Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Фінанси, банківська справа та страхування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"

 

ОС - магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 "УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступень вищої освіти

Магістр

Галузь знань

07 "Управління та адміністрування"

 

Спеціальність

072   «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Спеціалізація

Фінанси, банківська справа та страхування

Кваліфікація

Магістр у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

90 кредитів; 1 р. 6 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра фінансів та банківської справи

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2016

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність диплома бакалавра або спеціаліста

 

А

Мета освітньої програми:

 • підготовка кваліфікованих фахівців-науковців у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності;
 • надання спеціальних знань з фінансів, страхування, банківської та податкової системи шляхом проведення теоретичного та практичного навчання;
 • підготовка до проведення наукової та науково-педагогічної роботи.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об’єктом вивчення є фінансова діяльність підприємств, установ та організацій різних форм власності та господарювання, а також фінансова система держави.

Цілями навчання є оволодіння сутністю фінансових показників, складових фінансової системи, а також методів їх оцінки та покращення.

Крім того, метою навчання є підготовка майбутніх фахівців до здійснення науково-дослідної роботи у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності.

Вивчаються економіко-математичні інструменти оцінки мікро- та макросередовища.

Надаються знання для побудови логічних та науково-обгрунтованих висновків і пропозицій для покращення фінансової діяльності як на рівні підприємств, так і на рівні держави.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальний

 

Орієнтація програми

Магістри у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності призначені для наукової та науково-педагогічної діяльності у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, науково-дослідних інститутах, органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, у таких підрозділах та відділах: планово-економічного розвитку; аналітичних досліджень та в інших підрозділах. Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері економіки, фінансів, займаються широким колом питань, а саме: дослідженням процесу управління фінансовою діяльністю; інноваційною та інвестиційною діяльністю, а також викладацькою і науково-дослідною роботою.

 

Особливості та відмінності

У програмі оптимально поєднується теоретичне навчання та практична підготовка. Програма побудована таким чином, що теоретичне навчання триває 1 рік, а практична підготовка, яка включає 2 види практик, а саме, переддипломну та педагогічну практики, розрахована на півроку, в тому числі 14 тижнів відведено на написання та захист магістерської роботи.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Органи державного управління та місцевого самоврядування, науково-дослідних установ та закладів освіти

 

Продовження освіти (академічні права)

Продовження освіти на третьому (докторському) рівні вищої освіти

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних практичних занять, інтерактивних практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних консультацій.

Навчання може здійснюватися за денною, заочною, дистанційною формою, а також електронного навчання в системі Moodle та навчання за індивідуальним графіком.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист курсових робіт, захист звітів із практик, захист магістерської роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп'ютерного збору й обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
 

Професійні компетентності

 • дослідження процесу управління необоротними та оборотними активами підприємства (організації);
 • удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами підприємств;
 • дослідження та удосконалення фінансової діяльності підприємства;
 • дослідження та удосконалення фінансового планування діяльності підприємства;
 • розробка пропозицій щодо удосконалення державного регулювання фінансової політики України;
 • проведення наукових досліджень у сфері розвитку та удосконаленню фінансово-економічних процесів в Україні та світі.

F

Програмні результати навчання

 

 • знати особливості побудови і реалізації фінансової стратегії на мікро- та макрорівні;
 • бути здатними використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички у процесах управління фінансовою діяльністю підприємств, установ та організацій;
 • уміти використовувати в науковій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти спеціального призначення;
 • володіти методологічними прийомами наукових досліджень;
 • мати навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу;
 • здійснювати аналіз за допомогою науково-обґрунтованих методів аналізу та прогнозування розвитку підприємств та організацій;
 • здійснювати аналіз за допомогою науково-обґрунтованих методів аналізу та прогнозування розвитку фінансової політики України;
 • готувати та обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення фінансово-економічної діяльності України;
 • використовувати інформаційні системи та технології для здійснення практичного аналізу фінансової діяльності та прогнозування фінансових показників на майбутні періоди;
 • вміти складати фінансовий план підприємства, а також розраховувати макропоказники економічного та соціального розвитку держави;
 • готувати наукові статті та тези на основі проведення власних наукових досліджень у фінансовій, банківській та страховій діяльності;
 • узагальнювати результати свої наукових досліджень та формулювати обґрунтовані висновки;
 • впорядковувати результати своїх наукових досліджень;
 • порівнювати наукові розробки у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності;
 • оцінювати можливі наслідки фінансової кризи держави та формулювати шляхи виходу з неї.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 і
1.1.2. Глобальна економіка 4 120 і
1.1.3. Соціальна відповідальність 4 120 і
1.1.4. Інноваційний розвиток підприємства 4 120 і
Всього за п.1.1. 12 360  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 7 210  
1.2.1. Логіка та методологія науки 4 120 з
Філософія державного управління
1.2.2. Сучасні економічні теорії 3 90 з
Стратегічне управління
Всього за І   циклом 19 570  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Банківський менеджмент 4 120 і
2.1.2. Фінансовий менеджмент 5 120 і
2.1.3. Страховий менеджмент 4 120 і
2.1.4. Кредитний менеджмент 4 120 і
ПР 1 Педагогічна практика 6 180 дз
ПР 2 Переддипломна практика 9 270 дз
  Підготовка магістерської роботи 13 390  
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього п. 2.1. 47 1410  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 21 630  
2.2.1. Ринок фінансових послуг 4 120 з
Міжнародна інвестиційна діяльність
Податкова політика
2.2.2. Маркетинг у банку 4 120 з
Банківський нагляд
Податковий менеджмент
2.2.3. Фінансовий менеджмент у банку 4 120 з
Проектне фінансування
Бюджетний менеджмент
2.2.4. Фінансова санація та банкрутство підприємств 5 150 і
Фінансове посередництво
Фінанси страхових організацій
2.2.5. Фінансовий контролінг 4 120 і
Платіжні системи
Організація і методика аудиту
Всього за ІІ циклом 68 2040  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 28 840
РАЗОМ: 87 2610