Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Облік і оподаткування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

 

ОС магістр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 "УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ОБЛІКУ І ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 рік 6 місяців

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

07 "Управління та адміністрування"

 

Спеціальність

071 "Облік і оподаткування"

 

Спеціалізація

Облік і оподаткування 

Кваліфікація

Магістр з обліку і оподаткування

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

90 кредитів; 1 р. 6 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра обліку і загальноекономічних дисциплін

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2016

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність диплома бакалавра або спеціаліста

 

А

Мета освітньої програми:

 • підготовка кваліфікованих фахівців-науковців з обліку і оподаткування;
 • надання спеціальних знань з організації обліку, аудиту і аналізу шляхом проведення теоретичного та практичного навчання;
 • підготовка до проведення наукової та науково-педагогічної роботи.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об’єкти вивчення: макро- та мікроекономічні події, явища та інноваційні процеси, правові та податкові відносини у світових процесах глобалізації та інформатизації.

Цілі навчання: поглиблена фундаментальна, соціально-економічна, психолого-педагогічна, спеціальна та науково-практична підготовка фахівців у сфері обліку і оподаткування. Теоретичний зміст предметної області: інноваційні підходи у побудові систем обліку, аналізу, контролю, звітності та оподаткування для управління стратегічним розвитком на мікро- та макроекономічному рівнях. Методи, методики та технології: аналіз, синтез, порівняння, моделювання, аналогія, системний підхід, діалектика, абстрагування, конкретизація, історичний, логічний, планування, оцінка, калькуляція, прогнозування, балансовий метод, спостереження, фіксація, групування, систематизація, узагальнення, інвентаризація, контроль. Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні та комунікаційні бази даних, програмні засоби та Інтернет-ресурси

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальний

 

Орієнтація програми

Компетенції випускника-магістра з професійного спрямування «Облік і оподаткування» дозволяють йому працювати у науково-дослідних установах, у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з базової та повної вищої освіти, тобто займатись викладацькою діяльністю.

 

Особливості та відмінності

У програмі оптимально поєднується теоретичне навчання та практична підготовка. Програма побудована таким чином, що теоретичне навчання триває 1 рік, а практична підготовка, яка включає 2 види практик, а саме, переддипломну та педагогічну практики, розрахована на півроку. В тому числі 14 тижнів відведено на написання та захист магістерської роботи.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, провідний бухгалтер, бухгалтер І категорії, бухгалтер ІІ категорії, аудитор, асистент аудитора, провідний бухгалтер-ревізор, бухгалтер-ревізор І категорії, бухгалтер-ревізор ІІ категорії, науковий співробітник (інформаційний аналітик), бухгалтер-аналітик, аналітик консолідованої інформації, науковий співробітник (інформаційний аналітик), науковий співробітник (аудит), науковий співробітник (бухгалтерський облік), керівник фінансового чи економічного підрозділу, інспектор фіскальної служби, консультант з податків і зборів, податковий ревізор-інспектор.

 

Продовження освіти (академічні права)

Продовження освіти на третьому (докторському) рівні вищої освіти

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних практичних занять, інтерактивних практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних консультацій.

Навчання може здійснюватися за денною, заочною, дистанційною формою, а також як електронне навчання в системі Moodle та навчання за індивідуальним графіком.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист курсових робіт, захист звітів з практик, захист магістерської роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

 • Синтез та аналіз. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків;
 • Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових та інтелектуальних навичок для цілей управління на макро- та мікроекономічному рівнях, захисту інтелектуальної власності;
 • Науково-дослідницькі навички. Здатність провадження наукових досліджень у професійній діяльності та/або інноваційній діяльності, здатність генерувати нові ідеї;
 • Інструментальні навички. Вміння використовувати знання фахової іноземної мови для діяльності в міжнародному контексті та проведення наукових досліджень, здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою, навички управління інформацією, навички роботи з використанням сучасних технологій;
 • Соціально-особистісні навички. Адаптивність, комунікабельність, креативність, толерантність, здатність до системного мислення та самовдосконалення, формування стійкого світогляду та наполегливість у досягненні мети;
 • Етичні мотиви. Дотримання норм і принципів професійної етики, навички викладання.
 

Професійні компетентності

 • Організаційно-управлінські навички. Здатність забезпечувати раціональну організацію та оперативне керівництво і контроль за роботою облікового персоналу, брати участь у його мотивації та стимулюванні, підвищення кваліфікації, здатність розробляти моделі та приймати обґрунтовані управлінські рішення, організовувати власну діяльність;
 • Інформаційно-технологічні навички. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації, розробка і впровадження інформаційних систем, виявлення та використання оптимального програмного забезпечення у професійній діяльності
 • Навички прогнозування. Здатність виявляти проблеми, ставити стратегічні цілі, здійснювати прогнозування розвитку економічних процесів, явищ та механізмів;
 • Розрахункові навички. Здатність використовувати методи планування, проектування, моделювання, контролю, стратегічного аналізу економічних подій, явищ та механізмів;
 • Глибокі знання та розуміння. Здатність здійснювати розробку моделей, проводити аналіз і структурувати економічні події та явища з точки зору знання сучасних теоретичних, організаційно-методичних основ обліку та оподаткування;
 • Навички оцінювання. Здатність розпізнавати необхідність та ініціювати зміни на основі проведеної оцінки економічних подій та явищ, розробляти алгоритми рішень управлінських проблем із використанням відповідних інструментів;
 • Розв’язання проблем. Уміння структурувати та розв’язувати проблеми в різних професійних ситуаціях, здатність застосовувати здобуті здібності, знання, досвід та залучатись до міжнародного співробітництва у професійній діяльності;
 • Мотиваційні навички. Здатність до позитивного мислення у професійному середовищі, здатність виявляти професіоналізм та здатність до навчання.

F

Програмні результати навчання

 

 • здатність продемонструвати систематичне розуміння професійних знань у плануванні та прогнозуванні діяльності суб’єктів господарювання шляхом проведення розрахунку їх основних економічних показників на основі даних звітності;
 • здатність застосовувати знання при розробці та впровадженні інновацій, вирішенні складних проблем у професійній діяльності, враховуючи взаємозв’язок і взаємодію з іншими сферами діяльності;
 • здатність проводити наукові дослідження з питань обліку та оподаткування індивідуально або у складі команди, що вимагає достатнього рівня знань методології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних та кількісних облікових даних, звітності;
 • здатність продемонструвати знання нормативно-правової бази для організації процесів управління у сфері професійної діяльності;
 • здатність продемонструвати знання із розробки критеріїв прийняття і реалізації управлінських рішень із використанням відповідних методів та принципів у сфері професійної діяльності;
 • здатність продемонструвати широкий спектр пізнавальних та інтелектуальних навичок із формування, поліпшення та впровадження інформаційного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання;
 • здатність застосовувати знання та розуміння можливостей розробки та реалізації гнучкої стратегії розвитку суб’єктів господарської діяльності на основі ефективного використання облікової та аналітичної інформації;
 • здатність застосовувати знання принципів розробки та впровадження раціональних форм організаційної структури управління;
 • здатність ефективно працювати в колективі, здійснювати раціональну організацію праці працівників у сфері професійної діяльності;
 • здатність продемонструвати навички вибору стилю керівництва при здійсненні управління персоналом та організації роботи економічного, бухгалтерського та фінансового підрозділів;
 • здатність виявляти і вирішувати етичні проблеми, ґрунтуючись на принципах корпоративної соціальної відповідальності;
 • здатність продемонструвати знання та навички контролю за станом обліку і звітності, адміністрування податків та зборів, використовуючи прогресивні методи, прийоми та інструменти сфер професійної діяльності;
 • здатність продемонструвати уміння стратегічного аналізу та прогнозної оцінки господарських процесів, подій і явищ суб’єктів господарювання та дослідження ефективності системи їх управління;
 • здатність володіти навичками роботи з комп’ютером, використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • здатність діяти автономно та бути самостійним у плануванні і реалізації проектів на професійному рівні;
 • здатність нести відповідальність за розвиток професійних знань та демонструвати вправність у володінні іноземною діловою мовою.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 з
1.1.2. Глобальна економіка 5 150 і
1.1.3. Соціальна відповідальність 4 120 і
1.1.4. Інноваційний розвиток підприємства 5 150 і
Всього за п.1.1. 14 420  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 7 210  
1.2.1. Сучасні економічні теорії 4 120 з
1.2.2. Методологія та організація наукових досліджень 3 90 з
1.2.3. Стратегічне управління 4 120 з
1.2.4. Управлінський контроль 3 90 з
Всього за І   циклом 21 630  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами 3 90 з
2.1.2. Організація бухгалтерського обліку 6 180 і, КР
2.1.3. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 5 150 і
2.1.4. Державний фінансовий контроль 4 120 і
2.1.5. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства 4 120 і
2.1.6. Облік і звітність за міжнародними стандартами в банках 3 90 з
2.1.7. Організація бухгалтерського обліку в банках 6 180 і, КР
2.1.8. Бухгалтерський облік в управлінні банком 5 150 і
ПР 1 Педагогічна практика 6 180 дз
ПР 2 Переддипломна практика 6 180 дз
  Підготовка магістерської роботи 13 390 захист
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 49 1470  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 17 510  
2.2.1. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства 3 90 з
2.2.2. Комп’ютерний аудит 3 90 з
2.2.3. Стратегічний аналіз 4 120 і
2.2.4. Консолідація фінансової звітності 3 90 з
2.2.5. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті 4 120 з
2.2.6. Облікові технології банківських операцій 3 90 з
2.2.7. Організація і методика аудиту в банках 3 90 з
2.2.8. Фінансовий аналіз у банках 4 120 і
2.2.9. Звітність банків 3 90 з
2.2.10. Бюжетування податків і зборів на підприємстві 4 120 з
Всього за ІІ циклом 66 1980  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 24 720
РАЗОМ: 87 2610