Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Менеджмент

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073«МЕНЕДЖМЕНТ»

 

ОС - Магістр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 "УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 "МЕНЕДЖМЕНТ"

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

073 Менеджмент

 

Спеціалізація

Менеджмент 

Кваліфікація

Магістр з менеджменту

Відповідає вимогам стандарту освітньої діяльності

Зазначається назва стандарту, дата та номер наказу яким стандарт затверджено та введено в дію, якщо стандарт відсутній вказується – «відсутній»

 


1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

073 Менеджмент

 

Спеціалізація

Менеджмент

Кваліфікація

Магістр з менеджменту

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Магістр

90 кредитів; 1 р. 5 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут економіки та менеджменту, кафедра менеджменту

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2016

Рівень програми

другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК,

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра (та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст).

 

А

Мета освітньої програми

 

  • Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями різних галузей діяльності та організаційно-правових форм,
  • набуття умінь щодо прийняття та реалізації обґрунтованих управлінських рішень в умовах динамічного зовнішнього середовища їх функціонування
  • підготовка кваліфікованих фахівців-науковців у сфері менеджменту, адміністрування та управлінської діяльності;
  • надання спеціальних знань з інноваційного менеджменту, корпоративного управління, інвестиційної та інформаційних систем і технологій в управлінні організацією шляхом проведення теоретичного та практичного навчання;
  • підготовка до проведення наукової та науково-педагогічної роботи,
  • поглиблення професійної підготовки з корпоративного управління стратегією діяльності,
  • здійснення наукових досліджень у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
  • підготовка до здійснення керівних функцій у сфері управління господарюючими організаціями.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Управління та адміністрування

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Формування фахової компетентності щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку організацій різних форм, видів та галузей, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками діяльності та результативного застосування принципів ділового адміністрування

Акценти та завдання програми спрямовані на формування знань, умінь та компетентностей випускників програми, щодо володіння сучасним інструментарієм з менеджменту та обґрунтування напрямів із підвищення ефективності діяльності підприємства в мінливих ринкових умовах.

Підготовка фахівців здійснюється на базі наукових та методологічних основ з менеджменту для підприємств різних галузей.

Основний фокус програми полягає в забезпеченні стратегії та тактики планування, управління, організації та впровадження управлінської діяльності на підприємствах різних галузей економіки

 

Орієнтація програми

Фундаментальна загальноекономічна підготовка й орієнтація на практичні аспекти використання майбутніми фахівцями сучасних інструментів ефективного менеджменту (академічна, професійна, дослідницька)

Профіль програми підготовки (професійне спрямування):

Програма орієнтована на основні напрями професійної діяльності менеджерів за цією спеціальністю – планувальна, організаційна, мотиваційна, контрольна, зовнішньоекономічна, інформаційно-аналітична, дослідницька.

Освітньо-професійна, базується на загальновідомих наукових результатах із урахуванням сьогоднішнього стану економіки та ринкових відносин, орієнтує на актуальну спеціальність, у рамках якої можлива подальша наукова та професійна кар’єри в області комунікацій, стратегічного, міжнародного та електронного менеджменту.

 

Особливості та відмінності

Поєднання теоретичної підготовки студентів та практики на провідних підприємствах із науково-дослідною роботою (в т.ч. написання статей).

Особливості програми, які відрізняють її від інших подібних програм:

Освітньо-професійна програма передбачає глибоку професійну та практичну реалізацію набутих компетентностей у сфері менеджменту для всіх учасників ринку. Відмінність програми від інших – при реалізації даної програми значна увага буде надана застосуванню новітніх управлінських технологій для здійснення наукових досліджень та ефективного управління діяльністю підприємств різних галузей економіки. Таким чином, у результаті навчання за даною програмою студенти отримають універсальні компетентності в області менеджменту.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

       Професійна діяльність магістра з менеджменту організацій полягає у прийнятті стратегічних і тактичних рішень, визначенні перспективних цілей і завдань, наскрізному управлінні процесами та ресурсами, оперативному управлінні лінійними або функціональними підрозділами організацій (комерційним, транспортним, постачання та збуту, зберігання, складування, інформаційного забезпечення тощо), а також самостійними організаційними утвореннями на всіх стадіях їх життєвого циклу – з метою підвищення результативності їх діяльності.

       Фахівець підготовлений для роботи в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, а також в органах державного управління всіх рівнів і здатен обіймати такі посади: генеральний менеджер (управитель); директор (керівник) малої торговельної фірми; директор з матеріально-технічного забезпечення (з транспорту); директор з операційної діяльності; менеджер (управитель) з дослідження ринку; керуючий відділенням; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з організації консультативних послуг; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) зі зв’язків із громадськістю; менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; менеджер (управитель) із комунікаційних технологій; менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні); менеджер (управитель) систем якості; начальник (завідувач) підрозділу; начальник відділу (у складі управління); начальник відділу (служби, управління); начальник філіалу (філії); завідувач відділу (у складі управління); професіонал з корпоративного управління; фахівець з ефективності підприємництва; фахівець із якості

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчатися в аспірантурі та отримання наукового ступеню доктора філософії з економічних наук.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання з використанням тематичних, проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лекцій, лекцій-конференцій, у тому числі за участі фахівців-практиків, лекцій-консультацій із проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді із розв’язання реальних завдань, виконанням студентами проектів на замовлення підприємств, роботою в малих групах, самостійною роботою студентів, підготовкою випускного кваліфікаційного проекту (роботи)

 

Форми контролю

Письмові та усні екзамени, заліки, захист курсових робіт, звіти про проходження науково-дослідної та педагогічної практик, захист магістерської роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

  1. Магістр (рівень 7): Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі менеджменту професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
 

Загальні компетентності

Гнучкість мислення. Відкритість до застосування сукупності знань та формування компетентностей для розуміння та розв’язання складних проблем та задач зі збереженням критичного ставлення до сталих наукових концепцій.

Адаптивність. Здатність вирішувати нові проблеми менеджменту під впливом змін у мінливому та складному середовищі функціонування підприємств торгівлі.

Робота в колективі та команді. Здатність вирішувати управлінські завдання в команді за участю лідера, формування навичок дисциплінованості, планування та управління часом, підтримувати врівноважені стосунки із членами колективу та команди, споживачами та іншими представниками сфери життєдіяльності

Науково-дослідницька діяльність. Володіння навичками роботи з різними джерелами інформації, набуття вмінь оцінювати та аналізувати соціально-економічні процеси і явища на глобальному (мега), макро-, мезо- і мікрорівнях, здатність ініціювати та виконувати наукові дослідження, що призводять до отримання нових знань.

Комунікаційна діяльність. Здатність до ефективної взаємодії між суб’єктами комунікативних процесів та представлення складної комплексної інформації, вміння усного і письмового спілкування державною та іноземними мовами, дотримання загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах.

Соціальна відповідальність та активна громадянська позиція. Здатність до якісного виконання обов’язків відповідно до норм законодавства, захисту інтересів держави, прав людини, поєднання суспільних, колективних та індивідуальних інтересів.

 

Професійні компетентності

Знання і розуміння:

–  змісту політичних, економічних, соціальних і культурних процесів у суспільстві, їх впливу на розвиток організацій;

-   законів, закономірностей та принципів менеджменту організацій;

-   чинників підвищення успішності та конкурентоспроможності організацій як соціально-економічних систем;

-   методології наукових досліджень менеджменту організацій та методики викладання професійно-орієнтованих дисциплін.

Застосування знань і розумінь:

-   розробляти оптимальну модель управління організаціями;

-   формувати альтернативні напрями соціально-економічного розвитку організацій;

-   запроваджувати інноваційні технології управління бізнес-процесами.

Формування суджень:

-   діагностики факторів ризику в діяльності організацій;

-   обгрунтування антикризових програм діяльності організацій;

-   обгрунтування стратегії збалансованого розвитку організацій.

F

Програмні результати навчання

 

За результатами навчання магістр з менеджменту повинен уміти:

-         використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності організацій і формувати дієву систему менеджменту з урахуванням специфіки організаційно-правових форм організації та безпеки бізнесу;

-         забезпечувати запобігання кризових явищ у діяльності організацій, ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику на ефективність реалізації управлінських рішень;

-         проектувати раціональні проекти інноваційного розвитку організацій;

-         формувати раціональну модель корпоративного та адміністративного управління, вирішувати корпоративні конфлікти та запобігати рейдерським захопленням;

-         розробляти і реалізовувати соціальну політику підприємства, складати й аналізувати фінансову звітність організацій, формувати портфель інвестицій;

-         проводити аналітико-дослідницьку роботу, здійснювати моніторинг та впровадження інновацій у діяльність організацій різних галузей та правових форм;

-         ініціювати, розробляти, оцінювати, впроваджувати та розраховувати ефективність інвестиційно-інноваційних проектів і програм розвитку організацій;

-         використовувати ефективні механізми управління змінами на основі комплексного системного аналізу діяльності організацій та оцінювати ефективність їх реалізації;

-         забезпечувати захист прав споживачів, дотримуватися норм договірного та конкурентного права;

-         проводити соціальний моніторинг та аналізувати статистику ринку праці, планувати та організовувати забезпечення організації людськими ресурсами;

-         проектувати бізнес-процеси в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм;

-         формувати високий рівень організаційної культури та ділової репутації організації;

-         оптимально використовувати об’єкти інтелектуальної власності із застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні;

-         проектувати та налагоджувати процес ефективного функціонування логістичних систем та ланцюгів поставок – із використанням методів прогнозування попиту та розроблення системи управління запасами в організаціях;

-         використовувати технології бренд-менеджменту, що сприяють створенню та закріпленню у свідомості споживачів тривалої прихильності до товару або товарної групи та формуванню вмінь оцінювати вартість брендів організацій;

-         працювати в інтернаціональних командах й адаптуватися до нових ситуацій, використовувати елементи психології та крос-культурного менеджменту в діяльності організацій.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 з
1.1.2. Глобальна економіка 5 150 і
1.1.3. Соціальна відповідальність 4 120 і
1.1.4. Інноваційний розвиток підприємства 5 150 і
Всього за п.1.1. 14 420  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 7 210  
1.2.1. Сучасні економічні теорії 4 120 з
1.2.2. Інноваційний менеджмент 3 90 і
1.2.3. Стратегічне управління 4 120 з
1.2.4. Управлінський контроль 3 90 і
Всього за І   циклом 21 630  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Менеджмент організацій 4 120 і,КР
2.1.2. Корпоративне управління 3 90 з
2.1.3. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією 3 90 з
2.1.4. Менеджмент зовнішньоекономічної дяльності 4 120 і,КР
2.1.5. Міжнародний маркетинг 3 90 з
2.1.6. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції 3 90 з
2.1.7. Інвестиційний менеджмент 3 90 з
2.1.6. Стратегічний менеджмент 4 120 і
2.1.8. Фінансовий менеджмент 4 120 з
ПР 1 Педагогічна практика 6 180 дз
ПР 2 Переддипломна практика 6 180 дз
  Підготовка магістерської роботи 13 390 захист
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 48 1440  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 18 540  
2.2.1. Організація бізнесу 4 120 з
2.2.2. Європейська інтеграція 4 120 і
2.2.3. Реінжиніринг бізнес-процесів 5 150 з
2.2.4. Організація управління часом 5 150 і
2.2.5. Міжнародна інвестиційна діяльність 4 120 з
2.2.6. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною дяльностю 4 120 і
2.2.7. Стратегічне планування ЗЕД 5 150 з
2.2.8. Зовнішноьоекономічні операції 5 150 і
Всього за ІІ циклом 66 1980  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 25 750
РАЗОМ: 87 2610