Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Зв’язки з громадськістю та реклама)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

02 Culture and art

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029 Information, Library and Archival Studies

Спеціалізація

Зв’язки з громадськістю та реклама

Public Relations and Advertising

Кваліфікація

Магістр з реклами та зв’язків із громадськістю

Master's degree in advertising and public relations

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Магістр (90 кредитів / 1 рік 5 місяців)

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України / НАЗЯВО

Період акредитації

2017 – 2022

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

 

А

Мета освітньої програми

Дозволяє продуктивно використовувати сучасні гуманітарні та соціальні знання в області теорії і практики комунікації.

Надання студентам інформації, що формує бачення, визначає пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін, які сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті знання і досвід у розбудову незалежної України

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об'єктом є комплексне вивчення документа як системного об’єкта. Зберігання і поширення (передача) інформації у часі і просторі. Зв’язки із громадськістю та робота із засобами масової інформації.

Предметом є формування наукового знання про документ у єдності його інформаційної і матеріальної складових, про закономірності створення і функціонування документів у суспільстві; методи аналізу телекомунікацій та електронної комерції і вміння орієнтуватися в них; економіку інформаційної діяльності; технологію і методику інформаційного дизайну в документознавстві; пошук необхідної інформації; аналіз і узагальнення отриманого матеріалу; методи створення і використання інформаційних ресурсів; оцінку актуальності наукових напрямків та прогнозування шляхів їх подальшого розвитку; вивчення основ корпоративної культури; дослідження інформаційних війн та державної інформаційної політики; дослідження зв’язків із громадськістю і роботу зі ЗМІ; медіа рилейшнз, рекламні комунікації; аналіз психології лідерства.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Полягає у структуризації, створенні і використанні інформаційних ресурсів, формуванні та управлінні інформацією й інформаційними потоками, а також інформаційними системами.

 

Орієнтація програми

Фахова професійна підготовка документознавців-менеджерів інформаційних систем, інформаційних аналітиків, PR-спеціалістів відбувається за такими напрямками, як: професійне опанування двох іноземних мов, документно-інформаційний менеджмент і піар-маркетинг, комп’ютерна справа, економічна та правознавча підготовка.

 

Особливості та відмінності

Інклюзивна методика навчання студентів

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків із громадськістю;

1234 Начальник відділу (з реклами, зв'язків із громадськістю);

1476 Менеджер (управитель) з реклами;

1475.4   Менеджер (управитель) зі зв'язків із громадськістю;

2419.2   Фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою; Рекламіст;

243   Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи та інформації;

2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу.

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчання на магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студенто-центроване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

Засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями.

 

Професійні компетентності

Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань.

Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України.

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення у предметній області.

F

Програмні результати навчання

 

Для всіх ліній

Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, електронний пошук, аналізувати та відображати результати.

Оволодіння робочими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.

Продемонстрована вправність у володінні англійською мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку.

Додатково для комунікаційної лінії

Випускники будуть володіти достатніми знаннями різних теорій в області комунікацій, інформаційних війн, державної інформаційної політики, що надають можливість їм критично аналізувати літературу в цій області.

Випускники будуть володіти навичками в області наукової журналістики й соціальної комунікації та знаннями щодо найновіших досягнень у цих областях.

Додатково для викладацької лінії

Випускники будуть мати достатні знання різних педагогічних теорій, що надають можливість їм критично аналізувати літературу в області викладання.

Випускники здобудуть глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення задач можуть бути використані для конкретних навчальних програм та поза їх межами.

Додатково для менеджерської лінії

Випускники здобудуть загальне уявлення та розуміння різних теорій в області соціального менеджменту та ділового адміністрування на рівні, який дозволить їм критично реагувати на поради в літературних джерелах цієї області.

Випускники здобудуть розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що дасть можливість їх працевлаштування в установах, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції соціального менеджменту та ділового адміністрування.

Випускники здобудуть загальні знання з електронної комерції та телекомунікацій.

Випускники будуть здатні використовувати на практиці ці інструменти та стратегії, а також робити звіти/доповіді про них усно та письмово.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 120 з
1.1.2. Інформаційні війни 5 150 і
1.1.3. Філософія державного управління 4 120 3
Всього за п.1.1. 12 390  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п. 1.2. 13 390  
1.2.1. Основи корпоративної культури 4 120 дз
1.2.2. Психологія лідерства 4 120 з
1.2.3. Інтернет-комунікації 5 150 і
Всього за І  циклом  25 750  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Організація зв’язків із громадськістю 5 150 і
2.1.2. Теорія та методологія соціальних комунікацій 6 180 і
2.1.3. Інформаційно-аналітична діяльність 6 180 і
2.1.4. Державна інформаційна політика 5 150 з
2.1.5. Основи телекомунікацій та електронної комерції 4 120 і
ПР1 Виробнича (переддипломна) практика 12 360 дз
ПР2 Педагогічна практика 6 180 дз
  Підготовка магістерської роботи 7 210 захист
  Комплексний державний іспит 2 60  
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього п. 2.1. 55 1650  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 10 90  
2.2.1. РR-технології  3 90 з
2.2.2. Медіа-рилейшнз 4 120 і
2.2.3. Інформаційний дизайн у документознавстві 3 90 з
Всього за ІІ циклом 65 1950  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору  28 840
РАЗОМ: 90 2700