Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Інженерія програмного забезпечення

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 "ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

 

ОКРМолодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ

СТРОК НАВЧАННЯ: 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

12 Інформаційні технології

12 Information Technologies

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

121 Software Engineering

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Технік з обчислювальної техніки

Тип диплома та обсяг програми

одиничний; 180 кредитів; 2 р.10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Коледж «Освіта»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2014 – 2017 роки

Рівень програми

ОКР «молодший спеціаліст»

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Обсяг освітньої програми молодшого спеціаліста:

-  на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 180 кредитів ЄКТС,

-  на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років становить 180-240 кредитів ЄКТС,

-  на основі базової середньої освіти з терміном навчання 9 років становить 180-240 кредитів ЄКТС.

 

Для здобуття ОКР «молодшого спеціаліста» на основі диплома кваліфікованого робітника ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої програми.

 

А

Мета освітньої програми: забезпечити підготовку ОКР «молодшого спеціаліста» в галузі «Інформаційні технології» зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Теоретичний зміст предметної галузі: Створення програмного забезпечення в індустріальних умовах, його впровадження та підтримка.

Цілі навчання: підготувати фахівця з розроблення та тестування програмного забезпечення, максимально готового до працевлаштування.

Об’єкт вивчення та діяльності: створення програмного забезпечення.

Методи та техніки: сучасні методи, засоби та технології, що використовуються при створенні програмного забезпечення.

Інструменти та обладнання: сучасна комп’ютерна техніка та програмне забезпечення.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Студент самостійно вибирає напрям своєї поглибленої спеціалізації:

-       Java,

-       C#,

-       WEB-програмування,

-       тестування програм,

-       інформаційні системи середнього та малого бізнесу.

 

Орієнтація програми

Орієнтація на сучасні технології програмування та тестування програмного забезпечення з огляду на нагальні вимоги роботодавців

 

Особливості та відмінності

Базова підготовка для роботи в спеціалізованих програмістських фірмах, а також у сфері середнього та малого бізнесу.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

- Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

- 3121 – Фахівець з розроблення та тестування програмного забезпечення

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчання за програмою першого циклу за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом ОКР «молодший спеціаліст») або суміжною – бакалаврські (освітньо-професійні) програми вищої освіти.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Базове централізоване навчання поєднується із проблемно-орієнтованим навчанням за вибором студентів. Можливо використання електронного навчання в системі Moodle.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі, що передбачає застосування теорій та методів програмної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу

Z2. Здатність до навчання та самонавчання (пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел)

Z3. Здатність застосовувати знання на практиці

Z4. Вільне усне і письмове спілкування українською мовою та здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою

Z5. Міжособистісні навички та вміння

Z6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

Z7. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення

Z8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Z9. Здатність працювати як індивідуально, так і в команді

Z10. Базові дослідницькі навички й уміння

 

Професійні компетентності

P1. Здатність застосовувати бази даних при розробці програмного забезпечення

P2. Здатність програмувати різними мовами програмування та налагоджувати програмний код із використанням оптимальних структур даних

P3. Здатність розробляти окремі компоненти комп’ютерних систем, алгоритмічне та програмне забезпечення з використанням сучасних методів і засобів проектування, систем автоматизації проектування тощо

P4. Здатність проектувати та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення

P5. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж

  1. Здатність використовувати знання з побудови операційних систем, апаратних платформ, мережевих технологій при розробці програмного забезпечення

P7. Здатність розробляти ефективні алгоритми для застосування при розв‘язанні задач залежно від предметного середовища, застосовувати алгоритми для конкретних задач, перетворювати алгоритми на програмний код

P8. Здатність забезпечувати безпеку програм та даних у процесі професійної діяльності

P9. Здатність системно адмініструвати, використовувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи

P10. Здатність до виявлення та аналізу вимог, оцінки вимоги за критеріями узгодженості з потребами, тестованості, здійсненності архітектурного проекту програмного забезпечення, функціонування та супроводу допрограмних засобів

P11. Здатність оформлювати отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях

P12. Здатність проектувати архітектуру системи та архітектуру програмних засобів

P13. Здатність розробляти додатки для систем мобільного зв’язку

P14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію

P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення

 

F

Програмні результати навчання

 

N1.  Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж.

N2.  Знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності.

N3.  Мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання в комп’ютерних системах.

N4.  Мати знання з новітніх технологій у галузі комп’ютерних наук.

N5.  Знати та розуміти вплив технічних рішень у суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті.

N6.  Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.

N7.  Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності.

N8.  Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

N9.  Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерного обладнання та компонентів для вирішення технічних задач спеціальності.

N10.  Вміти розраховувати, експлуатувати, ремонтувати, налаштовувати типове для спеціальності обладнання.

N11.  Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії.

N12.  Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.

N13.  Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем і їх компонентів.

N14.  Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

N15.  Вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою.

N16.  Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

N17.  Вміти спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).

N18.  Вміти використовувати інформаційні технології та інші методи для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

N19.  Мати здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.

N20.  Мати здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

N21.  Мати здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Фізичне виховання 5 150 з
Всього обов’язкових дисциплін п. 1.1. 21 630  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Правознавство 3 90 з
1.2.2. Економічна теорія
1.2.3. Психологія
1.2.4. Політологія
1.2.5. Соціологія
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 3 90  
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 1 30 з
Всього за циклом п.1. 24 720  
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. БЖД / Цивільний захист 3 90 з
2.1.2. Екологія та екологічна етика 3 90 з
2.1.3. Інформаційні технології 6 180 10
2.1.4. Основи наукових досліджень 3 90 з
2.1.5. Лінійна алгебра та аналітична геометрія 3 90 з
2.1.6. Математичний аналіз 8 240 з,з,і
2.1.7. Теорія ймовірностей та математична статистика 4 120 і
2.1.8. Фізика 4 120 і
Всього за циклом п.2. 34 1020  
3.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
3.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
3.1.2. Алгоритми і структури даних 5 150 і
3.1.3. Архітектура та проектування програмного забезпечення 5 150 і
3.1.4. Архітектура комп’ютера 4 120 і
3.1.5. Бази даних (курсовий проект) 6 180 з, і, кп
3.1.6. Комп’ютерна дискретна математика 6 180 і
3.1.7. Об’єктно-орієнтоване програмування (курсова робота) 8 240 з, і, кп
3.1.8. Операційні системи 6 180 з, і
3.1.9. Основи програмування (курсова робота) 7 210 і, кр
3.1.10. Групова динаміка і комунікації 4 120 з
3.1.11. Основи програмної інженерії 4 120 з
3.1.12. Алгоритми та методи обчислень 4 120 з
Всього обов’язкових дисциплін п. 3.1. 62 1860  
3.2. Дисципліни вільного вибору студентів
3.2.1. Людинно-машинна взаємодія 4 120 з
Ділова англійська мова
3.2.2. Програмування інтернет 5 150 дз
Економіка програмного забезпечення
3.2.3. Інтегровані пакети прикладних програм 4 120 з
Сучасні теорії управління
3.2.5. Організація комп’ютерних мереж 4 120 з
Комп’ютерні системи
3.2.8. Основи електротехніки та електроніки 4 120 з
Периферійні пристрої ЕОМ
3.2.9. Вступ до спеціальності 3 90 з
Основи інформатики
3.2.10. Конструювання програмного забезпечення 4 120 з
Моделювання програмного забезпечення
3.2.11. Проектний практикум 6 180 з
Штучний інтелект
3.2.12. Організація комп'ютерних мереж 5 150 з
Комп'ютерні системи
3.2.13. Комп’ютерна схемотехніка 4 120 з
Дискретні структури
Всього вибіркових дисциплін п. 3.2. 43 1290  
Всього за циклом п.3 105 3150  
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Навчальна практика 5 150 дз
Технологічна практика 5 150 дз
Виробнича практика 5 150 дз
Всього практичної підготовки 15 450  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Випускова (підсумкова) атестація 2 60
Всього дисциплін вільного вибору студентів 46 1380
РАЗОМ: 180 5400