологічних процесів їх виробництва, принципи розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій, правила застосування чинної законодавчо-нормативної бази та система аналізу маркетингової діяльності у виробничих умовах.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці): комплекс технологічних заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств, методи і методики контролю якості та безпеки харчових продуктів, методи планування і розрахунку потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових), розроблення плану діяльності підприємств харчової промисловості і ресторанного господарства.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати): комп’ютерна техніка та інформаційні програми, сучасне лабораторне і технологічне обладнання.

 

Фокус програми

Технологічні процеси продуктів харчування оздоровчого призначення

 

Орієнтація програми

Професійна

 

Особливості програми

Визначені особливістю профілю підготовки фахівця із харчових технологій. Програма передбачає академічну мобільність.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Випускники здатні виконувати професійну роботу на підприємствах харчової промисловості і ресторанного господарства та в галузевих організаціях різних видів діяльності і форм власності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація професій» ДК 003:2010 за такими назвами і кодами професійних груп:

 

- 1315 Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.)

- 1225 Завідувач виробництва

- 1225 Завідувач закладу харчування

- 1225 Начальник виробництва (на підприємстві харчування)

- 1225 Завідувач виробництва

- 8270 Контролер харчової продукції

- 5122 Шеф-кухар

- 5123 Сомельє

- 5129 Майстер ресторанного обслуговування

- 1221.1 Начальник цеху

- 1222.2 Майстер

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливе подальше продовження освіти за другим магістерським рівнем вищої освіти

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Теоретичний зміст предметної області: основні поняття і принципи проектування та функціонування підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства, організація та контролювання відповідного рівня якості та безпечності харчових продуктів, технологічних процесів їх виробництва, принципи розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій, правила застосування чинної законодавчо-нормативної бази та система аналізу маркетингової діяльності у виробничих умовах.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці): комплекс технологічних заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств, методи і методики контролю якості та безпеки харчових продуктів, методи планування і розрахунку потреби в ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових), розроблення плану діяльності підприємств харчової промисловості і ресторанного господарства.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати): комп’ютерна техніка та інформаційні програми, сучасне лабораторне і технологічне обладнання.

 

Форми контролю:

Комплексна система перевірки знань з навчальних дисциплін та виробничих практик: поточний контроль, модульний, підсумковий, самоконтроль, оцінка результатів самостійної роботи студентів викладачем.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетенції

 1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 2. Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності.
 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 5. Здатність розв’язувати задачі різного рівня складності у процесі навчання, із застосуванням базових теоретичних знань, розвинутого логічного мислення, комплексу теорій та методів фундаментальних і прикладних наук.
 6. Здатність розв’язувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства.
 7. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення.
 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 10. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 12. Здатність працювати в команді.
 13. Навички здійснення безпечної діяльності.
 14. Орієнтація на збереження навколишнього середовища.
 15. Володіння українською та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування.
 

Професійні компетентності

 1. Здатність застосовувати базові знання фундаментальних наук для розуміння суті технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва харчових продуктів оздоровчого харчування.
 2. Здатність до організації та проведення технологічного процесу виробництва якісних і безпечних харчових продуктів оздоровчого харчування.
 3. Здатність оцінювати чинники впливу на перебіг технологічних процесів та використовувати технічне, інформаційне і програмне забезпечення для управління технологічними процесами, у тому числі за допомогою сучасних автоматизованих систем.
 4. Навички роботи зі спеціальним лабораторним обладнанням та вимірювальною технікою та здатність до організації і проведення технохімічного і мікробіологічного контролю якості сировини, напівфабрикатів і харчових продуктів.
 5. Здатність використовувати фундаментальні, професійно-профільовані знання і практичні навички для розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій.
 6. Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, професійні та базові знання в галузі економіки і логістики для вирішення прикладних задач, проведення технологічних, технічних та економічних розрахунків.
 7. Здатність розуміти принципи роботи технологічного обладнання, володіти прогресивними методами його підбору та експлуатації.
 8. Здатність демонструвати навички проектування нових або модернізації діючих виробництв (виробничих дільниць).
 9. Здатність використовувати чинну законодавчу базу, довідкові матеріали та професійно-профільовані знання для розроблення нормативної документації.
 10. Здатність самостійно оволодівати новими знаннями, використовуючи здобуті фундаментальні та професійні знання і навички.
 11. Здатність розроблювати та впроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, забезпечувати екологічну чистоту роботи підприємства.
 12. Здатність визначати та розв’язувати широке коло проблем і задач харчової галузі шляхом розуміння їх основ.
 13. Здатність до ділових комунікацій із фахівцями в галузі харчових технологій, уміння вести дискусію на професійну тематику та навички роботи в команді.
 14. Здатність підвищувати ефективність виробництва та ресурсозбереження, розробляти і впроваджувати сучасні системи менеджменту.
 15. Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, етики, які сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості;

- базові знання з економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- базові знання з фундаментальних природничих наук та математики в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних технічних дисциплін та використання математичних методів в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

- сучасні уявлення про технічну експлуатацію й обслуговування технологічного устаткування;

- базові уявлення про нові сировинні ресурси для харчової промисловості;

- базові уявлення про організацію планування та управління виробництвом і персоналом;

- сучасні уявлення про використання новітніх технологічних процесів на харчових виробництвах;

- базові уявлення про охорону навколишнього середовища, природокористування і нормування умов праці в галузі.

Вміння:

- володіння методами аналізу сучасних харчових виробництв.

Формування суджень:

- уміння використовувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у харчових виробництвах;

- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички у галузі харчових виробництв.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та бажано однією з іноземних мов;

- здатність використовувати різноманітні методи, зокрема, інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій;

- здатність усвідомлювати необхідність продовжувати навчання з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони довкілля.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                               6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів  4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Загальна та неорганічна хімія 3 90 і
1.1.10. Аналітична хімія 3 90 дз
1.1.11. Інженерна та комп'ютерна графіка 3 90 і
1.1.12. Фізична та колоїдна хімія 3 90 і
1.1.13. Харчова хімія 3 90 і
1.1.14. Органічна хімія 3 90 і
Всього за п. 1.1. 54 1620  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 18 540  
1.2.1. Оздоровче харчування 3 90 дз
1.2.2. Вища математика 3 90 і
1.2.3. Фізика 3 90 і
1.2.4. Моделювання технологічних процесів харчових виробництв 3 90 з
1.2.5. Екструзійні та низькотемпературні технології харчових продуктів  3 90 з
1.2.6. Економічна теорія 3 90 і
Всього за І циклом  72 2160
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Технічна мікробіологія  3 90 з
2.1.3. Основи автоматизованого проектування 3 90 з
2.1.4. Основи виробництва продуктів оздоровчого харчування 3 90 і
2.1.5. Технологія оздоровчих продуктів для дитячого  та геродієтичного харчування 3 90 з
2.1.6. Методи контролю якості продукції в галузі 3 90 з
2.1.7. Загальні технології харчової промисловості 18 540 і
2.1.8. Процеси й апарати харчових виробництв 3 90 і
2.1.9. Автоматизація виробничих процесів 4 120 і
2.1.10. Стандартизація, метрологія та сертифікація 4 120 і
2.1.11. Науково-дослідна робота студентів 3 90 дз
2.1.12. Організація ресторанного господарства 8 240 і,кр
2.1.13. Теоретичні основи харчових технологій 6 180 з
2.1.14. Устаткування закладів ресторанного господарства 4 120 і,кп
2.1.15. Менеджмент підприємств ресторанного господарства 3 90 з
2.1.16. Управління якістю та безпекою продукції галузі 4 120 і
2.1.17. Технологія продукції ресторанного господарства  16 480 і,кр
2.1.18. Гігієна та санітарія  3 90 з
2.1.19. Молекулярна технологія  продуктів оздоровчого призначення 4 120 з
2.1.20. Основи виробництва продуктів оздоровчого харчування 4 120 з
2.1.21. Екологія харчування 3 90 і
2.1.22. Харчові та дієтичні добавки  3 90 з
2.1.23. Технологія санаторно-курортного харчування 3 90  
2.1.24. Міждисциплінарна курсова робота: Загальні технології харчової промисловості і теоретичні основи харчових технологій  3 90 кр
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 6 180 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
  Всього за п.2.1. 134 4020  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 34 1020  
2.2.1. Технологія продуктів лікувально-профілактичного призначення 3 90 і
2.2.2. Технологія напоїв оздоровчого призначення 3 90 з
2.2.3. Технологія продуктів дієтичного призначення 3 90 з
2.2.4. Етнічні кухні 3 90 з
2.2.5. Проектування закладів ресторанного господарства 3 90 і, кп
2.2.6. Товарознавство в ресторанному господарстві 3 90 з
2.2.7. Експертиза якості продукції оздоровчого призначення 3 90 з
2.2.8. Моніторинг ринку харчових продуктів оздоровчого призначення  3 90 з
2.2.9. Рекреаційні комплекси 4 120 з
2.2.10. Технологічний тренінг 3 90 з
2.2.11. Бухгалтерський облік 3 90 і
Всього за ІІ циклом 168 5040
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору   52  
РАЗОМ: 240 7200