Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Автомобільний транспорт

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 274 "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"

 

ОС Молодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 27 «ТРАНСПОРТ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 274 «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Молодший спеціаліст

Галузь знань

27 Транспорт

27 Transport

Спеціальність

274 Автомобільний транспорт

274 Automobile Transport

Спеціалізація

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Кваліфікація

Технік-механік

Тип диплома та обсяг програми

Диплом молодшого спеціаліста 180 кредитів ЄКТС / 2 роки 10 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Коледж «Освіта»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2016-2021

Рівень програми

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня молодший спеціаліст приймаються особи, які здобули базову середню освіту. Прийом здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

На навчання для здобуття ступеня молодший спеціаліст приймаються особи, які отримали кваліфікацію «кваліфікований робітник». Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 274"Автомобільний транспорт" та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Автомобільний транспорт

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері автомобільного транспорту.

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з транспорту та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника з автомобільного транспорту

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Технік-механік здатний займатися обслуговуванням автомобілів та двигунів і займати такі посади: механік, механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту транспорту, механік дільниці, механік цеху, механік виробництва, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), технік з підготовки виробництва, інспектор з охорони праці, інструктор виробничого навчання, майстер виробничого навчання, майстер навчального полігону, начальник гаража, начальник майстерні, начальник зміни, майстер виробничої дільниці, майстер з ремонту транспорту, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, майстер зміни, майстер основної виробничої дільниці, майстер цеху.

 

Продовження освіти (академічні права)

Перший (бакалаврський) рівень

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та використанням тренінгів, що розвивають професійні навички та уміння працювати самостійно і в команді.

 

Форми контролю

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

1)       здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі автомобільного транспорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов;

2)       базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;

3)       базові знання в галузі автомобільного транспорту, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

4)       базові уявлення про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

5)       здатність до аналізу та синтезу;

6)       здатність до застосування знань на практиці;

7)       здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

8)       здатність мати дослідницькі навички;

9)       здатність мати навички розроблення та управління проектами;

10)    уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

11)    здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

12)    знання іншої мови(мов);

13)    уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

14)    уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

15)    креативність, здатність до системного мислення;

16)    потенціал до подальшого навчання;

17)    відповідальність за якість виконуваної роботи.

 

Професійні компетентності

1)       базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розв’язку поставлених задач;

2)       базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій, офіційних класифікаторів товарів та інших нормативно-розпорядчих документів в автомобільному транспорті;

3)       базові знання технічних характеристик, і правил експлуатації комунікаційних мереж і технічних засобів у сфері транспорту;

4)       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

5)       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

6)       знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

7)       уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей транспорту;

8)       здатність використовувати та впроваджувати нові технології;

9)       здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень;

10)    здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності;

11)    здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

12)    уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їхніх складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

13)    уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

14)    уміння проводити аналіз проектів;

15)    уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- Заповнювати встановлені форми обліку наявності, руху, технічного обслуговування, ремонту і пробігу рухомого складу і агрегатів.

- Заповнювати технічний паспорт рухомого складу і заносити до нього зміни.

- Визначати виробниче завдання бригадам, окремим робітникам, розробляти змінно-добовий план дільниці.

- Перевіряти якість виконаних робіт кожним виконавцем.

- Виконувати економічні розрахунки, направлені на підвищення ефективності виробництва і підвищення продуктивності праці на дільницях з ремонту.

- Видавати завдання ремонтним робітникам, доцільно розміщуючи їх по робочих місцях.

- Виконувати роботи з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу з використанням технологічного оснащення, пристроїв та інструменту.

- Виконувати розрахунки, необхідні для складання заявок на постачання ремонтного фонду, запасних частин і експлуатаційних матеріалів для дільниць.

- Проводити інструктаж ремонтних робітників, забезпечувати дотримання ними правил техніки безпеки, промислової санітарії і пожежної безпеки.

Вміння:

- Форми первинних документів. Порядок їх ухвалення і реєстрації.

- Нормативні матеріали з розробки й оформлення технічної документації.

- Порядок прийому нового рухомого складу і порядок його списання.

- Система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу.

- Норми витрат паливно-мастильних матеріалів, положення про нарахування премії за економне використання або утримання за перевитрату паливно-мастильних матеріалів.

- Основне технологічне і діагностичне оснащення, пристрої та інструменти, застосовувані під час технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, принципи роботи і правила технічної експлуатації, технологія виробництва, спеціалізація дільниць і виробничі зв'язки між ними.

- Правила техніки безпеки, промислової санітарії і протипожежного захисту.

- Способи контролю якості технічного обслуговування і ремонту автомобілів і агрегатів.

- Шляхи підвищення продуктивності праці ремонтних робітників, зниження вартості за рахунок високої якості ремонтних робіт.

Формування суджень:

- Здатність використовувати знання в галузі математики та математичної статистики для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання технологічних процесів на виробництві.

- Уміння створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.

- Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички з фундаментальних наук для вирішення практичних завдань в галузі транспортних технологій.

Комунікації:

- Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).

- Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.

- Здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

- Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

- Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Фізика 6 180 і
1.1.10. Вища математика 8 240 і
1.1.11. Хімія 4 120 і
Всього обов’язкових дисциплін п. 1.1. 54 1620  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Електротехніка та електроніка 4 120 з
1.2.2. Технічна механіка 4 120 і
1.2.3. Креслення 4 120 ргр, і
1.2.4. Основи охорони праці 4 120 і
1.2.5. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 4 120 ргр, і
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 20 600 дз
Всього за циклом п.1. 74 2220  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Економіка підприємств автомобільного транспорту 4 120 з
2.1.2. Організація та планування підприємств 4 120 і
2.1.3. Діагностування технічного стану автомобілів 4 120 і
2.1.4. Технологія конструкційних матеріалів 4 120 і
2.1.5. Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів 6 180 кр, і
2.1.6. Основи технології ремонту автомобілів 5 150 і
2.1.7. Автомобільні перевезення 6 180 з
2.1.8. Автомобілі 8 240 кр, і
2.1.9. Правила та безпека дорожнього руху 3 90 з
ПР.1 Ознайомча практика 4,5 135 дз
ПР.2 Навчальна практика 4,5 135 дз
ПР.3 Технологічна практика 4,5 135 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 58 1725  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Тертя та зношування в машинах 3 90 і
2.2.2. Гідравлика та гідро-, пневмопривід 4 120 і
2.2.3. Опір матеріалів 4 120 кр, і
2.2.4. Вантажний та пасажирський рухомий склад автомобілів 4 120 з
2.2.5. Автомобільні двигуни 5 150 і
2.2.6. Теорія та конструкція автомобілів 5 150 з
2.2.7. Електрообладнання автомобілів 4 120 і
2.2.8. Використання експлуатаційних матеріалів 5 150 з
2.2.9. Охорона праці в галузі 3 90 і
2.2.10. Еволюція розвитку автомобільного транспорту 3 90 з
2.2.11. Нанотехнології в автомобільному транспорті 3 90 з
2.2.12. Фахова інформаційна аналітика 3,5 105 з
Всього вибіркових дисциплін п. 2.2. 47 1395  
Всього за циклом п.2 104 3120  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів  67 1995
РАЗОМ: 180 5400