Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА"

 

ОС Молодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 0201 «КУЛЬТУРА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 5.020100 «ДІЛОВОДСТВО»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА документознавства та інформаційної діяльності

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

0201

Культура

Спеціальність

5.020100

Діловодство

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Кваліфікація

Діловод. секретар адміністративний

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Молодший спеціаліст (120 кредитів / 1 рік 10 місяців)

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України / НАЗЯВО

Період акредитації

 

Рівень програми

початковий рівень (короткий цикл) – 5 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї базової або повної загальної середньої освіти

 

А

Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку в галузі діловодства.

Надання студентам інформації з діловодства, документознавства та інформаційної, бібліотечної, архівної справи, що формує бачення, визначає пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін, які сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті знання і досвід у розбудову незалежної України.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об'єктом є комплексне вивчення документа як системного об’єкта, спеціально призначеного для зберігання і поширення (передачі) інформації у часі і просторі.

Предметом є формування наукового знання про документ у єдності його інформаційної і матеріальної складових, про закономірності створення і функціонування документів у суспільстві.

Створення бази для подальшого вивчення спеціальних дисциплін та надання можливості у виборі певних напрямків зі спеціальності «Діловодство». Формування системи знань у галузі документознавства, діловодства, архівознавства, які є базовими для підготовки фахівців діловодного спрямування. Формування світогляду, моральнісного відношення до світу, активної громадської позиції та почуття національної самосвідомості.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Полягає в підготовці студентів, що формує необхідний обсяг гуманітарних, соціально-економічних знань, які гарантують відповідність підготовки молодшого бакалавра з «Діловодства» існуючим стандартам і вимогам спеціальності.

 

Орієнтація програми

Фахова професійна підготовка діловодів-документознавців, адміністративних секретарів відбувається за такими напрямками, як: професійне опанування двох іноземних мов, документно-інформаційний пошук і систематизація, комп’ютерна справа, референтна справа, бібліотечна й архівна справа

 

Особливості та відмінності

Інклюзивна методика навчання студентів

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Спеціаліст - документознавець;

офіс-менеджер;

помічник керівника, нотаріуса, адвоката, бібліотекаря тощо;

секретар-референт;

організатор діловодства;

секретар адміністративний;

архіваріус, завідувач архіву, завідувач канцелярії;

оператор комп’ютерного набору.

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчання на наступному першому (бакалаврському) рівні – 6 рівень НРК

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні заняття, тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

Засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями.

 

Професійні компетентності

Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення практичних завдань.

Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України.

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення у предметній області.

F

Програмні результати навчання

 

Для усіх ліній

Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, електронний пошук, аналізувати та відображати результати.

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення у предметній області.

Оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (курсовий проект), або в групі (практичні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.

Продемонстрована вправність у володінні англійською мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку.

 

Додатково для комунікаційної лінії

Достатні знання різних теорій в області діловодства, що надає їм можливість критично аналізувати літературу в цій області.

Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України

 

Додатково для менеджерської лінії

Загальне уявлення та розуміння різних теорій в області соціального менеджменту та ділового адміністрування на рівні, який дозволяє критично реагувати на поради в літературних джерелах цієї області.

Розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на рівні, що дає можливість працевлаштування в установах.

Здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції соціального менеджменту та ділового адміністрування.

Здатність використовувати на практиці ці інструменти та стратегії, а також робити звіти/доповіді про них усно та письмово.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                                   
Історія України 2 60 з
Україна в контексті світового розвитку 2 60 з
Історія української культури 2 60 з
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Фізичне виховання 5 150 з
Всього обов’язкових дисциплін за п. 1.1. 21 630  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Економічна теорія 3 90 з
Соціологія  
Логіка  
1.2.2. Правознавство 3 90 з
Соціологія  
Менеджмент  
1.2.3. Психологія 3 90 з
Соціологія  
Логіка  
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 9 270  
2. Цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 1 30  
Всього за циклом п.1. 30 900  
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. БЖД / Цивільний захист 3 90 з
3. Цикл професійної та практичної підготовки 2.1.2. Екологія та екологічна етика 3 90 з
2.1.3. Інформаційні технології 6 180 з,і
2.1.4. Формування баз даних у документознавстві 4 120 дз
2.1.5. Основи наукових досліджень 3 90 з
Всього за циклом п.2. 16 480  
3.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
3.1.1. Інформаційні технології в документознавстві (відповідно до спеціальності) 6 180 і,з, к
3.1.2. Загальне документознавство 6 180 і, з
3.1.3. Спеціальне документознавство 6 180 і
3.1.4. Архівознавство 5 150 і
3.1.5. Музеєзнавство 5 150 і
3.1.6. Професійна етика 5 150 і
3.1.7. Загальне діловодство 5 150 і, з
3.1.8. Спеціальне діловодство 5 150 і, з, к
Всього обов’язкових дисциплін п. 3.1. 43 1290  
3.2. Дисципліни вільного вибору студентів
3.2.1. Технічні засоби справочинства 3 90 і
Риторика
3.2.2. Інформаційна культура фахівця 3 90 з
Математичні основи інформаційної діяльності
  3.2.3. Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів 4 120 дз
  Конфліктологія
  3.2.4. Ділова іноземна мова 2 60 з
  Друга іноземна мова
  3.2.5. Довідково-інформаційні фонди та їх формування 3 90 і
  Стенографія
  3.2.6. Вступ до спеціальності 3 90 і
  Психологія спілкування
  3.2.7. Машинопис 5 150 дз
  Психологія організацій
  Всього вибіркових дисциплін п. 3.2. 23 690  
  Всього за циклом п.3 66 1980  
  ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
  Ознайомча практика 2 60 дз
  Навчальна практика 4 120 дз
  Технологічна практика      
  Виробнича (переддипломна) практика      
  Всього практичної підготовки 6 180  
  ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60
  Всього дисциплін вільного вибору студентів 32 960
  РАЗОМ: 120 3600