Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ"

ОС Магістр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 29 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ТЕОРІЇ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

29 International Relations

Спеціальність

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

055 International Relations, Social Communications and Regional Studies

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Магістр з міжнародних відносин

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Магістр

120 кредитів; 1 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут права та суспільних відносин

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Диплом бакалавра

 

А

Мета освітньої програми

- забезпечити підготовку магістра з міжнародних відносин;

- надання студентам інформації з актуальних проблем теорії та практики міжнародних відносин.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

  • Об’єкт вивчення: система міжнародних відносин та зв’язків.
  • Цілі навчання: розуміння логіки формування міжнародних відносин, вміння аналізувати та прогнозувати розвиток міжнародних відносин у різних сферах.
  • Теоретичний зміст предметної області: поняття «міжнародні відносини», «міжнародна інформація», «захист інформації», «міжнародні економічні відносини».
  • Методи, методики та технології: методи аналізу та прогнозування міжнародних відносин.
 

Основний фокус програми та спеціалізації

 

 

Орієнтація програми

 

 

Особливості та відмінності

Програма спрямована на формування аналітичного мислення у студентів.

Програма включає 2 періоди практики у приватних комерційних структурах, державних органах та робочих органах громадських організацій, які працюють у міжнародній сфері.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом. Зокрема: міжнародний аналітик, експерт із міжнародної політики, міжнародний коментатор.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання в аспірантурі

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, стаціонарне навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання.

 

Форми контролю

Поточний контроль, модульний контроль. Семестровий контроль – іспити та заліки. Підсумковий контроль – захист дипломної роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

-        базові знання з основ філософії, історії України та української культури;

-        базові знання з політології та соціології;

-        поглиблене знання іноземної мови;

-        базові знання з теорії держави і права та юридичних дмисциплін.

 

Професійні компетентності

Знання і розуміння:

-        базові знання з основ історії, філософії, психології, педагогіки, економіки, права, системної та прикладної екології;

-        знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань;

-        знання в галузі інформатики та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

-        знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

-        знання в галузі міжнародної інформації, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

-        знання правових основ, законодавства України в галузі інформатизації суспільства, міжнародного законодавства у сфері міжнародної інформації;

-        поглиблені уявлення про основні тенденції, залежності, норми і правила міжнародних відносин, зовнішньої політики, сфери міжнародної інформації;

-        систематизовані уявлення про теоретичні основи дослідження міжнародної інформації;

-        знання правових основ дослідницьких робіт у сфері міжнародної інформації.

Застосування знань і розумінь:

-        уміння використання сучасних програмно-апаратних засобів, навички роботи у соціальних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

-        уміння користуватися комп'ютером на рівні кваліфікованого користувача;

-        навички управління інформацією;

-        здатність використовувати знання, уміння та навички в галузі теорії і практики інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної діяльності та зовнішньої політики;

-        здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з об'єктами міжнародної інформації;

-        здатність до ділових комунікацій у сфері міжнародної інформації, знання основ ділового спілкування, навички керівництва колективами та роботи в колективі;

-        здатність до всебічної оптимізації інформаційно-аналітичних процесів та документообігу, впровадження сучасних автоматизованих систем пошуку, отримання, здобування, накопичення і первинної обробки різноманітних видів інформації, ведення електронного документообігу;

-        здатність здійснювати контроль за якістю інформаційно-аналітичного забезпечення управління у сфері міжнародної інформації;

-        здатність на базі інформаційних ресурсів шукати, отримувати та первинно обробляти інформацію;

-        здатність розробляти та використовувати: основи теорії інформації та сучасні інформаційні структури;

-        здатність використовувати розгалужений математичний апарат для освоєння теоретичних основ інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах;

-       здатність застосовувати знання з іноземної мови у переговорах, дипломатичних бесідах та при підготовці дипломатичних документів.

Формування суджень:

-        здатність застосовувати основні методи і методики аналізу міжнародних відносин, зовнішньої політики країн, подій, процесів і явищ міжнародної інформації;

-        здатність формувати гнучкий стиль керівництва, використовувати управлінські операції планування інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах та звітування про її результати.

F

Програмні результати навчання

 

В результаті навчання студент набуває таких компетентностей:

Знання і розуміння:

-        базові знання з основ історії, філософії, психології, педагогіки, економіки, права, системної та прикладної екології;

-        знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань;

-        знання в галузі інформатики та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

-        знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

-        знання в галузі міжнародної інформації, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

-        знання правових основ, законодавства України в галузі інформатизації суспільства, міжнародного законодавства у сфері міжнародної інформації;

-        поглиблені уявлення про основні тенденції, залежності, норми і правила міжнародних відносин, зовнішньої політики, сфери міжнародної інформації;

-        систематизовані уявлення про теоретичні основи дослідження міжнародної інформації;

-        знання правових основ дослідницьких робіт у сфері міжнародної інформації.

Застосування знань і розумінь:

-        уміння використання сучасних програмно-апаратних засобів, навички роботи у соціальних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

-        уміння користуватися комп'ютером на рівні кваліфікованого користувача;

-        навички управління інформацією;

-        здатність використовувати знання, уміння та навички в галузі теорії і практики інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної діяльності та зовнішньої політики;

-        здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з об'єктами міжнародної інформації;

-        здатність до ділових комунікацій у сфері міжнародної інформації, знання основ ділового спілкування, навички керівництва колективами та роботи в колективі;

-        здатність до всебічної оптимізації інформаційно-аналітичних процесів та документообігу, впровадження сучасних автоматизованих систем пошуку, отримання, здобування, накопичення і первинної обробки різноманітних видів інформації, ведення електронного документообігу;

-        здатність здійснювати контроль за якістю інформаційно-аналітичного забезпечення управління у сфері міжнародної інформації;

-        здатність, на базі інформаційних ресурсів, шукати, отримувати та первинно обробляти інформацію;

-        здатність розробляти та використовувати: основи теорії інформації та сучасні інформаційні структури;

-        здатність використовувати розгалужений математичний апарат для освоєння теоретичних основ інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах;

-       здатність застосовувати знання з іноземної мови у переговорах, дипломатичних бесідах та при підготовці дипломатичних документів.

Формування суджень:

-        здатність застосовувати основні методи і методики аналізу міжнародних відносин, зовнішньої політики країн, подій, процесів і явищ міжнародної інформації;

-        здатність формувати гнучкий стиль керівництва, використовувати управлінські операції планування інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах та звітування про її результати.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 з
1.1.2. Інтелектуальна власність 2 60 з
Всього за п.1.1. 5 510  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Ділова іноземна мова 6 180 з
Всього за п.1.2. 6 180  
Всього за І   циклом 11 330  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Інформаційні війни 5 150 і
2.1.2. Аналіз соціальних систем 5 150 і
2.1.3. Міжнародні системи та глобальний розвиток 5 150 і
2.1.4. Інформаційне суспільство 5 150 і
2.1.5. Процеси прийняття зовнішньополітичних рішень 4 120 з
ПР1 Переддипломна практика 6 180 з
ПР2 Науково-дослідна практика 9 270 з
  Підготовка магістерської роботи 13 390 з
  Захист магістерської роботи 2 60 з
Всього п. 2.1. 54 1620  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Економічна інтеграція України до ЄС 4 120 з
2.2.2. Політична психологія 4 120 з
2.2.3. Інформаційні кампанії 4 120 з
2.2.4. Прес-служба 4 120 з
2.2.5. Математичне моделювання та прогнозування в міжнародниих відносинах 4 120 і
2.2.6. Глобалізація та міжнародна інтеграція 5 150 з
Всього за п.2.2. 25 750  
Всього за ІІ циклом 79 2370  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 31 930
РАЗОМ: 90 2700