Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Соціальна робота (Соціальна робота)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 "СОЦІАЛЬНА РОБОТА"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 23 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І ПЕДАГОГІКИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

23 Соціальна робота

23 Social Work

Спеціальність

231 Соціальна робота

23 Social Work

Спеціалізація

231 Соціальна робота

Кваліфікація

бакалавр із соціальної роботи

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

бакалавр;

240 кредитів; 4 роки

Навчально-виховний підрозділ

Полтавський інститут економіки і права ВНЗ ВМУРоЛ „Україна”

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

01.07.2018

Рівень програми

перший (бакалаврський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Повна загальна середня освіта

 

А

Мета освітньої програми

–        забезпечити підготовку бакалавра із соціальної роботи;

–        надати здобувачам вищої освіти інформацію в галузі соціальної роботи та інших наук про людину і суспільство;

–        досягти, насамперед, розвитку в особистісному, професійному та соціальному плані.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об’єкт вивчення: сфера професійної діяльності з соціальної роботи.

Цілі навчання: отримання ґрунтовних знань з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, різноманітних теорій, що складають базу еклектичних знань у галузі соціальної роботи, викладання яких зорієнтоване на практичне застосування отриманих теоретичних знань із урахуванням відповідності конкретній ситуації у роботі із вразливими групами населення.

Теоретичний зміст предметної області: концепції, закономірності, принципи, поняття, які розкривають розвиток особистості, соціальної групи, громади, суспільства в цілому та формують професійну компетентність фахівця з соціальної роботи.

Методи, методики та технології: міждисциплінарний підхід, інноваційні методи професійної діяльності з соціальної роботи.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Соціальна сфера

 

Орієнтація програми

Соціальна сфера

 

Особливості та відмінності

Теоретико-практична орієнтація.

Програма включає 4 види практик: ознайомчу, навчальну, технологічну, стажерську.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом. Зокрема: фахівець соціальної роботи, фахівець з питань зайнятості, фахівець з аналізу ринку праці, соціальний працівник, професіонал у галузі праці та зайнятості, профконсультант, страховий агент, агент із зайнятості і трудових контрактів, інспектор з охорони дитинства, науковий співробітник (праця, зайнятість, соціальний захист населення), інструктор з трудової адаптації, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, інструктор із профадаптації.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання в магістратурі

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, стаціонарне навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання.

 

Форми контролю

Поточний контроль, модульний контроль. Семестровий контроль – іспити та заліки;

Підсумковий контроль – комплексний іспит.

Е

Програмні компетентності

 

Загальнонаукові компетентності

-        базові уявлення про основи філософії, соціології, психології, педагогіки;

-        базові знання фундаментальних дисциплін;

-        базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

-        здатність до поновлення та засвоєння нових наукових знань, до самовдосконалення;

 

Професійні компетентності

-        здатність фахово застосовувати теоретичний матеріал у практичній діяльності;

-        здатність до наукового аналізу соціальних явищ та процесів, соціальної політики держави;

-        здатність до застосування етичних та правових норм, які регулюють відносини людини і суспільства, оточуючого середовища, врахування їх при розробці соціальних проектів;

-        здатність до передбачення в умовах розвитку науки і мінливої соціальної практики переоцінки соціального досвіду, до аналізу своїх можливостей набувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні технології;

-        здатність до визначення мети та завдань для реалізації функцій навчальної, соціальної і професійної діяльності;

-        здатність до аналізу стану соціальних проблем населення в Україні та за її межами, до правильної інтерпретації даних розробки програм, їх попередження та подолання;

-        здатність до моделювання ситуації, передбачення поведінкових виразів, прогнозування явищ, процесів, діяльності, до творчого їх розв’язання;

-        здатність до формування політичної свідомості, політичної культури, активності, творчої ініціативи при вирішенні соціальних проблем;

-        здатність до аналізу економічної політики в Україні та за її межами, до правильної інтерпретації процесу трансформації продуктивних сил, переходу до прогресивної структури економіки, розв’язання проблем зайнятості;

-        здатність до аналізу суспільних явищ соціальних процесів у контексті їх розвитку та конкретних історичних умов;

-        здатність до організації праці на науковій основі, володіння комп'ютерними методами збору, зберігання та обробки інформації, що застосовується у сфері соціальної роботи.

F

Програмні результати навчання

 

В результаті навчання студент набуває наступних компетентностей:

Уміння:

-        приймати рішення, вибирати стратегію діяльності;

-        збирати, аналізувати, узагальнювати інформацію, формувати власні погляди на явища, процеси;

-        використовувати методи наукового дослідження у пізнанні соціальних явищ і процесів;

-        приймати рішення на основі нормативно-правових норм законодавства України у процесі соціально-педагогічної діяльності;

-        виявляти закономірні зв'язки життєдіяльності особистості і впливу оточуючого середовища;

-        активізувати зусилля людей на зміну соціальних стосунків, домагатися забезпечення оптимальних умов життєдіяльності;

-        виявляти основні чинники здоров'я людини;

-        пропагувати природні засоби збереження здоров'я;

-        створювати соціальні умови збереження здоров'я людини;

-        здійснювати соціальний захист здоров'я людини;

-        використовувати соціальні гарантії збереження життя і здоров'я людини;

-        організовувати профілактичну роботу (обстеження, діагностика) по запобіганню та вирішенню проблем клієнтів;

-        використовувати у соціально-педагогічній діяльності професійну лексику;

-        формулювати у письмовій чи усній формі свої думки, базуючись на знанні граматичних норм;

-        вміти спілкуватися іноземною мовою, вести бесіду, пошук літератури за фахом, писати листи, складати ділові папери;

-        застосовувати методи дослідження суспільних процесів, стану та динаміки суспільної свідомості;

-        аналізувати досвід соціальних відносин, ціннісних орієнтацій та мотивів діяльності;

-        прогнозувати тенденції соціалізації особистості;

-        активізувати зусилля клієнтів соціальної роботи на вирішення власних проблем;

-        роз’яснювати економічну політику держави;

-        вирішувати проблеми працевлаштування за професійним призначенням особи;

-        застосовувати методи управління діяльністю, знаходити управлінські рішення, володіти етичними нормами;

-        розвивати і створювати в колективі доброзичливі стосунки;

-        приймати чіткі рішення, продумувати технологію їх оптимального вирішення;

-        передбачати розвиток різноманітних соціальних впливів на особу, групу, колектив;

-        планувати заходи по створенню і розвитку групи, колективу, особи.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:     і
    Історія України 2 60  
    Україна у контексті світового розвитку 2 60  
    Історія української культури 2 60  
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 3 90 з, і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 12 360 з, і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Екологія та екологічна етика 3 90 і
1.1.6. Інформаційні технології 4 120 з, і
1.1.7. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.8. Вступ до спеціальності 4 120 і
1.1.9. Психологія 4 120 і
1.1.10. Історія та теорія соціології 5 150 і
1.1.11. Психологія особистості 5 150 і
1.1.12. Менеджмент 3 90 і
Всього за п.1.1. 55 1650  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 16 480  
1.2.1. Психологія здоров'я і здоровий спосіб життя 4 120 дз
1.2.2. Правознавство 3 90 дз
1.2.3. Деонтологія 3 90 з
1.2.4. Публічне адміністрування у сфері суспільних відносин 3 90 з
1.2.5. Соціальний аудит та інспектування 3 90 і
1.2.6. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності 4 120 дз
1.2.7. Оздоровче харчування 3 90 дз
1.2.8. Іміджелогія 3 90 з
1.2.9. Політологія 3 90 з
1.2.10. Логіка 3 90 і
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитні)
1.3.1. Фізичне виховання 4 120  
1.3.2. Комерціалізація стартап проектів 2 60  
1.3.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 16 480  
1.3.4. Інвалідність і суспільство 3 90  
Всього за І   циклом 71 2130  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі 3 90 дз
2.1.3. Педагогіка 6 180 і
2.1.4. Історія соціальної роботи 5 150 і
2.1.5. Соціальна робота з групами клієнтів:     і + кр
   Соціальна робота з людьми похилого віку 5 150 з
   Соціальна робота з ЛФО 6 180 з
   Соціальна робота з сім'єю, дітьми та молоддю 5 150  
2.1.6. Система організацій соціальної сфери 5 150 з
2.1.7. Соціальна політика в Україні 7 210 з, і
2.1.8. Теорія і методи соціальної роботи 10 300 з, і + кр
2.1.9. Консультування у соціальній роботі 5 150 і
2.1.10. Менеджмент соціальної роботи 6 180 і
2.1.11. Ведення професійних документів 3 90 зд
2.1.12. Практикум із соціальної роботи 5 150 і
2.1.13. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах 4 120 і
2.1.14. Психологія соціальної роботи 6 180 з,і
2.1.15. Технології соціальної роботи 10 300 з,і + кр
2.1.16. Прикладні методики у соціальній роботі:     і
    Арт-терапія у соціальній роботі 2 60  
    Організація культурно-дозвіллєвої діяльності 2 60  
    Фандрайзинг у соціальній роботі 2 60  
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 6 180 дз
ПР.4 Стажерська практика 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього п. 2.1. 118 3540  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 49 1470  
2.2.1. Прикладна соціологія 3 90 з
2.2.2. Пенітенціарна педагогіка та психологія 3 90 і
2.2.3. Демографія 3 90 з
2.2.4. Теорія і практика психологічного тренінгу 4 120 дз
2.2.5. Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту 3 90 з
2.2.6. Конфліктологія 3 90 і
2.2.7. Галузеве законодавство в соціальній роботі 3 90 з
2.2.8. Соціальна педагогіка 3 90 з
2.2.9. Галузеві соціологічні теорії 3 90 і
2.2.10. Соціологія культури 3 90 і
2.2.11. Вікова психологія 3 90 і
2.2.12. Волонтерство у соціальній роботі 3 90 з
2.2.13. Соціальне партнерство 3 90 з
2.2.14. Соціологія громадської думки 3 90 з
2.2.15. Соціологія сім'ї та молоді 3 90 з
2.2.16. Соціальна психологія 3 90 і
2.2.17. Методологія та організація соціологічних досліджень 3 90 з
2.2.18. Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія 3 90 і
2.2.19. Соціальний бізнес 3 90 з
2.2.20. Соціальна профілактика 4 120 дз
2.2.21. Менеджмент соціального забезпечення 3 90 з
2.2.22. Правове регулювання соціальних конфліктів 3 90 і
2.2.23. Право соціального забезпечення 3 90 з
2.2.24. Педагогічний практикум 3 90 з
2.2.25. Історія та теорія соціології 3 90 і
2.2.26. Культура ділового спілкування 3 90 і
2.2.27. Право Європейського союзу 3 90 і
2.2.28. Соціальне служіння 3 90 з
2.2.29. Соціальна робота на підприємстві 3 90 з
2.2.30. Патопсихологія 3 90 з
2.2.31. Особливості коуч-проектів у соціальній роботі 3 90 з
2.2.32. Риторика 3 90 і
Всього за ІІ циклом 167 5010  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 65 1950
РАЗОМ: 240 7200