Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Філологія (Переклад (англійська і китайська мови))

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 "ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРЕКЛАД)"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 «ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРЕКЛАД)»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 5 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

03 Humanities

Спеціальність

035 Філологія (переклад)

035 Philology

Спеціалізація

Магістр з перекладу (англійської, китайської мов)

Кваліфікація

Перекладач

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

90 кредитів; 1 рік 5 місяців.

Навчально-виховний підрозділ

 

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На основі першого (бакалаврського) рівня

 

А

Мета освітньої програми

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у сфері перекладознавства, що направлені на здобуття студентом знань та умінь для використання у практиці перекладацької діяльності.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Гуманітарні науки, Філологія, Перекладач

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Програма професійної освітньої програми , яка практично зорієнтована та передбачає працевлаштування випускника на ринок праці

 

Орієнтація програми

Теоретична та професійна

 

Особливості та відмінності

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної діяльності у сфері перекладознавства

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робочі місця в компаніях, малих підприємствах, виробництвах та інститутах, посади гіда-перекладача 2444.2/20604, молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклади) 2444.1, наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклади) 2444.1/23667, перекладача 2444.2/ 24316, вчителя з дошкільного виховання 3320, вчителя загальноосвітнього навчального закладу 2320, 2331, консультанта 2419.2, інокореспондента 2451.2/22508, перекладача технічної літератури 2444.2/24325, референта 3436.1, менеджера (управителя) зі зв’язків із громадськістю1475.4, секретаря 4115/24658, секретаря керівника (організації, підприємства, установи) 4115/24690, секретаря адміністративного 3431/24661, секретаря дипломатичного агентства 3439/24664

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчання за програмою третього циклу(навчання в аспірантурі) за даною галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом магістра)

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Інтерактивні методи навчання, а саме дискусії, презентації, вікторини, рольові ігри, метод «ice-breaking», ситуаційні методики («кейс-метод»), а також  комунікативно-орієнтований підхід та лінгвокультурологічний підхід. 

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; навички міжособистісної взаємодії; здатність працювати автономно; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах; уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

 

Професійні компетентності

Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань; застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми і засоби навчання іншомовного спілкування; вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, трудового виховання засобами іноземної мови з урахуванням особливостей ступеня навчання; прогнозувати шляхи формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості, його пізнавальних та розумових здібностей у процесі оволодіння іншомовним мовленням; володіти необхідними навичками й уміннями для того, щоб долати граматичні та стилістичні труднощі при перекладі.

F

Програмні результати навчання

 

 1. Здатність аналізувати і перекладати основні типи художніх і нехудожніх текстів.
 2. Володіння способами перекладу ідіом, фразеологізмів, граматичні еквіваленти та переклад безеквівалентних конструкцій.
 3. Здатність долати граматичні труднощі при перекладі.
 4. Здатність передавати фразеологічне, основне та контекстуальне значення слова.
 5. Здатність долати стилістичні труднощі при перекладі.
 6. Здатність здійснювати аналіз комунікативних актів.
 7. Здатність давати власну оцінку комунікативним явищам і процесам.
 8. Здатність використовувати набуті знання у практиці перекладацької діяльності.
 9. Здатність формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного і майбутнього України.
 10. Здатність творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності.
 11. Здатність аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства.
 12. Здатність орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і рівень макро- і мікроекономіки.
 13. Здатність застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх професійних та життєвих завдань.
 14. Здатність використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних подій суспільного життя як минулого, так і теперішнього.
 15. Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань.
 16. Здатність володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук, користуватися методами цих наук у різних сферах викладацької і науково-дослідницької діяльності.
 17. Здатність досконало володіти українською та двома іноземними мовами.
 18. Здатність володіти навичками основних видів перекладу – усного (послідовного, синхронного) та письмового перекладу всіх жанрово-стильових різновидів текстів.
 19. Здатність володіти сучасними комп'ютерними технологіями з метою пошуку інформації.
 20. Здатність володіти сучасними науковими методами філологічних досліджень, мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних наук.