Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Хімічні технології та інженерія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 161 «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

 

ОКРМолодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 16 «ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 161 «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА СУЧАСНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

молодший спеціаліст

Галузь знань

16 Хімічна та біоінженерія

16 Chemical and Bioengineering

Спеціальність

161 Хімічні технології та інженерія

161 Chemical Technologies and Engineering

Спеціалізація

Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка

Кваліфікація

Технік-технолог (протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка)

Тип диплома та обсяг програми

Диплом молодшого спеціаліста 180 кредитів ЄКТС / 3 роки 0 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Коледж «Освіта»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2017-2022

Рівень програми

молодший спеціаліст

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня молодшого спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника. Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

На навчання для здобуття ступеня молодшого спеціаліста приймаються особи, які отримали повну загальну середню освіту. Прийом здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 161 "Хімічні технології та інженерія" та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Хімічні технології та інженерія

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері хімічних технологій та інженерії.

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у галузі хімічних технологій та інженерії, будівельної індустрії та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра.

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника з хімічних технологій та інженерії, будівельної індустрії.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Молодший спеціаліст з хімічних технологій та інженерії може виконувати професійну роботу, пов’язану з технологіями виробництва новітніх будівельних матеріалів і виробів, високоякісного флоат-скла, склоблоків, триплексу, архітектурно-будівельної цегли та каменю, черепиці, теплоізоляційних керамічних матеріалів, полімернобітумних матеріалів, екструзійних полістиролів, базальтових теплозвукоізоляційних матеріалів, конструкційно-теплоізоляційних блоків із ніздрюватих бетонів, гарнітурів санітарної кераміки, тротуарних бетонних плиток, плиток для підлоги й облицювання, сухих будівельних сумішей тощо, а також роботу, пов’язану з основами менеджменту, маркетингу, підприємництва в будівельній галузі. Бакалавр з хімічних технологій та інженерії може працювати у сферах бізнесу, маркетингу та виробництва будівельних матеріалів і виробів.

 

Продовження освіти (академічні права)

Бакалаврський рівень

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’я­занням ситуаційних завдань та використанням тренінгів, які розвивають професійні навички та уміння працювати самостійно і в команді.

 

Форми контролю

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі хімічних технологій та інженерії та будівельних виробництв або у процесі навчання.

1)       базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

2)       базові знання в галузі хімічних технологій та інженерії і будівельних виробництв, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

3)       здатність до застосування знань на практиці;

4)       здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

5)       уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

6)       уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

7)       потенціал до подальшого навчання;

8)       відповідальність за якість виконаної роботи.

 

Професійні компетентності

1)       діяльність у сфері бізнесу, маркетингу та виробництва будівельних матеріалів і виробів, розвитку будівельної галузі;

2)       базові знання технічних характеристик та правил експлуатації комунікаційних мереж і технічних засобів у галузі хімічних технологій та інженерії, будівельних виробництв;

3)       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

4)       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

5)       здатність застосовувати професійно-про­фільні знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- базові знання з економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- базові знання з фундаментальних природничих наук та математики в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних технічних дисциплін та використання математичних методів в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

- сучасні уявлення про технічну експлуатацію та обслуговування апаратів хіміко-технологічних виробництв;

- сучасні уявлення про основи технічної діагностики апаратів хіміко-технологічних виробництв;

- базові уявлення про експлуатаційні матеріали, які застосовуються в галузі будівельних виробництв;

- базові уявлення про конструкцію та тенденції розвитку складових частин апаратів хіміко-технологічних виробництв;

- базові уявлення про організацію планування та управління виробництвом і персоналом;

- сучасні уявлення про використання новітніх технологічних процесів у будівництві;

- базові уявлення про охорону довкілля.

Вміння:

- володіння методами аналізу сучасних виробництв у галузі хімічних технологій та будівельних виробництв;

- уміння використовувати інтернет-ресурси;

- здатність використовувати знання, уміння і практичні навички при застосуванні сучасних альтернативних та екологічно чистих джерел енергії в хіміко-технологічних виробництвах;

Формування суджень:

- уміння використовувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі будівельних виробництв;

- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички у галузі будівельних виробництв.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та бажано однією з іноземних мов;

- здатність використовувати різноманітні методи, зокрема, інформаційні технології, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій;

- здатність усвідомлювати необхідність продовжувати навчання з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони довкілля.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство 6 180 з
  Історія України 2 60 з
  Історія української культури 2 60 з
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 з
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Філософія 3 90 і
1.1.4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 90 і
1.1.5. Основи правознавства 3 90 з
1.1.6. Фізичне виховання 3 90 з
1.1.7. БЖД/Цивільний захист 3 90 з
1.1.8. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.9. Інформаційні технології 6 180 і
1.1.10. Вища математика 3 90 і
1.1.12. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу 6 180 і
1.1.13. Основи термодинаміки і теплотехніки 4 120 і
Всього за п. 1.1. 47 1410  
Всього за І циклом 47 1410
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 з
2.1.2. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 5 150 і
2.1.3. Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 5 150 з, і
2.1.4. Машини та обладнання підприємств ТН і СМ виробів 5 150 з, і
2.1.5. Теплотехнічне обладнання підприємств ТН і СМ і виробів 6 180 і
2.1.6. Економіка, організація та планування хімічних виробництв 4 120 з
2.1.7. Технологія кераміки 6 180 з, і
2.1.8. Основи автоматизації та АСУТП 4 120 і
2.1.9. Основи проектування 6 180 і
2.1.10. Технічний аналіз і контроль виробництва ТН і СМ 6 180 з, і
ПР.1 Технологічна практика 6 180 дз
ПР.2 Виробнича (переддипломна) практика 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 3 90  
Всього за п. 2.1. 65 1950  
Всього за ІІ циклом 112 3360
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
РАЗОМ: 159 4770