Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Соціальна робота (Управління міжнародними соціальними проектами і програмами)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

 

ОС - Магістр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 23 "СОЦІАЛЬНА РОБОТА"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 "СОЦІАЛЬНА РОБОТА"

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПЕДАГОГІКИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

23 Соціальна робота

 

Спеціальність

231 Соціальна робота

 

Спеціалізація

Управління міжнародними соціальними проектами і програмами

Кваліфікація

Магістр з соціальної роботи

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

90 кредитів; 1,5р.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут соціальних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2016-2020р.р.

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На основі освітніх рівнів - «бакалавр», «спеціаліст»

 

А

Мета освітньої програми

Цілями навчання є формування здатності студентів до вирішення науково-дослідних, управлінських і прикладних завдань соціальної роботи.

В

Характеристика програми

Освітня програма орієнтована на академічну підготовку до реалізації науково-дослідної, управлінської та прикладної діяльності; на здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з соціальної роботи, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту.

 

Предметна область

Об’єктами вивчення є забезпечення прав, потреб та інтересів людини як найвищої соціальної цінності; процеси соціалізації, соціальної адаптації й інтеграції особистості; реалізація завдань і функцій соціального захисту населення; проектна діяльність у соціальній сфері; допомога та підтримка особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; надання соціальних послуг; правові, економічні та організаційні засоби соціальних інституцій органів державної влади, місцевого самоврядування та недержавних організацій; представницькі, організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі дії, спрямовані на підвищення соціального добробуту; підготовка проектів нормативно-правових документів, забезпечення їх реалізації і контролю.

Теоретичним змістом предметної області слугують концепції, закономірності, принципи, поняття, які розкривають розвиток особистості, соціальної групи, громади, суспільства в цілому та формують професійну компетентність фахівця.

Здобувач вищої освіти має поєднувати теорію і практику соціальної роботи на підґрунті міждисциплінарного підходу, володіти інноваційними методами професійної діяльності.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціалізація – управління міжнародними соціальними проектами і програмами.

 

Орієнтація програми

На інтегральну компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

 

Особливості та відмінності

Освітньо-професійна програма – 90 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на загальні та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю, визначені стандартом вищої освіти.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, правоохоронній сфері та сфері національної безпеки тощо на посадах згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні – докторантура з філософії.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Особистісно-орієнтований.

 

Форми контролю

Поточний, модульний, підсумковий (екзамени, заліки), публічний захист дипломної роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 6. Здатність учитися та оволодівати сучасними знаннями.
 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 

Професійні компетентності

 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук стосовно до завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.
 2. Здатність планувати та здійснювати наукові комплексні дослідження з метою виявлення й аналізу соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.
 3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.
 4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи.
 5. Здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
 6. Здатність оцінювати процес і результат виконаної роботи, розробляти та впроваджувати програми забезпечення якості соціальних послуг.
 7. Здатність до професійної рефлексії.
 8. Здатність до ініціювання та просування соціальних змін, спрямованих на покращення соціального добробуту.
 9. Здатність організовувати спільну діяльність, ініціювати командоутворення, сприяти згуртуванню та груповій мотивації, фасилітувати процеси прийняття групових рішень.
 10. Здатність сприяти набуттю й удосконаленню фахівцями та нефахівцями спеціальних знань і навичок у сфері соціальної роботи.
 11. Здатність до розроблення та управління соціальними проектами.
 12. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій.
 13. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи.
 14. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, ініціювання пропозицій і рекомендацій стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи.
 15. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.
 16. Здатність упроваджувати ефективний менеджмент організації у сфері соціальної роботи.

F

Програмні результати навчання

 

 1. Критично осмислювати проблеми в науковій або професійній діяльності на межі предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
 2. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження
 3. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою як усно, так і письмово.
 4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук.
 5. Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних.
 6. Самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.
 7. Обирати та застосовувати інноваційні методи у складних і непередбачуваних та/або спеціалізованих контекстах.
 8. Автономно приймати рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях.
 9. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання.
 10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання у складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи.
 11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу.
 12. Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи.
 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.
 14. Виокремлювати методологію прикладного наукового дослідження.
 15. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень.
 16. Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні.
 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.
 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 і
1.1.2. Теорія етнографічного дослідження 3 90 з
1.1.3. Соціально-політичні зміни у сучасному суспільстві 5 150 і
Всього за п.1.1. 11 330  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 6 180  
1.2.1. Основи управлінського консультування 3 90 і
1.2.2. Менеджмент наукової інформації 3 90 з
1.2.3. Професійні ризики      
1.2.4. Етнопсихологія      
Всього за І   циклом 17 510  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Методологія та організація наукових досліджень 5 150 і кр
2.1.2. Здоров'я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях 5 150 і
2.1.3. Система соціальної роботи 4 120 і
2.1.4. Сучасні моделі та технології соціальної роботи 4 120 і
2.1.5. Менеджмент соціальних програм і проектів 4 120 і
2.1.6. Методика викладання соціальної роботи 3 90 і
2.1.7. Європейські стандарти соціальної роботи 3 90 з
ПР Педагогічна і науково-дослідницька практика 6 180 дз
  Підготовка магістерської роботи 7 210 захист
  Захист магістерської роботи 2 60
Всього п. 2.1. 43 1290  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 30 900  
2.2.1. Паблік рилейшинз у соціальній роботі 3 90 з
2.2.2. Психологія та соціологія інвалідності 5 150 і
2.2.3. Моделювання процесів професійної реабілітації 5 150 і
2.2.4. Моделі соціальної політики 3 90 з
2.2.5. Міжкультурна комунікація у соціальній роботі 5 150 і
2.2.6. Гендерні аспекти соціальної роботи 3 90 з
2.2.7. Права людини і соціальна робота 3 90 з
2.2.8. Інтернет-супровід у професійній діяльності 3 90 з
2.2.9. Філософія соціальної роботи      
2.2.10. Інноваційні моделі соціальної роботи      
2.2.11. Етнополітичні процеси у сучасній Україні      
2.2.12. Соціальний менеджмент      
2.2.13. Система служб соціальної роботи у західних країнах світу      
2.2.14. Технології соціальної роботи у західних країнах світу      
2.2.15. Сучасні реформи системи соціального забезпечення      
Всього за ІІ циклом 73 2190  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 28 840
РАЗОМ: 90 2700