Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Фізична терапія, ерготерапія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227 "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 22 "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 227 "ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ"

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ І ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

22 "Охорона здоров’я"

 

Спеціальність

227 "Фізична терапія, ерготерапія"

 

Спеціалізація

Фізична реабілітація

Кваліфікація

Бакалавр з фізичної реабілітації

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 4 р.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут соціальних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

ДСВО 06-98

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

атестат середньої загальноосвітньої освіти

 

А

Мета освітньої професійної програми

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця з фізичної реабілітації, що може квалiфiковано здiйснювати виховну, реабілітаційну та фiзкультурно-оздоровчу роботу з рiзним контингентом населення, а також сприяти гармонiйному розвитку особистостi, формуванню життєво-необхiдних навичок, розвитку фiзичних якостей, змiцненню здоров’я, пiдготовцi до активної трудової дiяльностi людини з обмеженими можливостями здоров’я.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Структура, зміст, засоби та методи фізичної реабілітації.

Здатність використовувати знання про людину як біологічну систему та предмет її професійної діяльності (будову органів, тканин, систем організму, фізіологічні та біохімічні механізми їх функціонування у нормі, патології та під час фізичних навантажень, санітарно-гігієнічні умови, необхідні для нормальної життєдіяльності).

Спеціальна педагогічна підготовка з набуття досвіду для раціонального планування та організації реабілітаційно-оздоровчої роботи з різним контингентом населення.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти) – менеджмент у галузях охорони здоров’я, освіти та соціального захисту; визначення та прогнозування функціональних можливостей пацієнта/клієнта; обробка інформації; планування заходів фізичної реабілітації; застосування методів, засобів та технік, спрямованих на відновлення/компенсацію порушених рухових функцій пацієнта/клієнта;

відновлення функціональних можливостей; збільшення активності у повсякденному житті, професійній діяльності, дозвіллі; збільшення соціальної активності та участі у суспільному житті; профілактику захворювань та покращення здоров’я; ведення наукової дискусії державною та іноземною мовами в усній та письмовій формі; володіння науковою термінологію; дотримання професійних компетенцій та етичних норм, викладацька діяльність.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Сучасні знання з фізичної реабілітації і раціональне використання ефективних засобів і методів у подальшій професійній діяльності.

 

Орієнтація програми

На реабілітаційну та фізкультурно-оздоровчу роботу з людьми з особливими потребами, які мають різні нозології, активізацію, підтримку та відновлення їхніх фізичних сил та здоров’я, підготовку до професійної діяльності

 

Особливості та відмінності

Орієнтованість на опанування дисциплін професійно-орієнтованого циклу, а саме: медико-біологічного спрямування, спеціально-теоретичного та спеціально-практичного спрямування, поєднання яких забезпечує формування у студентів основи професійних умінь та навичок.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Мають право працювати: тренером у спортивних клубах, спортивно-оздоровчих таборах; інструктором із оздоровчого фітнесу, фахівцем у галузі фізичного виховання і спорту, інструктором з фізкультури, інструктором-методистом з фізичної культури і спорту, вчителем з фізичного виховання та основ здоров’я у закладах освіти; фахівцем зі здорового способу життя; інструктором (методистом) з фізичної реабілітації у дошкільних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах, профілакторіях та інших закладах, специфіка діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на наступному магістерському рівні освіти.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для розв’язання комплексних завдань у професійній галузі.

 

Форми контролю

Поточні: заліки, екзамени, захист звітів із практик, захист курсової роботи. Підсумковий – комплексний державний екзамен.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність застосовувати спеціальні знання у практичній діяльності. Здатність спілкуватися рідною та іноземною мовами як усно, так і письмово в професійній діяльності. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. Здатність працювати в колективі. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі. Здатність виявляти ініціативу. Активна участь у поліпшенні стану довкілля, забезпечення здоров’я та гармонійного розвитку людини, рівень якості та безпеки її життя.

 

Професійні компетентності

Здатність застосовувати знання про сучасні досягненні в галузі фізичної культури та фізичної реабілітації. Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України з цих галузей.

Здатність розв'язувати комплексні проблеми, пов’язані з відновленням порушених функцій органів та систем засобами фізичної реабілітації, фізичної культури та спорту. Здатність проводити менеджмент у галузі охорони здоров’я; наукову та навчальну діяльність із застосуванням положень, теорій і методів біологічних, медичних, педагогічних та соціальних наук, фізичної культури, наукових досліджень, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної діяльності.

Здатність до наукової діяльності та проведення досліджень на відповідному рівні.

F

Програмні результати навчання

 

Програмні результати навчання за загальними компетентностями

1. Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня в розв’язанні завдань у фізичній реабілітації шляхом застосування комплексу сучасних методик та методів; критичне осмислення відповідних проблем, наявних у галузі охорони здоров’я людини.

2. Здатність здійснювати інформаційний пошук та роботу з бібліотечними ресурсами, базами даних та он-лайн ресурсами за обраною галуззю знань.

3. Здатність здійснювати обробку та інтерпретацію отриманих експериментальних і емпіричних даних та використовувати їх у практичній діяльності.

4. Здатність до здійснення пошукової (евристичної) діяльності, дослідження пріоритетних напрямів розвитку технологій у фізичній реабілітації, організації і проведення оздоровчо-реабілітаційних заходів із різним контингентом населення.

5. Здатність до усвідомлення мовних норм, що склалися історично в фонетиці, лексиці, граматиці, орфографії, семантиці, стилістиці та адекватне їх застосування у предметній області фізичної реабілітації у процесі використання державної чи іноземної мови.

6. Здатність адекватно і доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення.

7. Здатність до проведення вербального і невербального спілкування, спостереження, вислуховування, постановки запитань, здатність вести співбесіду з різними групами співрозмовників, проведення і участі у зборах.

8. Здатність до використання набутих умінь у передовій професійній практиці та викладацькій діяльності за допомогою оригінальних досліджень та прогресивних учень.

9. Здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, досягнення партнерами взаєморозуміння, краще усвідомлення ситуації і предмету спілкування.

10. Формування системи знань у фізичної реабілітації, використовуючи унікальні дані, обґрунтовані рішення, нові інтерпретації, інноваційні методи.

11. Здатність використовувати сучасні дані, накопичені в результаті наукових досліджень як безпосередньо в предметній області фізичної реабілітації, так і в фізіології, медицині, біохімії, біомеханіці, психології, педагогіці, теорії управління.

12. Здатність до проведення реабілітаційного обстеження та тестування основних функціональних можливостей пацієнтів різних нозологічних груп; обробки інформації.

13. Знання та навички до використання пристроїв, приладів та обладнання для проведення реабілітаційних заходів; пристроїв та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта; технічних допоміжних засобів пересування та самообслуговування.

14. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (робота в мультидисциплінарній команді). Вміння спілкування з хворими, людьми з різними психологічними якостями, різного віку, рівня освіти, соціальної і професійної приналежності.

15. Здатність до розробки, організації та впровадження профілактичних та реабілітаційних стратегій на основі особистих умінь і навичок та авторських методик при створенні та реалізації індивідуального плану фізичної реабілітації з метою покращення здоров’я, функціональних можливостей, адаптації до оточуючих умов, підвищення рівня рухової активності населення різного віку та з різними можливостями.

16. Здатність до аналізу, співставлення, порівняння варіантів розвитку системи фізичної реабілітації, розв’язання у контексті викликів ХХІ ст.

 

Програмні результати навчання за спеціальними компетентностями

1. Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня в розв’язанні наукових проблем у фізичній реабілітації шляхом застосування комплексу сучасних методик та методів досліджень; критичне осмислення відповідних проблем, наявних у галузі охорони здоров’я, фізичної реабілітації.

2. Здатність адекватно і доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення.

3. Здатність до проведення вербального і невербального спілкування, спостереження, вислуховування, постановки запитань, здатність вести співбесіду з різними групами співрозмовників, проведення і участі у зборах.

4. Здатність використовувати сучасні дані, накопичені в результаті наукових досліджень як безпосередньо в предметній області фізичної реабілітації і адаптивної фізичної культури, так і в фізіології, медицині, біохімії, біомеханіці, психології, педагогіці, теорії і методиці фізичного виховання, теорії управління.

5. Здатність до проведення реабілітаційного обстеження та тестування основних функціональних можливостей пацієнтів різних нозологічних груп; обробки інформації.

6. Знання та навички до використання пристроїв, приладів та обладнання для проведення реабілітаційних заходів; пристроїв та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта; технічних допоміжних засобів пересування та самообслуговування.

7. Здатність адаптувати людей, які мають функціональні обмеження, до фізичних і соціальних умов навколишнього середовища.

8. Здатність до мобілізації духовних сил, формування свідомого ставлення до реальності і власних можливостей у самореалізації.

9. Здатність до визначення оптимізації функціонального стану людини, підвищення рівня здоров’я.

10. Розробляти профілактичні заходи щодо захворювань і ускладнень внаслідок підвищення неспецифічних і специфічних факторів захисту.

11. Здатність до формування позитивних компенсацій та ліквідації негативних.

12. Здатність визначати ефективний розвиток локомоторно-статичних функцій організму.

13. Здатність до формування вмінь, навичок аналізу та реалізації фізичної діяльності.

14. Здатність визначати характерні особливості розвитку і функціонування організму, пов’язаних із вадою тієї або іншої функціональної системи.

15. Здатність визначати суттєвості спеціальної організації процесу виховання та навчання при окремих нозологіях.

16. Здатність розробляти принципи і метод

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

14

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство 6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 з,і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з*
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 і,з
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Анатомія людини 9 270 і
1.1.10. Фізіологія людини 4 120 і
1.1.11. Біохімія 4 120 і
1.1.12. Педагогіка 4 120 і
1.1.13. Гігієна 3 90 з
1.1.14. Історія спортивного та олімпійського руху 5 150 з
1.1.15. Біологія з основами генетики 3 90 і
  Всього за п.1.1. 68 2040 19
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з
1.2.2. Іноземна мова 6 180 з
1.2.3. Соціологія 3 90 з
1.2.4. Психологія спілкування 3 90 з
  Всього за п.1.2. 18 540 4
Всього за І циклом 86 2580 23
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі 3 90 з
2.1.3. Вступ до спеціальності 5 150 з
2.1.4. Теорія та методика фізичного виховання 6 180 і,кр
2.1.5. Спортивна медицина 3,5 105 і
2.1.6. Основи догляду за хворими та інвалідами 3 90 з
2.1.7. Курортологія 4 120 з*
2.1.8. Фізіотерапія 3 90 з*
2.1.9. Масаж загальний та самомасаж 4 120 з
2.1.10. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів 3 90 і
2.1.11. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи* 3 90 і, кр*
2.1.12. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи* 3 90 і
2.1.13. Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату 6 180 з, і
2.1.14. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях 3 90 і
2.1.15. Технічні засоби у фізичній реабілітації 3 90 і
2.1.16. Масаж лікувальний 4 120 і
2.1.17. Організація діяльності лікувально-реабілітаційних закладів 3 90 з
2.1.18. Долікарська медична допомога у невідкладних станах 4 120 з
2.1.19. Методи дослідження у фізичній реабілітації 4 120 і, кр
2.1.20. Методика навчання основ здоров'я та здорового способу життя 4 120 і
2.1.21. Основи загальної та клінічної паталогії 4 120 і
2.1.22. Теорія, технологія та види оздоровчо-рекреаційно-рухової активності 5 150 і
2.1.23. Основи фізичної реабілітації 5 150 і
2.1.24. Вікова анатомія та фізіологія 4 120 і
2.1.25. Біомеханіка 4,5 135 і
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 4,5 135 дз
ПР.3 Виробнича практика 4,5 135 дз
ПР.4 Практика за профілем майбутньої професії 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 3 90 і
  Всього за п.2.1. 118 3540 31
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Медична психологія 5 150 з
Психомоторика
2.2.2. Професійна майстерність 3 90 з
Педагогічна майстерність
2.2.3. Адаптативне фізичне виховання 3 90 і
Спортивна морфологія
2.2.4. Фізіологія рухової активності 4 120 і
Динамічна анатомія
2.2.5. Основи раціонального та оздоровчого харчування 3 90 з
  Дієтотерапія
2.2.6. Основи менеджменту та маркетингу у фізичній реабілітації 3 90 з
2.2.7. Оздоровчий фітнес 3 90 з
2.2.8. Оздоровче плавання 4 120 з
2.2.9. Фітотерапія та гомеопатія 3 90 з
2.2.10. Фізична реабілітація осіб літнього та похилого віку 5 150 з
  Всього за п.2.2. 36 1080 10
Всього за ІІ циклом 154 4620 41
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 54 1620
РАЗОМ: 240 7200 64