Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Філологія (Українське мовознавство (із поглибленим вивченням християнської етики))

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 "ФІЛОЛОГІЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 «ФІЛОЛОГІЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА СХІДНИХ МОВ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

03 Humanitarian

Спеціальність

035 Філологія (Українська мова та література)

035 Philology

(Ukrainian Language and Literature)

Спеціалізація

2451.2 "Ведучий програми"

Кваліфікація

Бакалавр філології (українська мова та література);

2310.2 "Викладач вищого навчального закладу" (із поглибленим вивченням християнської етики)

2451.2 "Редактор літературний"

Тип диплома та обсяг програми

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра української мови, літератури та східних мов

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

01.07.2017

Рівень програми

Другий рівень вищої освіти, одиничний ступінь

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї першого «бакалаврського рівня»

 

А

Мета освітньої програми: формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі української філології.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Цикл загальної підготовки (22 кредити ЄКТС, 660 год.). Цикл професійної підготовки (68 кредитів ЄКТС, 2040 год. разом із написанням магістерської роботи, проходженням практик на 1 і 2 р. н.). Цикл дисциплін вільного вибору (21 кредит ЄКТС, 630 год.).

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна. Акцент на формування здатності здійснювати інноваційну діяльність у галузі української філології.

 

Орієнтація програми

У рамках програми студенти вивчають сучасну українську літературу, новітні методи викладання української мови та літератури, актуальні напрямки розвитку лінгвістики на сучасному етапі, дидактику вищої школи, особливості літературного редагування текстів, редагування навчальної та довідкової літератури, знайомляться з навчальними дисциплінами з циклу професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ і студента.

 

Особливості та відмінності

Магістр готується для викладання української мови та літератури, християнської етики у вищих навчальних закладах, здійснення навчально-виховної діяльності на основі сучасних наукових досягнень педагогічної і філологічної теорії та практики, для виконання обов’язків літературного редактора та ведучого програм. Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно зорієнтованих знань і вмінь, здатність вирішувати типові професійні завдання у галузі філології та суміжних спеціальностей.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Магістр-філолог може працювати в науковій, освітній та літературно-видавничій галузях, у друкованих, електронних, радіо- й телевізійних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

 

Продовження освіти (академічні права)

Аспірантські програми з філологічної освіти, теорії і методики викладання у вищій школі, міждисциплінарні програми (педагогіка вищої школи, управління закладами освіти), літературознавства і мовознавства.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у гуманітарній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів гуманітарної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Форми контролю

Накопичувальна бально-рейтингова система; тестування знань та умінь, захист звіту з практики, захист кваліфікаційної роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Аналіз та синтез. Здатність аналізувати,синтезувати, оцінювати, виявляти педагогічні проблеми і знаходити рішення щодо їх усунення; здатність удосконалювати власне навчання, включно з розробленням навчальних і дослідницьких навичок.

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій.

Групова робота. Здатність до міжособистісного спілкування; комунікаційні навички, здатність до самокритики; уміння і здатність приймати рішення.

Популяризаційні навички. Здатність проводити презентації, готувати статті за результатами проведених досліджень, а також сучасних мовознавчих та літературознавчих концепцій для нефахівців.

Етичні установки. Набуття необхідних знань та розуміння ролі мовознавства й літературознавства в суспільстві з метою адекватної роботи за фахом.

 

Професійні компетентності

Випускники здобудуть ґрунтовні знання та розуміння, що належать до базових галузей філології.

Випускники вмітимуть:

 • самостійно проводити науково-дослідницьку діяльність; зіставляти сучасні наукові концепції з власними лінгвістичними та літературознавчими дослідженнями для вирішення актуальних завдань філології;
 • формулювати основні завдання власної наукової та практичної діяльності;
 • творчо і критично осмислювати філологічну інформацію для вирішення науково-дослідницьких і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • самостійно аналізувати, інтерпретувати і репрезентувати результати науково-дослідних та практичних робіт;
 • самостійно формулювати і вирішувати завдання, пов’язані з використанням мови та літератури в освіті, комунікації та управлінні;
 • самостійно аналізувати з мовознавчої та літературознавчої точок зору тексти;
 • креативно створювати, перекладати та інтерпретувати тексти;
 • володіти методами і прийомами передачі професійних знань;
 • володіти основами мовленнєвої поведінки у різних галузях професійної комунікації, в ситуаціях попередження і врегулювання конфліктів;
 • володіти комунікативними, стилістичними та мовними нормами, прийнятними в різних сферах професійної комунікації, та використовувати їх у вирішенні професійних завдань;
 • вести наукову полеміку; використовувати закони риторики у професійній діяльності;
 • здійснювати коректуру та редагування текстів різних типів;
 • вести радіо- й телевізійні програми;
 • самостійно виконувати практичну професійну роботу відповідно до одержаної кваліфікації.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

 • основних напрямів розвитку філологічної науки, методів філологічних досліджень, мовознавчих та літературознавчих наук;
 • у галузі інформатики і сучасних інформаційних технологій в освіті й науці;
 • основних тенденцій методики викладання української мови й літератури у вищих навчальних закладах;
 • основних етапів розвитку літературного процесу в контексті світової літератури та актуальних проблем сучасної української літератури;
 • шляхів розвитку й сучасного стану української літературної мови із визначенням актуальних проблем мовознавства;
 • правових та етичних норм, які регулюють стосунки між людьми у професійних колективах.

Когнітивні уміння та навички з предметної галузі:

 • використовувати форми й методи наукового пізнання, вміти аналізувати сучасні соціальні та етичні проблеми, напрями, концепції;
 • застосовувати отримані знання при вирішенні науково-методичних і навчально-виховних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних, соціально-психологічних особливостей студентських колективів і конкретних педагогічних ситуацій;
 • користуватися різноманітними методами і формами навчання, інноваційними прийомами керівництва науковою, навчальною, суспільною, творчою діяльністю учнівських і студентських колективів.

Практичні навички з предметної галузі, уміння:

 • комунікувати в україномовному соціумі в межах професійного й наукового спілкування; знати основні поняття, терміни, положення мовознавства та літературознавства, орієнтуватися на здобутки сучасних української і світової лінгвістичної та літературознавчої наук;
 • мати знання про структуру мовної системи, уміти оперувати цими знаннями у процесі професійної діяльності: аналізувати, зіставляти, групувати факти мови, використовувати методи відповідного лінгвістичного опису;
 • розуміти природу художньої літератури як мистецтва слова; природу і світ літературно-художнього твору як головного об’єкта літератури; закономірності літературного процесу; функції художньої літератури; найзагальніші принципи та шляхи дослідження як літературного твору, так і літературного процесу;
 • знати сучасні технології організації навчального процесу й оцінки досягнень студентів на різних етапах навчання;
 • ефективно будувати навчальний процес на всіх рівнях і етапах філологічної освіти, включаючи вищу, післявузівську й додаткову професійну освіту;
 • обґрунтовувати концептуальні засади, структуру і зміст засобів навчання (підручників, навчальних посібників тощо);
 • навчитися вести наукову дискусію, складати резюме прочитаного, формулювати проблему та коректно її вирішувати, проводити дослідження і писати статті;
 • уміти використовувати новітні освітні технології, програмне забезпечення й сучасні технічні засоби навчання.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 з
1.1.2. Редагування навчальної та довідкової літератури 5 90 і
1.1.3. Сучасна комунікативна лінгвістика. Теорія тексту 3 90 і
1.1.4. Сучасні методи викладання української мови у ВНЗ 5 150 з,і
1.1.5. Новітні методи викладання української літератури у ВНЗ 5 150 з,і
  Всього за п.1.1. 21 570  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 9 270  
1.2.1. Сучасна стилістика ділового мовлення 3 90 і
1.2.2. Сценічна майстерність 3 90 з
1.2.3. Дикторська майстерність 3 90 і
Всього за І циклом 30 840
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Літературне редагування текстів 3 90 і
2.1.2. Література української діаспори 3 90 з,і
2.1.3. Теорія віршування 3 90 і
2.1.4. Сучасні методи літературознавчого аналізу 3 90 з
2.1.5. Особливості розвитку української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. 3 90 і
2.1.6. Основи східнослов'янської ономастики 3 90 з
2.1.7. Історична граматика 3 90 і
ПР.1 Педагогічна практика 6 180 і
ПР.2 Виробнича (переддипломна) практика 6 180 дз
  Магістерська робота 10 300 захист
  Захист магістерської роботи 2 60  
  Всього за п.2.1. 45 1350  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 15 450  
2.2.1. Мовні стилі як феномен національної культури 3 90 з
2.2.2. Жанрово-стильові тенденції в українській літературі ХХ ст. 3 90 і
2.2.3. Проблеми розвитку української літератури на межі ХХ - ХХІ ст. 3 90 з
2.2.4. Актуальні методи розвитку лінгвістики на сучасному етапі 3 90 з
2.2.5. Ораторське мистецтво 3 90 і
Всього за ІІ циклом 60 1800  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 24 720
РАЗОМ: 90 2640