Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Облік і оподаткування (Державний фінансовий контроль)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ОБЛІКУ І ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

07 "Управління та адміністрування"

 

Спеціальність

071 "Облік і оподаткування"

 

Спеціалізація

Державний фінансовий контроль

Кваліфікація

Магістр з державного фінансового контролю

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

60 кредитів; 1 р. 6 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра обліку і загальноекономічних дисциплін

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2017

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність диплома бакалавра або спеціаліста

 

А

Мета освітньої програми:

 • формування системи теоретичних і практичних знань і навичок з контрольно-ревізійної роботи, методики організації та проведення контролю бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльності;
 • підготовка кваліфікованих фахівців-науковців з державного контролю;
 • надання спеціальних знань з питань обліку, аудиту і аналізу у сфері державного фінансового контролю шляхом проведення теоретичного та практичного навчання.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

 • вивчення нормативної бази функціонування державного фінансового контролю;
 • вивчення особливостей різних організаційних форм (інститутів) державного фінансового контролю;
 • вивчення та узагальнення техніки та технології здійснення державного фінансового контролю;
 • узагальнення способів, прийомів, методів контролю з метою оволодіння знаннями розробки загальних та локальних (тематичних) методик контролю;
 • засвоєння системи організації та методики державного фінансового контролю, її місця в загальнодержавному та господарському контролі з метою набуття навичок регулювання (управління) системою державного контролю.
 

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальний

 

Орієнтація програми

Компетенції випускника-магістра з професійного спрямування «Організація і методика державного фінансового контролю» дозволяють йому працювати в органах державного фінансового контролю, в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців державної контрольно-ревізійної служби України

 

Особливості та відмінності

У програмі оптимально поєднується теоретичне навчання та практична підготовка. Програма побудована таким чином, що теоретичне навчання триває 1 рік, а практична підготовка, яка включає 2 види практик, а саме переддипломну та педагогічну практики, розрахована на півроку. В тому числі 14 тижнів відведено на написання та захист магістерської роботи.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Аудитор, асистент аудитора, провідний бухгалтер-ревізор, бухгалтер-ревізор І категорії, бухгалтер-ревізор ІІ категорії, науковий співробітник (інформаційний аналітик), бухгалтер-аналітик, аналітик консолідованої інформації, науковий співробітник (інформаційний аналітик), науковий співробітник (аудит), науковий співробітник (бухгалтерський облік), керівник фінансового чи економічного підрозділу, інспектор фіскальної служби, консультант з податків і зборів, податковий ревізор-інспектор.

 

Продовження освіти (академічні права)

Продовження освіти на третьому (докторському) рівні вищої освіти

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді лекцій, мультимедійні практичних занять, інтерактивних практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних консультацій.

Навчання може здійснюватися за денною, заочною, дистанційною формою, а також у формі електронного навчання в системі Moodle та навчання за індивідуальним графіком.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист курсових робіт, захист звітів з практик, захист магістерської роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

 • Синтез та аналіз. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків;
 • Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових та інтелектуальних навичок для цілей управління на макро- та мікроекономічному рівнях, захисту інтелектуальної власності;
 • Науково-дослідницькі навички. Здатність провадження наукових досліджень у професійній діяльності та/або інноваційній діяльності, здатність генерувати нові ідеї;
 • Інструментальні навички. Вміння використовувати знання фахової іноземної мови для діяльності в міжнародному контексті та проведення наукових досліджень, здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою, навички управління інформацією, навички роботи з використанням сучасних технологій;
 • Соціально-особистісні навички. Адаптивність, комунікабельність, креативність, толерантність, здатність до системного мислення та самовдосконалення, формування стійкого світогляду та наполегливість у досягненні мети;
 • Етичні мотиви. Дотримання норм і принципів професійної етики, навички викладання.
 

Професійні компетентності

 • Організаційно-управлінські навички. Здатність забезпечувати раціональну організацію та оперативне керівництво і контроль за роботою облікового персоналу, брати участь у його мотивації та стимулюванні, підвищенні кваліфікації, здатність розробляти моделі та приймати обґрунтовані управлінські рішення, організовувати власну діяльність;
 • Фінансовий державний контроль в Україні. Світовий досвід організації державного фінансового контролю. Державна контрольно-ревізійна робота в Україні. Система бюджетного контролю. Контроль у системі державного казначейства;
 • Інформаційно-технологічні навички. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації, розробки і впровадження інформаційних систем, виявлення та використання оптимального програмного забезпечення у професійній діяльності;
 • Навички прогнозування. Здатність виявляти проблеми, ставити стратегічні цілі, здійснювати прогнозування розвитку економічних процесів, явищ та механізмів;
 • Розрахункові навички. Здатність використовувати методи планування, проектування, моделювання, контролю, стратегічного аналізу економічних подій, явищ та механізмів. Особливості перевірки використання коштів і майна у бюджетній установі;
 • Реалізація результатів контрольно-ревізійної роботи. Основні питання використання державних активів в установах охорони здоров’я;
 • Порядок взаємодії органів державного фінансового контролю у проведенні перевірок . Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах України;
 • Особливості та проблемні питання організації внутрішньогосподарського контролю на підприємствах;
 • Особливості ревізії операцій за валютними рахунками. Проблемні питання перевірок, пов'язані з розбіжностями методик бухгалтерського обліку та податкового обліку;
 • Глибокі знання та розуміння. Здатність здійснювати розробку моделей, проводити аналіз і структурувати економічні події та явища з точки зору знання сучасних теоретичних, організаційно-методичних основ обліку та оподаткування;
 • Навички оцінювання. Здатність розпізнавати необхідність та ініціювати зміни на основі проведеної оцінки економічних подій та явищ, розробляти алгоритми рішень управлінських проблем із використанням відповідних інструментів;
 • Розв’язання проблем. Уміння структурувати та розв’язувати проблеми в різних професійних ситуаціях, здатність застосовувати здобуті здібності, знання, досвід та залучатись до міжнародного співробітництва у професійній діяльності;
 • Мотиваційні навички. Здатність до позитивного мислення у професійному середовищі, здатність виявляти професіоналізм та здатність до навчання.

F

Програмні результати навчання

 

 • здатність демонструвати систематичне розуміння професійних знань у плануванні та прогнозуванні діяльності суб’єктів господарювання шляхом проведення розрахунку їх основних економічних показників на основі даних звітності;
 • здатність застосовувати знання при розробці та впровадженні інновацій, вирішенні складних проблем у професійній діяльності, враховуючи взаємозв’язок і взаємодію з іншими сферами діяльності;
 • здатність проводити наукові дослідження з питань обліку та оподаткування індивідуально або у складі команди, що вимагає достатнього рівня знань методології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних та кількісних облікових даних, звітності;
 • здатність демонструвати знання нормативно-правової бази для організації процесів управління у сфері професійної діяльності;
 • здатність демонструвати знання з розробки критеріїв прийняття і реалізації управлінських рішень із використанням відповідних методів та принципів у сфері професійної діяльності;
 • здатність демонструвати широкий спектр пізнавальних та інтелектуальних навичок із формування, поліпшення та впровадження інформаційного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання;
 • здатність застосовувати знання та розуміння можливостей розробки та реалізації гнучкої стратегії розвитку суб’єктів господарської діяльності на основі ефективного використання облікової та аналітичної інформації;
 • здатність застосовувати знання принципів розробки та впровадження раціональних форм організаційної структури управління;
 • здатність ефективно працювати в колективі, здійснювати раціональну організацію праці працівників у сфері професійної діяльності;
 • здатність демонструвати навички вибору стилю керівництва при здійсненні управління персоналом та організації роботи економічного, бухгалтерського та фінансового підрозділів;
 • здатність виявляти і вирішувати етичні проблеми, ґрунтуючись на принципах корпоративної соціальної відповідальності;
 • здатність демонструвати знання та навички контролю за станом обліку і звітності, адміністрування податків та зборів, використовуючи прогресивні методи, прийоми та інструменти сфер професійної діяльності;
 • здатність демонструвати уміння стратегічного аналізу та прогнозної оцінки господарських процесів, подій та явищ суб’єктів господарювання та дослідження ефективності системи їх управління;
 • здатність володіти навичками роботи з комп’ютером, використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • здатність діяти автономно та бути самостійним у плануванні і реалізації проектів на професійному рівні;
 • здатність нести відповідальність за розвиток професійних знань та демонструвати вправність у володінні іноземною діловою мовою.