Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Маркетинг

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 «МАРКЕТИНГ»

 

ОКР молодший спеціаліст

ОКР молодший бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 075 МАРКЕТИНГ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: Коледж «Освіта»

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РіК 10 місяців

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Молодший бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

075 Маркетинг

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Молодший бакалавр з маркетингу

Відповідає вимогам стандарту освітньої діяльності

Зазначається назва стандарту, дата та номер наказу яким стандарт затверджено та введено в дію, якщо стандарт відсутній вказується – «відсутній»

 

1. Опис освітньої програми

Ступень вищої освіти

Молодший бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

075 Маркетинг

075 Marketing

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Молодший бакалавр з маркетингу

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Молодший бакалавр

120 кредитів; 1 рік 10 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Коледж «Освіта»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

початковий рівень (короткий цикл) – 5 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї загальної середньої освіти.

 

А

Мета освітньої програми

- забезпечити підготовку в галузі маркетингу;

- надати студентам інформацію та знання з маркетингу з акцентом на критичному мисленні та практичних навичках проведення ринкового дослідження, розвитку компетентностей, необхідних для комунікації, поширення інформації тощо;

- надати освіту в сфері маркетингу із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей маркетингу для подальшого навчання.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

 • Об’єкт вивчення та діяльності: маркетинг на мікро- і макрорівні;
 • Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): підготовка кваліфікованих професіоналів з маркетингу, здатних проводити дослідження, щоб дізнатися про потреби та переваги споживачів; розробляти нові товари; визначати оптимальну ціну на товар; вирішувати, де споживачам зручно придбати товари; проводити моніторинг конкурентного середовища, аналіз та прогноз ринків збуту для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання на ринку.
 • Теоретичний зміст предметної області: поняття і категоріальний апарат маркетингу, маркетингові концепції, методи дослідження і принципи маркетингу та їх використання для проведення маркетингових досліджень, аналіз та узагальнення результатів дослідження, пояснення фактів та прогнозування результатів дослідження.
 • Методи, методики та технології:

здобувач для застосовування на практиці має оволодіти методами і методикою проведення маркетингових досліджень, ціноутворення, технологіями розробки маркетингових заходів, прямого продажу, стимулювання збуту та ін.

 • Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати):

маркетингові інструменти щодо проведення маркетингових досліджень, впливу на поведінку споживача, формування потреб споживача та ін.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Основний фокус, акценти та завдання програми спрямовані на формування знань, умінь та компетентностей випускників програми щодо володіння сучасним інструментарієм з маркетингу та обґрунтування напрямів з підвищення ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах.

Загальна освіта в області управління та адміністрування.

Спеціальність програми полягає у підготовці фахівців для економічних, маркетингових, виробничо-збутових та аналітичних підрозділів підприємств різних галузей економіки.

 

Орієнтація програми

Профіль програми підготовки (професійне спрямування):

Програма орієнтована на основні напрями професійної діяльності фахівців-маркетологів за цією спеціальністю – планувальна, організаційна, мотиваційна, контрольна, зовнішньоекономічна, інформаційно-аналітична, дослідницька.

Освітньо-професійна, базується на загальновідомих наукових результатах із урахуванням сьогоднішнього стану економіки та бізнес-аналітики, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра в області маркетингу, реклами, підприємництва, менеджменту.

 

Особливості та відмінності

Особливості програми, які відрізняють її від інших подібних програм: у процесі навчання забезпечується отримання фундаментальних знань для подальшого навчання в бакалавратурі, якісна практична (2 види практики – ознайомча, навчальна) підготовка студентів. Суттєвою перевагою програми є її прикладна спрямованість.

Програма передбачає вивчення управлінського, маркетингового, економічного, аналітично-прикладного та економіко-математичного апарату проведення маркетингових досліджень.

Особливістю програми є широке використання інформаційних технологій у маркетинговій діяльності підприємств різних галузей економіки

Відмінність програми від інших – при реалізації даної програми значна увага буде надана формуванню маркетингового мислення та комунікаційних навичок для ефективного проведення маркетингових досліджень на всіх типах ринків.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Випускники підготовлені до роботи за національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010. 3436 Помічники керівників.

Фахівець може займати такі первинні посади:

  керівник: виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі; виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні; підрозділів маркетингу; виробничих підрозділів у складському господарстві; підрозділів матеріально-технічного постачання; малих підприємств без апарату управління в оптовій і роздрібній торгівлі; малих підприємств без апарату управління у комерційному обслуговуванні;

• керуючий магазином;

• керуючий агенством (торговельним, рекламним та іншим);

• директор (керівник) малої торговельної (рекламної, комерційної тощо) фірми;

• керівник малого (складського) підприємства;

• комерсант;

• завідувач складу;

• завідувач контейнерного майданчика;

• агент із торгівлі майном, із комерційних послуг та торговельний брокер;

• комівояжер;

• торговельний представник;

• брокер (посередник) із купівлі-продажу товарів;

• службовець на складі;

• заготівельник продукції і сировини;

• товарознавець;

• представник з реклами;

• ревізор комерційний;

• експедитор;

• комірник.

Споріднені первинні посади: керівник малого підприємства, установи та організації; керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості; консультант із ефективності підприємництва.

Професійні назви робіт та професійні компетентності:

 • проведення аналізу конкурентних позицій підприємства та оцінювання конкурентної ситуації на ринку;
 • діагностика внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища підприємства;
 • проведення маркетингового обґрунтування бізнес-плану;
 • проведення моніторингу маркетингової діяльності;
 • обґрунтування ціни на товар;
 • здійснювання організації маркетингової діяльності на підприємстві;
 • оцінювання конкурентоспроможності підприємства та його продукції;
 • планування асортименту товарів;
 • проведення планування збуту товарів;
 • планування комунікаційної кампанії;
 • планування маркетингової діяльності підприємства;
 • прогнозування кон’юнктури товарного ринку;
 • розроблення бізнес-плану інноваційного проекту;
 • розроблення плану маркетингу;
 • розроблення програми просування торгової марки;
 • формування медіа-плану рекламної кампанії;
 • управління брендом підприємства;
 • управління витратами на маркетинг.

Професійні можливості:

 • приймати ефективні управлінські рішення щодо планування, організації, мотивації та контролю маркетингової діяльності підприємств;
 • аналізувати та розробляти заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства;
 • забезпечувати ефективне маркетингове обґрунтування інноваційних бізнес-проектів;
 • організовувати успішний власний бізнес;
 • проводити дослідження міжнародних ринків послуг;
 • розуміти мотиви купівельного поводження споживачів;
 • проводити дослідження цінностей, преференцій та очікувань споживачів;
 • налагоджувати ефективні канали збуту послуг на міжнародному ринку;
 • креативно мислити;
 • працювати в команді.
 

Продовження освіти (академічні права)

Молодший бакалавр з маркетингу підготовлений до продовження освіти за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю «Маркетинг», за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та на спільних міжнародних програмах подвійних дипломів, що діють в університеті.

Можливість навчатися за програмою 1 циклу (бакалавр). Бакалаврські програми: маркетинг, міждисциплінарні програми, близькі до маркетингу, бакалаврські програми в менеджменті.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Основні підходи, методи та технології, які використовуються в даній програмі: студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

Лекції, практичні заняття, проектна робота в командах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, курсові роботи, консультації з викладачами, ознайомча та навчальна практика на підприємствах, державний екзамен за фахом.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт, комплексний державний екзамен тощо.

Письмові та усні екзамени, заліки, курсові роботи, презентації, поточний контроль, звіти з проходження практик, державний екзамен за фахом.

Е

Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в маркетингу, професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
 • Здатність планувати та управляти часом
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
 • Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
 • Здатність вчитися і бути сучасно навченим
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
 • Здатність бути критичним і самокритичним
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення
 • Здатність працювати в команді
 • Навички міжособистісної взаємодії
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
 • Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі
 • Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності
 • Здатність працювати автономно
 • Здатність розробляти та управляти проектами
 • Прихильність безпеці
 • Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
 • Прагнення до збереження навколишнього середовища
 • Здатність діяти соціально відповідально та громадянськи свідомо
 • Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми
 • Оцінювання і прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ
 • Володіння державною та однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування
 • Засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями
 • Вирішення соціально-економічних і політичних проблем із урахуванням загальнолюдських цінностей, норм поведінки і моралі в державних, виробничих, міжособистісних та суспільних відносинах
 • Організація власної діяльності як складової колективної діяльності
 • Активна участь у поліпшенні стану довкілля, забезпечення здоров'я та гармонійного розвитку людини з високим рівнем якості та безпеки її життя
 • Базові знання основ психології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності
 • Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси
 

Професійні компетентності

Професійні компетентності:

 • Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в маркетингу
 • Здатність застосовувати принципи енергозбереження у своїй професійній діяльності
 • Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань
 • Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України
 • Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці
 • Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва
 • Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії і практики управління
 • Здатність підтримувати функціонування систем галузевого менеджменту на підприємствах
 • Здатність аналізувати існуючі процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси виробництва з використанням принципів ІТ-технологій
 • Здатність використовувати знання і практичні навички щодо техніко-економічного обґрунтування вибору сировини, продукції, товарів, устаткування, технологічних об'єктів та оптимізації їх функціонування
 • Уміння застосовувати знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей матеріалів
 • Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості матеріалів у лабораторних умовах та в умовах виробництва і реалізації (продажу)

F

Програмні результати навчання

 

За результатами навчання по програмі підготовки молодших бакалаврів за спеціальністю 075 «Маркетинг» випускники програми повинні:

знати:

- категоріальний апарат маркетингу;

- концепції маркетингу;

- сучасний інструментарій із управління маркетингом;

- сучасні методи й інструменти проведення маркетингових досліджень;

- особливості дослідження ринку та ін.

вміти застосовувати знання:

 • у процесі проведення маркетингового дослідження ринку;
 • при формуванні маркетингових інформаційних систем;
 • під час проведення аналізу й оцінки ринкової діяльності підприємства;
 • при орієнтуванні в кон’юнктурі ринку;
 • у процесі обґрунтування рекомендацій з асортиментної, збутової та цінової політики підприємства;
 • при розробці маркетингових програм з виведення та просування товарів і послуг на ринку;
 • при здійсненні рекламно-інформаційної діяльності;
 • при проведенні заходів з PR;
 • при розробці заходів із формування торгової марки, бренду та ін.

мати навички:

 • проводити маркетингові дослідження ринку;
 • володіти сучасним інструментарієм із управління маркетингом;
 • формувати маркетингові інформаційні системи;
 • аналізувати й оцінювати ринкову діяльність підприємства;
 • орієнтуватися в кон’юнктурі ринку;
 • обґрунтовувати рекомендації з асортиментної, збутової та цінової політики підприємства;
 • розробляти маркетингові програми з виведення та просування товару на ринку;
 • здійснювати рекламно-інформаційну діяльність;
 • проводити заходи з PR;
 • розробляти заходи з формування торгової марки, бренду;
 • обґрунтовувати напрями з підвищення ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах та ін.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

24

  Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Менеджмент 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
Всього обов’язкових дисциплін за п. 1.1. 24 720  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Економічна теорія 3 90 з
Соціологія
Логіка
1.2.2. Правознавство 3 90 з
Соціологія
Менеджмент
1.2.3. Психологія 3 90 з
Соціологія
Логіка
1.2.4. Політологія 3 90 з
Соціологія
Менеджмент
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 12 360  
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 1 30  
Всього за циклом п.1. 36 1080  
2. Цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. БЖД / Цивільний захист 3 90 з
2.1.2. Екологія та екологічна етика 3 90 з
2.1.3. Інформаційні технології 4 120 з,і
2.1.4. Основи наукових досліджень 3 90 з
2.1.5. Вища математика 4 120 і
2.1.6. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи і моделі 3 90 з
2.1.7. Макроекономіка 3 90 і
2.1.8. Мікроекономіка 3 90 і
2.1.9. Політична економія 4 120 і
2.1.10. Теорія ймовірності та математична статистика 3 90 з,і
2.1.11. Економічний аналіз 3 90 і
Всього за циклом п.2. 36 780  
3. Цикл професійної та практичної підготовки 3.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
3.1.1. Комерційна діяльність організацій 6 180 з,і,КР
3.1.2. Інформаційні технології в комерційній діяльності 3 90 і
3.1.3. Інфраструктура товарного ринку 3 90 і
3.1.4. Комерційне товарознавство 3 90 і
3.1.5. Фінансовий облік 3 90 і
3.1.6. Ціноутворення 3 90 і
3.1.7. Ринкові дослідження 3 90 з
Всього обов’язкових дисциплін п. 3.1. 24 720  
3.2. Дисципліни вільного вибору студентів
3.2.1. Вступ до спеціальності 3 90 з
Регіональна економіка
3.2.2. Маркетинг 3 90 з
Економіка підприємства
3.2.3. Комунікаційна діяльність 3 90 з
Податкова система
3.2.4. Бухгалтерський облік 3 90 з
Страхування
Всього вибіркових дисциплін п. 3.2. 12 360  
Всього за циклом п.3 36 1080  
  ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Ознайомча практика 2 60 дз
Навчальна практика 4 120 дз
Виробнича практика 4 120 дз
Всього практичної підготовки 10 300  
  ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60
  Всього дисциплін вільного вибору студентів 720
  РАЗОМ: 120 3600