Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Біологія (Мікробіологія, імунологія)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ"

 ОС Магістр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 09 «БІОЛОГІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 091 «БІОЛОГІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ, ЕКОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

09 Біологія

09

Спеціальність

091 Біологія

091

Спеціалізація

Мікробіологія, імунологія

Кваліфікація

Мікробіолог, імунолог, викладач вищого навчального закладу

Тип диплома та обсяг програми

Диплом бакалавра 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 6 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Факультет біомедичних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Магістр другий рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Біологія» та підготувати студентів для подальшого навчання та професійної діяльності за обраною спеціальністю

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Біологія

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері біології

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері біології та орієнтує на актуальні напрямки досліджень, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника з біології: розширенням медичної складової навчальної програми

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Магістр з біології може виконувати професійну роботу: як інженер-лаборант (біологічні дослідження) на підприємствах, у фірмах, в організаціях, установах, у науково-дослідних, медичних, фармацевтичних, навчальних та інших закладах, де є лабораторії відповідного профілю; як інженер-технолог (мікробіологічні та хімічні виробництва); як викладач у ВНЗ; як асистент; науковий співробітник; біолог; біолог-дослідник; бактеріолог; міколог; мікробіолог; імунолог; біотехнолог; біофізик; гістолог.

 

Продовження освіти (академічні права)

Вищий (науковий) рівень; атестація у закладах післядипломної медичної освіти.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, лабораторних, семінарських та практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та використанням ділових ігор і тренінгів, що розвивають професійні навички та уміння працювати самостійно і в команді.

 

Форми контролю

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі біології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів біології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

1)       базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

2)       базові знання в галузі біології, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

3)       базові уявлення про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

4)       здатність до аналізу та синтезу;

5)       здатність до застосування знань на практиці;

6)       здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

7)       мати дослідницькі навички;

8)       мати навички розроблення та управління проектами;

9)       уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

10)    здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

11)    знання іншої мови(мов);

12)    уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

13)    уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

14)    креативність, здатність до системного мислення;

15)    потенціал до подальшого навчання;

16)    відповідальність за якість виконуваної роботи.

 

Професійні компетентності

1)       базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів біології;

2)       базові знання основних наукових теорій, напрямків досліджень, нормативно-правових актів, довідкових матеріалів, чинних стандартів, методик досліджень у біології;

3)       базові знання технічних характеристик і правил експлуатації комунікаційних мереж та технічних засобів у сфері наукового спілкування та пошуку інформації в мережі Інтернет;

4)       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

5)       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

6)       знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

7)       уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей знань і виробництва;

8)       здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у санітарній та екологічній експертизі;

9)       здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень у галузі біології;

10)    здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації сучасного інноваційного обладнання;

11)    здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

12)    уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

13)    уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

14)    уміння проводити аналіз проектів;

15)    уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування стратегії і тактики біологічних досліджень у сучасних умовах;

- здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі біології;

- здатність продемонструвати поглиблені знання в обраному напрямку біології;

- здатність продемонструвати розуміння впливу професійної діяльності в суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті;

- здатність продемонструвати знання основ біології та управління проектами.

Вміння:

- застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

- застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості виконання професійних обов’язків;

- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;

- застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;

- розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для біологічних досліджень електроустаткування та обладнання;

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;

- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

- ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їхніх складових;

- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

- виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 з
1.1.2. Ділова іноземна мова 5 150 дз
Всього за п.1.1. 8 240  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 3 90  
1.2.1. Філософські проблеми сучасного природознавства 3 90 з
Всього за І циклом 11 330  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці у виробництвах із використанням мікроорганізмів 3 90 і
2.1.2. Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології 5 150 з
2.1.3. Антибіотики 4 120 і
2.1.4. Молекулярна мікробіологія 4 120 і
2.1.5. Біологічні основи інфекційних процесів 4 120 і
2.1.6. Очистка стічних вод 6 180 і, кр
2.1.7. Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів 4 120 з
ПР.1 Педагогічна практика 3 90 дз
ПР.2 Виробнича (переддипломна) практика 9 270 дз
ДР Магістерська дипломна робота 11 330 захист
  Захист дипломної роботи 2 60  
Всього за п.2.1. 55 1650  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 24 720  
2.2.1. Молекулярна імунологія 3 90 і
2.2.2. Мікробний синтез 4 120 з
2.2.3. Імунохімія 3 90 з
2.2.4. Водна мікробіологія 4 120 і
2.2.5. Мікроекологія людини 4 120 з
2.2.6. Імунологія репродукції 3 90 і
2.2.7. Генетика бактерій 3 90 і
2.2.8. Технологічні основи мікробіологічних виробництв 4 120 з
2.2.9. Імуногенетика 4 120 з
2.2.10. Технолекологія 5 150 і
2.2.11. Генетика бактерій 4 120 з
2.2.12. Лабораторна діагностика 4 120 і
Всього за ІІ циклом 79 2370  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 27 810
РАЗОМ: 90 2700