Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Харчові технології

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 "ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

 

ОКР Молодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 18 «ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧУВАННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ: 2 РОКИ 5 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь

Молодший спеціаліст

Галузь знань

18 "Виробництво та технології"

 

18 "Production and Technology"

Спеціальність

181"Харчові технології"

 

181 "Food Technology"

Спеціалізація

Виробництво харчової продукції

 

Food Production

Кваліфікація

Технік-технолог

 

Technician & Technologist

Тип диплому

Одиничний

Обсяг програми

Обсяг освітньо-професійної молодшого спеціаліста становить 150 кредитів ЄКТС, 2 роки 5 місяців.

Вищий навчальний заклад

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Організація, що здійснює акредитацію

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Сертифікат : серія НІ-І, № 1172625, термін дії до 1 липня 2019 р.

Рівень програми

5 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК).

5рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання упродовж життя (EQFLLL).

Перший цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQEHEA )

Рівень вищої освіти

І (перший) рівень вищої освіти

А

Мета освітньої програми

 

Формування загальної професійної і спеціальної компетентностей, необхідних для вирішення типових завдань харчових технологій та ресторанного господарства, що передбачає здійснення виробничої діяльності.

В

Характеристика програми

1

Предметна область

Об’єкт вивчення та діяльності: технологічні процеси і харчові продукти.

Цілі навчання: очікуване застосування набутих компетентностей.

Теоретичний зміст предметної області: основні поняття і принципи проектування та функціонування підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства, організація та контролювання відповідного рівня якості та безпечності харчових продуктів, технологічних процесів їх виробництва, застосування чинної законодавчо-нормативної бази та система аналізу маркетингової діяльності у виробничих умовах.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці): комплекс технологічних заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств, методи розрахунку потреби в ресурсах, участь у виконанні плану діяльності підприємств харчової промисловості і ресторанного господарства.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати): комп’ютерна техніка та інформаційні програми, сучасне лабораторне і технологічне обладнання.

2

Фокус програми

Технологія харчових продуктів.

3

Орієнтація програми

Професійна

4

Особливості та відмінності програми

Визначені профілем підготовки фахівця з виробництва харчової продукції. Програма передбачає академічну мобільність.

С

Працевлаштування та продовження освіти

1

Працевлаштування

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація професій» ДК 003:2010 за такими назвами і кодами професійних груп:

3570 Фахівці з технології харчування:

Технік-технолог з технології харчування

5122 Працівники сфери торгівлі та послуг:

Офіціант

Метрдотель

Кухар

Виробник харчових напівфабрикатів

Кухар дитячого харчування

2

Продовження освіти (академічні права)

Можливе подальше продовження освіти за першим бакалаврським рівнем

Д

Стиль та методика навчання

1

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, семінарів, практичних занять, консультацій, самостійного вивчення, виконання курсових робіт та проведення тренінгів.

2

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту із практик, захист курсових робіт, державна атестація випускника

Е

Програмні компетентності

1

Загальні компетентності

 1. розуміння та сприйняття культури поведінки та етичних норм спілкування, необхідних для професійної діяльності;
 2. здатність використовувати отримані знання на практиці;
 3. комунікабельність;
 4. творча активність;
 5. критичне мислення;
 6. наполегливість у досягненні мети;
 7. здатність до системного мислення;
 8. правова грамотність;
 9. адаптивність;
 10. здатність проникати в сутність загальнолюдських проблем з питань збереження природних ресурсів та питань екології;
 11. розуміння та сприйняття етичних норм ділового спілкування;
 12. розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;
 13. базові уявлення про основи філософії, культурології, психології, що спрямовують на особистісну культуротворчу орієнтацію в сучасному світі, веденню кваліфікованого діалогу з партнерами іншої культурної домінанти;
 14. знання вітчизняної історії, економічної науки, права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків економічних систем і суспільства та уміння їх використовувати на практиці;
 15. базові знання фундаментальних та професійно-орієнтованих наук в обсязі, необхідному для освоєння спеціальних дисциплін;
 16. базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і уміння створювати бази даних;
 17. базові знання процесів і апаратів в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;
 18. базові знання управління виробничим процесом і уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;
 19. знання про закономірності розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій та формування вмінь і навичок для їх запобігання і ідентифікації;
 20. базові знання з підприємництва та підприємливості для можливої організації самостійної зайнятості та ведення підприємницької діяльності.

3.

Професійні компетентності

Професійні компетенції

Загальнопрофесійні компетенції

 1. базові уявлення про різноманітність об’єктів діяльності закладів ресторанного господарства;
 2. базові уявлення про історію та розвиток ресторанного господарства;
 3. володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації об’єктів діяльності закладів ресторанного господарства;
 4. сучасні уявлення про принципи виробництва, реалізації та організації споживання харчової (кулінарної) продукції;
 5. здатність застосовувати елементи експериментальної роботи з харчовою продукцією у виробничих та лабораторних умовах;
 6. базові уявлення про основні закономірності й сучасні досягнення в розвитку ресторанних технологій;
 7. базові уявлення про місце ресторанного господарства в реалізації соціально-економічних задач;
 8. здатність забезпечувати якість і вдосконалювати асортимент харчової продукції;
 9. здатність забезпечувати культуру обслуговування при реалізації продукції та організації її споживання;
 10. базові уявлення про фізіологічну роль харчування в забезпеченні життєдіяльності людського організму;
 11. знання і застосування на практиці принципів безпеки харчових виробництв;
 12. знання і застосування на практиці естетичних принципів, розуміння соціальних наслідків своєї професійної діяльності;
 13. базові уявлення про основні види контролю в системі управління якістю продукції та послуг;
 14. знання правових основ і законодавства України щодо захисту прав споживачів та санітарно-епідемічного благополуччя населення;
 15. здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді;
 16. уміння вести дискусію й викладати виробництво харчової продукції, організацію виробництва та обслуговування;
 17. базові уявлення про основи організації процесу обслуговування та сучасні види сервісу;
 18. здатність вивчати та оцінювати сучасні технології в ресторанній індустрії, впроваджувати сучасні методи виконання робіт, розробляти фірмові страви;
 19. знання структури виробництва, технологічного процесу закладу ресторанного господарства та виробничого циклу підприємства в цілому;
 20. здатність задовольняти попит споживачів у продукції харчування та послугах за умов, що змінюються;
 21. володіти методикою розробки технологічної документації.

Спеціалізовано-професійні компетенції

 1. здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички щодо вибору форм і методів управління при створенні ефективної та гнучкої системи управління організацією в умовах постійно змінюваного середовища;
 2. здатність використовувати професійно-профільовані знання в розробці заходів забезпечення умов організації праці;
 3. здатність використовувати професійно-профільовані знання з Санітарних норм і правил до виготовлення харчової продукції, її зберігання, транспортування та реалізації;
 4. здатність використовувати професійно-профільовані знання для забезпечення екологічної чистоти навколишнього середовища та продуктів харчування;
 5. здатність використовувати математичні формули для розрахунку основних показників економіко-фінансової діяльності виробничих підрозділів, розробки технологічної документації;
 6. здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в галузі стандартизації, аналітичної хімії для визначення якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції харчування;
 7. здатність використовувати знання та вміння в галузі екології, фізіології для складання раціонів та технології страв дитячого та лікувально-профілактичного харчування;
 8. базові знання з розробки та виконання креслень;
 9. здатність використовувати знання і навички для раціонального забезпечення організму людини харчовими речовинами у відповідності з науково обґрунтованими нормами їх споживання;
 10. здатність використовувати професійно-профільні знання і професійні навички в організації обслуговування різних контингентів споживачів;
 11. здатність використовувати знання і професійні навички в галузі неорганічної, органічної, фізичної і колоїдної, аналітичної, біоорганічної хімії для розуміння і наукового обґрунтування технологічних процесів приготування харчової продукції;
 12. здатність застосовувати професійно-профільовані знання стосовно організацій роботи з основ охорони праці в закладах ресторанного господарства;
 13. здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички, пов’язані з механізацією технологічних процесів виготовлення харчової продукції та її зберіганням, вибором, розміщенням та експлуатацією торговельно-технологічного обладнання закладів ресторанного господарства;
 14. здатність використовувати теоретичні знання і практичні вміння щодо взаємозаміни харчових продуктів;
 15. здатність використовувати професійно-профільовані знання стосовно розпізнавання асортименту харчових продуктів за органолептичними показниками;
 16. здатність до самовдосконалення (саморозвитку).

Інструментальні компетенції

 1. знання державної мови та норм усного та письмового ділового спілкування;
 2. здатність до письмової й усної комунікації іншою мовою (мовами);
 3. навички роботи в комп’ютерних мережах, використання Інтернет-ресурсів;
 4. навички обробки інформації;
 5. навички управління інформацією.

F

Програмні результати навчання

 

Технік-технолог повинен знати:

 1. відповідні положення законодавства України: постанови, керівні, методичні і нормативні матеріали, які стосуються питань технології виробництва харчової продукції;
 2. технологію виробництва харчової продукції та органолептичні способи визначення якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів;
 3. сучасний вітчизняний та зарубіжний досвіт у професійній діяльності; виробничий цикл підприємства;
 4. принципи організації праці;
 5. сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (споживацький попит);
 6. товарознавство харчових продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок постачальників продовольчої сировини;
 7. основи економіки в закладах харчування, ціни та ціноутворення, практику добросовісного ведення бізнесу;
 8. посадові обов’язки виробничого персоналу, основи конфліктології, основи педагогіки та принципи організації професійних тренінгів на робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу;
 9. основи соціології, тенденції та моду в галузі товарів та послуг;
 10. професійну термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в об’ємі професійної діяльності, професійну етику та етикет;
 11. правила екологічної безпеки в закладах харчування, санітарію і гігієну, охорону праці, правила пожежної безпеки;
 12. основи діловодства і документообороту.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180 і
  Історія України 2 60  
  Україна в контексті світового розвитку 2 60  
  Історія української культури 2 60  
1.1.2. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.3. Інформаційні технології 4 120 з,і
1.1.4. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.5. Неорганічна та органічна хімія 3 90 з
1.1.6. Аналітична та фізична хімія 3 90 з
Всього за п. 1.1. 22 660  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 3 90  
1.2.1. Харчові добавки 3 90 з
Всього за І циклом 25 750
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Технологія виробництва харчової продукції 4 120 і
2.1.2. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства 4 120 і
2.1.3. Організація виробництва в закладах ресторанного господарства 4 120 і
2.1.4. Мікробіологія та фізіологія харчових продуктів 4 120 з
2.1.5. Процеси й апарати харчових виробництв 3 90 з
2.1.6. Загальні технології мінівиробництв 4 120 і
ПР.1 Технологічна практика 4 120 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього за п.2.1. 29 870  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 6 180  
2.2.1. Економіка підприємств різних типів 3 90 і
2.2.2. Предмет спецпідготовки 3 90 і
Всього за ІІ циклом 35 1050
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 9  
РАЗОМ: 60 1800