Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Соціальна робота (Соціальна робота)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 "СОЦІАЛЬНА РОБОТА"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 23 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

23 Соціальна робота

23 Social Work

Спеціальність

231 Соціальна робота

231 Social Work

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Магістр з соціальної роботи

 

Master degree of Social Work

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

90 кредитів; 1,5 р.

Навчально-виховний підрозділ

Житомирський економіко-гуманітарний інститут

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2017-2027 р.р.

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень, НРК - 7

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На основі освітнього рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

 

А

Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців, спроможних до практичної діяльності у галузі соціальної роботи, науково-дослідницької діяльності. Сформувати професійну готовність майбутніх фахівців соціальної роботи до здійснення практичної соціально-психологічної діяльності в соціальній сфері.

В

Характеристика програми

Освітня програма орієнтована на викладацьку, науково-дослідницьку, практичну роботу і соціально-психологічну діяльність у закладах та соціальних установах, управлінську діяльність у соціальній сфері.

 

Предметна область

Об’єктами вивчення є забезпечення прав, потреб та інтересів людини як найвищої соціальної цінності; процеси соціалізації, соціальної адаптації й інтеграції особистості; реалізація завдань і функцій соціального захисту населення; проектна діяльність у соціальній сфері; допомога та підтримка особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; надання соціальних послуг; правові, економічні та організаційні засоби соціальних інституцій органів державної влади, місцевого самоврядування та недержавних організацій; представницькі, організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі дії, спрямовані на підвищення соціального добробуту; підготовка проектів нормативно-правових документів, забезпечення їх реалізації і контролю.

Теоретичним змістом предметної області слугують концепції, закономірності, принципи, поняття, які розкривають розвиток особистості, соціальної групи, громади, суспільства в цілому та формують професійну компетентність фахівця.

Здобувач вищої освіти має поєднувати теорію і практику соціальної роботи на підґрунті міждисциплінарного підходу, володіти інноваційними методами професійної діяльності.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Програма ґрунтується на загальнонаукових засадах, сучасному досвіді практичної соціальної роботи, її викладання у вищих навчальних закладах, орієнтує на акутальні спеціалізації, в межах яких можлива професійна діяльність.

 

Орієнтація програми

Освітньо-професійна

 

Особливості та відмінності

Спрямованість на викладацьку, наукову, практичну соціальну роботу і соціально-психологічну діяльність у закладах та соціальних установах, управлінську діяльність у соціальній сфері.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, правоохоронній сфері та сфері національної безпеки тощо на посадах згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08).

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні – докторантура з філософії

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Особистісно-орієнтований

 

Форми контролю

Поточний, модульний, підсумковий (екзамени, заліки), публічний захист дипломної роботи магістра

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 6. Здатність учитися та оволодівати сучасними знаннями.
 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 

Професійні компетентності

 1. Здатність і готовність здійснювати організацію практичної соціальної роботи, соціального супроводу та підтримки споживачів соціальних послуг.
 2. Здатність і готовність виявляти стан і можливості поліпшення процесу здійснення практичної соціальної роботи, визначати індивідуальні особливості його учасників, здійснювати експериментальні та соціологічні дослідження в соціальній сфері.
 3. Здатність і готовність забезпечувати процес соціальної роботи відповідною методичною документацією, програмами, планами, інноваційними соціальними проектами та здійснювати їх моніторинг відповідно до схвалених планів, норм і вимог, програм та рішень.
 4. Інтегрована характеристика рівня професійної підготовленості фахівця з соціальної роботи соціальних закладів та установ, яка базується на фундаментальних психологічних знаннях і вироблених практичних уміннях, що проявляються в єдності з особистісними якостями.
 5. Здатність і готовність прогнозувати пріоритетні напрями соціальної роботи і соціального захисту населення.

F

Програмні результати навчання

 

 1. Уміння підбирати методи та визначати прийоми викладання соціальної роботи відповідно до мети й організаційної форми діяльності, володіти науковою термінологією в галузі соціальної роботи.
 2. Уміння розробляти й органiзовувати впровадження заходiв соцiальної пiдтримки населення, проводити інформаційно-рекламні кампанії та акції в соціальній сфері.
 3. Уміння організовувати і координувати професійну діяльність із урахуванням світових стандартів підготовки фахівців, залучати до використання іноземної мови у професійному спілкуванні та мовленні.
 4. Уміння використовувати організаційні методи: збору, систематизацiї, аналiзу iнформацiї, визначення цiльових завдань, пiдготовки i прийняття рiшень, пiдбору i розстановки кадрiв, виконання завдань, визначення строкiв.
 5. Здатність розробляти, планувати й організовувати процес виконання соціальних програм відповідно до соціально-економічної ситуації у країні та партнерських відносин.
 6. Уміння самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати на практиці знання правових основ захисту дітей та сімей, що опинились у складних життєвих обставинах.
 7. Уміння досліджувати соціальні процеси та явища, розробляти програми експериментальних соціальних та психологічних досліджень
 8. Володіння навичками дослідження основних видів та форм соціальної допомоги суб’єктам соціальної роботи.
 9. Уміння розрізняти, узагальнювати, систематизувати і впроваджувати інновації у професійній діяльності, вивчати передовий досвід соціальної та психологічної роботи.
 10. Уміння використовувати методи збору первинної iнформацiї, науковi методи її обробки та оформляти результати дослiдження.
 11. Уміння здійснювати експертну оцінку соціальної роботи та проектувати систему соціальної допомоги споживачам соціальних послуг.
 12. Уміння передбачати результати практичної соціальної роботи та розробляти відповідні соціальні проекти і програми.
 13. Уміння управляти процесом надання соціальних послуг на нормативно-правовiй основi.
 14. Уміння розробляти й виготовляти навчально-методичну документацію та посібники, передбачати результати викладацької діяльності.
 15. Уміння здійснювати моніторинг діяльності соціальної служби та встановлювати партнерські стосунки з метою залучення ресурсів.
 16. Уміння здійснювати оцінювання потреб отримувачів соціальних послуг, розробляти та впроваджувати інноваційні технології соціальної роботи і програми, а також оцінювати їх ефективність.
 17. Уміння використовувати та удосконалювати психологічні методики і технології у професійній діяльності.
 18. Уміння викладати навчальну інформацію відповідно до індивідуальних особливостей суб’єктів освітнього процесу.
 19. Здатність володіти методикою проведення основних видів роботи психолога в різних типах соціальних закладів та установ.
 20. Уміння використовувати психологічні засоби консультування та психотерапії, проводити тренінгову діяльність і соціально-психологічну реабілітаційну діяльність.
 21. Уміння самостійно розв’язувати соціально-психологічні проблеми з точки зору того, наскільки обране рішення сприятиме розвитку особистості.
 22. Уміння використовувати соціально-психологічні механізми операційних засобів професійного спілкування та подплання конфліктів у професійній діяльності.
 23. Уміння організовувати та здійснювати соціально-психологічну роботу в установах пенітенціарної системи, спрямовану на ресоціалізацію засуджених до позбавлення волі.
 24. Здатність прогнозувати пріоритетні напрями соціального захисту населення.
 25. Здатність моделювати системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та профорієнтації для різних груп клієнтів соціальної роботи.
 26. Здатність передбачати зміни в соціальній сфері в цілому та можливі зміни соціально-економічного та соціально-психологічного стану певних груп і окремих клієнтів соціальної роботи, планувати діяльність із урахуванням цих змін.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 і
1.1.2. Інтелектуальна власність  2 60 з
1.1.3. Соціально-політичні зміни у сучасному суспільстві 5 150 і
Всього за п.1.1. 10 330  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 6 180  
1.2.1. Основи управлінського консультування 3 90 і
1.2.2. Законодавство у сфері соціального захисту  3 90 з
Всього за І  циклом  17 510  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Методологія та організація наукових досліджень 5 150 і 
2.1.2. Здоров'я та благополуччя у сучасних соціологічних теоріях 5 150 і
2.1.3. Система соціальної роботи 5 150 і
2.1.4. Сучасні моделі та технології соціальної роботи 5 150 і, кр
2.1.5. Менеджмент соціальних програм і проектів 5 150 і
2.1.6. Методика викладання соціальної роботи 3 90 і
2.1.7. Європейські стандарти соціальної роботи 3 90 з
ПР Педагогічна і науково-дослідницька практика 6 180 дз
  Підготовка магістерської роботи 7 210 захист
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього п. 2.1. 46 1380  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 27 810  
2.2.1. Інтернет-супровід у соціальній роботі 3 90 з
2.2.2. Психологія та соціологія інвалідності 5 150 і
2.2.3. Інноваційні моделі соціальної роботи 5 150 і
2.2.4. Профілактика і корекція "вигоряння" фахівців соціальної роботи 3 90 з
2.2.5. Паблік рилейшнз у соціальній роботі 5 150 і
2.2.6. Соціологія особистості 3 90 з
2.2.7. Технологія обслуговування в службах соціального захисту  3 90 з
Всього за ІІ циклом 73 2190  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору  28 840
РАЗОМ: 90 2700