Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Дизайн

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 022 "ДИЗАЙН"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 022 «ДИЗАЙН»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

02 Культура і мистецтво / Culture and Art

Спеціальність

022 Дизайн

Design

Спеціалізація

Design

Кваліфікація

Магістр з мистецтва дизайну

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Магістр 90 (1р. 6 міс.)

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра дизайну

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Від 27 вересня 2013 р. Серія НІ-ІІТ;

№ 1159150;

термін дії до 1 липня 2018 р.

Рівень програми

Визнано акредитованим за ІІ рівнем – 7 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності диплома бакалавра або спеціаліста.

 

А

Мета освітньої програми

Забезпечити професійну підготовку студентам за напрямом 02 «Культура і мистецтво»; надати загальну інформацію по використанню знань і практичних навичок.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

  • Володіння основними знаннями щодо тенденцій розвитку матеріальної і духовної культури.
  • Володіння методами, професійними засобами та навичками проектно-художньої діяльності.
  • На основі осмислення художньо-проектного образу певного виробу формуються його ознаки, що створюють цілісний гармонійний образ, який у свою чергу дає змогу здійснити новіший та якісніший проект.
  • Освоюються методи формулювання проблем, способи розробки дизайн-пропозицій, дизайн-проектів, інформаційних зображень; обґрунтування відповідності дизайн-проектного рішення сучасним вимогам дизайну.
 

Основний фокус програми та спеціалізації

Графічний дизайн, дизайн інтер’єру, ландшафтний дизайн

 

Орієнтація програми

На навчання студентів

 

Особливості та відмінності

Обов’язкова практика, іноземна мова, стажування за кордоном

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Сфера діяльності – дизайн. Дизайн інтер’єрів, ландшафтів, графіки. Робота в будівельних, рекламних сферах

 

Продовження освіти(академічні права)

Для ОС  «магістр» рекомендується навчання в аспірантурі або викладацька діяльність.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного або індивідуального навчання

 

Форми контролю

Іспит, залік, екзаменаційний перегляд, РГР, екзамен

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, пошуку та аналізу інформації, до адаптації в новій ситуації. Здатність діяти соціально відповідально;  виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати рішення, розробляти, управляти проектами.

 

Професійні компетентності

Володіння основами проектування, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів, здатність організовувати роботу, аналізувати, підтримувати функціонування систем комп’ютерного проектування в дизайні.

F

Програмні результати навчання

 

1. Уміти виявляти соціально-значущі функції та властивості об’єктів, застосовувати знання у сферах діяльності, вміти аналізувати роботу, існуючі процеси виробництва.

2. Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості матеріалів.

3. Здатність до перетворення, правильної побудови, визначення висновку.

4. Здатність продемонструвати свої знання та вміння, наводячи при цьому вагомі аргументи, інформацію про дослідження, що закріплена ілюстраціями.

5. Здатність до упорядкування, узагальнення інформації по сфері діяльності.

6. Здатність планувати та управляти часом.

7. Вміння використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

8. Вміння вільно спілкуватися державною мовою, володіння фаховою термінологією.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 і
Всього за п.1.1. 3 90  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 5 150  
1.2.1. Культурологічні аспекти теорії дизайну 5 150 з
1.2.2. Інформаційно-технологічне забезпечення дизайну 6 180 з
Всього за І   циклом 8 240  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Естетичні проблеми мистецтва дизайну 5 210 і
2.1.2. Сучасні напрямки розвитку дизайну 5 150 і
2.1.3. Екологічні аспекти дизайну середовища 5 150 і
ПР Науково-педагогічна практика 3 90 дз
ПР Переддипломна практика 6 180 дз
  Підготовка магістерської роботи 7 210 захист
  Захист магістерської роботи 2 60
Всього п. 2.1. 33 990  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 19 390  
2.2.1. Методологія і організація наукових досліджень 4 120 з
2.2.2. Сучасні проблеми мистецтва шрифту 3 90 з
2.2.3. Дизайнерське проектування 12 360 і
2.2.4. Сучасне мистецтво (Contemporary Art) 4 120 з
2.2.5. Методологічні засоби комплексного проектування 5 150 і
2.2.6. Організація проектної діяльності 3 90 з
Всього за ІІ циклом 52 1560  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 28 840
РАЗОМ: 60 1800