Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Менеджмент (Менеджмент і світова економічна кон'юнктура)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

ОКР Магістр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Профіль – Менеджмент

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

07 Management and Administration

Спеціальність

Профіль – Менеджмент

073 Менеджмент

073 Management

Спеціалізація

Менеджмент і світова економічна кон'юнктура

 

Management and Global Economic Conditions

Кваліфікація

Магістр у галузі менеджменту і світової економічної кон'юнктури

Відповідає вимогам стандарту освітньої діяльності

«відсутній»

 

А

Мета освітньої програми

Формування у майбутніх фахівців комплексу знань, умінь та навичок щодо самостійного вибору та обґрунтування стартових умов майбутньої професійної діяльності в конкретній галузі міжнародної економічної діяльності шляхом розвитку аналітичних, творчих та комунікаційних здібностей, які реалізуються в дидактичній моделі практичної економічної діяльності.

В

Характеристика програми

Предметна область (галузь знань)

Управління та адміністрування

Основний фокус програми та спеціалізації

Формування фахової компетентності щодо ведення міжнародного бізнесу в умовах високої конкуренції та жорстких правил регламентації діяльності в різних секторах міжнародного ринку

Орієнтація програми

Фундаментальна загальноекономічна підготовка й орієнтація на практичні аспекти використання майбутніми фахівцями сучасних інструментів ефективного менеджменту (академічна, професійна, дослідницька)

Особливості та відмінності

Поєднання теоретичної підготовки студентів та практики в міністерствах, відомствах та інших державних органах, представництвах міжнародних транснаціональних корпораціях, відомих українських компаніях.

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички щодо суті, етапів та напрямків розвитку міжнародної інтеграції, особливостей роботи міжнародних інституцій, механізмів та інструментів, які визначають умови ведення міжнародного бізнесу.

С

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Магістр у галузі менеджменту і світової економічної кон'юнктури підготовлений для роботи в міністерствах, Антимонопольному комітеті України та інших урядових структурах, неурядових організаціях, Представництві Європейського Союзу в Україні, іноземних організаціях та фондах, провідних міжнародних корпораціях, відомих українських компаніях.

Фахівець підготовлений для роботи на підприємствах різних організаційно-правових форм із іноземним капіталом, а також в органах державного управління всіх рівнів і здатен обіймати такі посади: експерт, аналітик; державний службовець профільних установ, консультант, менеджер міжнародних компаній, фахівець з організації міжнародного бізнесу, експерт із питань міжнародної конкурентоспроможності, фахівець у сфері зовнішньоекономічної діяльності державних установ, консультант з питань міжнародного підприємництва, менеджер інноваційних проектів, менеджер транснаціональних компаній, менеджер відділів стратегічного планування корпорацій, керуючий відділенням, менеджер із адміністративної діяльності, менеджер із організації консультативних послуг, менеджер з питань регіонального розвитку, менеджер зі зв’язків із громадськістю, менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності, фахівець із ефективності підприємництва; фахівець з корпоративного управління

Подальше навчання

Можливість навчатися в аспірантурі та отримання наукового ступеня доктора філософії з економічних наук.

D

Стиль викладання

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання з використанням тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лекцій, лекцій-конференцій, у тому числі за участі фахівців-практиків, лекцій-консультацій із проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання реальних завдань, виконанням студентами проектів на замовлення підприємств, роботою в малих групах, самостійною роботою студентів

Методи оцінювання

Письмові екзамени та заліки, виробничі практики, захист випускного кваліфікаційного проекту (роботи)


Е

Програмні компетентності

Загальні компетентності

Гнучкість мислення. Відкритість до застосування сукупності знань та формування компетентностей для розуміння та розв’язання складних проблем та задач зі збереженням критичного ставлення до сталих наукових концепцій.

Адаптивність. Здатність вирішувати нові проблеми менеджменту під впливом змін у мінливому та складному середовищі функціонування підприємств і організацій.

Робота в колективі та команді. Здатність вирішувати управлінські завдання в команді за участю лідера, формування навичок дисциплінованості, планування та управління часом, підтримувати врівноважені стосунки із членами колективу та команди, споживачами та іншими представниками сфери життєдіяльності

Науково-дослідницька діяльність. Володіння навичками роботи з різними джерелами інформації, набуття вмінь оцінювати та аналізувати соціально-економічні процеси і явища на глобальному (мега-), макро-, мезо- і мікрорівнях, здатність ініціювати та виконувати наукові дослідження, що призводять до отримання нових знань.

Комунікаційна діяльність. Здатність до ефективної взаємодії між суб’єктами комунікативних процесів та представлення складної комплексної інформації, вміння усного і письмового спілкування державною та іноземними мовами, дотримання загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах.

Соціальна відповідальність та активна громадянська позиція. Здатність до якісного виконання обов’язків відповідно до норм законодавства, захисту інтересів держави, прав людини, поєднання суспільних, колективних та індивідуальних інтересів.

Професійні компетентності

-     здатність до оцінки динамічних та статичних ефектів економічної інтеграції, а також наслідків здійснення міжнародних проектів;

-     здатність до ідентифікації напрямів реструктуризації бізнесу на мікрорівні в основних галузях міжнародної економіки в умовах поглиблення регіональної інтеграції;

-     здатність до стратегічного планування діяльності компаній у межах міжнародного економічного простору;

-     здатність до визначення організаційної структури та інвестиційних механізмів розвитку компаній на міжнародних секторальних ринках;

-     здатність до проведення переговорів щодо створення та реалізації проектів, що фінансуються міжнародними фондами;

-     здатність до аналізу механізмів та інструментів регулювання основних міжнародних ринків товарів та послуг;

-     здатність до застосування міжнародної системи оцінювання прогресу конвергенції в селективних секторах економіки;

-     здатність до проектування спільних коопераційних міжнародних проектів, а також визначення їх змісту, структури, характеру та етапів реалізації.

F

Програмні результати навчання

За результатами навчання магістр у галузі менеджменту і світової економічної кон'юнктури повинен уміти:

-        використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності організацій і формувати дієву систему менеджменту з урахуванням специфіки організаційно-правових форм організації та безпеки бізнесу;

-       аналізувати і синтезувати соціально-значущі проблеми і процеси на рівні держави, регіону, галузі, міста, громади та інших об’єктів управління;

-       здійснювати моніторинг міжнародних ринків з метою підвищення управлінської результативності;

-       проводити стратегічне планування міжнародної економічної діяльності та його організаційно-ресурсного забезпечення;

-       застосовувати сучасні методики міжнародного економічного аналізу і контролінгу та оцінки міжнародної бізнес-діяльності;

-       працювати в міждисциплінарній команді та організовувати ефективну взаємодію членів групи у робочому процесі та неформальній ситуації;

-        планувати стратегічні та оперативні фінансово-економічні результати і показники діяльності за сучасними методиками з використанням спеціального програмного забезпечення;

-        визначати стратегічні цілі діяльності та організовувати їх реалізацію, проводити моніторинг зовнішнього середовища, аналіз і прогнозування майбутніх змін для визначення цілей діяльності;

-        контролювати стан документаційного забезпечення діяльності, приймати звіти підлеглих, опрацьовувати первинну звітність, підводити підсумки та аналізувати результати роботи;

-        обґрунтувати та реалізувати спеціалізовані проекти у сфері інновацій як ключового фактору конкурентоспроможності будь-якої структури;

-        оцінити та здійснити порівняльний аналіз (бенчмаркінг) міжнародного бізнес-середовища з метою успішної реалізації конкурентних стратегій;

-        забезпечити лідерські позиції та високий конкурентний статус суб’єктів господарювання на ринку.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 з
1.1.2. Глобальна економіка 4 120 і
1.1.3. Міжнародний менеджмент 4 120 і
1.1.4. Міжнародні стратегії економічного розвитку 4 120 і
Всього за п.1.1. 15 450  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 10 300  
1.2.1. Міжнародна інформація 5 150 з
1.2.2. Соціальна відповідальність 5 150 з
Всього за І   циклом 25 750  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 5 150 і
2.1.2. Міжнародні стандарти менеджменту 4 120 і
2.1.3. Міжнародний інноваційний менеджмент 5 150 і,КР
2.1.4. Міжнародна конкурентна політика України 4 120 і
2.1.5. Міжнародний маркетинг 5 150 і
2.1.6. Менеджмент персоналу 5 150 і
ПР 1 Педагогічна практика 6 180 дз
ПР 2 Переддипломна практика 6 180 дз
  Підготовка магістерської роботи 13 390 захист
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 55 1650  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 10 300  
2.2.1. Управлінська результативність у міжнародному бізнесі 5 150 з
2.2.2. Облік міжнародних операцій 5 150 з
Всього за ІІ циклом 65 1950  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 20 600
РАЗОМ: 90 2700