Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
м. Київ, вул. Львівська, 23 Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Автомобільний транспорт

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 274 "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 27 «ТРАНСПОРТ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 274 «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

27 Транспорт

27 Transport

Спеціальність

274 Автомобільний транспорт

274 Automobile Transport

Спеціалізація

274.1 Автомобілі та автомобільне господарство

Кваліфікація

Інженер з автомобільного транспорту

Тип диплома та обсяг програми

Диплом магістра 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 6 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Інженерно-технологічний інститут

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2017-2022

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра. Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Автомобільний транспорт

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері автомобільного транспорту.

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з транспорту та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника з автомобільного транспорту

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Магістр з автомобільного транспорту може виконувати професійну роботу: у науково-дослідних закладах; на автотранспортних підприємствах із перевезення вантажів та пасажирів; у виробничій сфері з надання послуг із технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; в органах державного управління; на підприємствах, у фірмах, в організаціях, установах транспортного сектору економіки; у міжнародних та недержавних організаціях та установах.

Випускники можуть працювати на посадах: науковий співробітник (інженерна механіка); інженер-конструктор (машинобудування); інженер з механізації та автоматизації виробництва; інженер-механік; науковий співробітник (інші галузі інженерної справи); інженер-дослідник; інженер з патентної та дослідницької роботи; інженер із впровадження нової техніки та технології; інженер з керування та обслуговування технічних систем; викладач вищого навчального закладу; викладач професійного навчально-виховного закладу;. механік автомобільної колони (гаража); механік виробництва; механік дільниці; механік з ремонту транспорту; механік з ремонту устаткування; диспетчер виробництва; диспетчер з міжнародних перевезень; диспетчер служби перевезень; інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; інспектор з охорони праці; інспектор технічний; ревізор автомобільного транспорту; ревізор з безпеки руху.

 

Продовження освіти (академічні права)

Аспірантура

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та використанням тренінгів, що розвивають професійні навички та уміння працювати самостійно і в команді.

 

Форми контролю

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

  1. Здатність до освоєння і системного аналізу через наукове сприйняття і критичне осмислення нових знань у предметній та міжпредметних галузях.
  2. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах технологічному, соціальному та культурному прогресу суспільства, базованому на знаннях.
  3. Здатність до розв'язування складних завдань, розуміння відповідальності за результат роботи з урахуванням бюджетних витрат та персональної відповідальності.
  4. Здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми.
  5. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
  6. Здатність оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності, бути відповідальним громадянином, усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
  7. Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності.
 

Професійні компетентності

1)     Здатність виявляти суть науково-технічних проблем, які виникають в ході професійної діяльності, і залучати для їх вирішення відповідний фізико-математичний апарат.

2)     Вміння застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, розрахункові й експериментальні методи досліджень, методи математичного і комп'ютерного моделювання у процесі професійної діяльності.

3)     Здатність виконувати розрахунково-експериментальні роботи і вирішувати науково-технічні завдання в галузі прикладної механіки на основі досягнень техніки і технологій, класичних і технічних теорій і методів, фізико-механічних, математичних і комп'ютерних моделей, володіння високим ступенем адекватності до реальних процесів, машин і конструкцій.

4)     Здатність виконувати описи виконаних розрахунково-експериментальних робіт та проектів, обробляти й аналізувати отримані результати, готувати дані для складання звітів і презентацій, написання доповідей та іншої науково-технічної документації.

5)     Здатність застосовувати програмні засоби комп'ютерної графіки і візуалізації результатів науково-дослідницької діяльності, оформляти звіти і презентації, готувати реферати, доповіді і статті з допомогою сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку.

6)     Здатність проектувати деталі і вузли, в тому числі і з використанням програмних систем комп'ютерного проектування на основі ефективного поєднання передових технологій їх виконання, багатоваріантних розрахунків.

7)     Наявність глибоких знань і навичок аналізу фізичних явищ в їх науковій ретроспективі, формування ціннісних орієнтацій, сучасного наукового мислення, розвитку творчих здібностей особистості.

8)     Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з фізичними явищами, транспортними засобами в лабораторних і виробничих умовах.

9)     Здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузевому машинобудуванні.

10)  Здатність брати участь у проектуванні машин і конструкцій з метою забезпечення їх міцності, стійкості, довговічності і безпеки, забезпечення надійності і зносостійкості вузлів і деталей машин.

11)  Здатність брати участь у роботах із техніко-економічного обґрунтування машин і конструкцій, що проектуються, зі складання окремих видів технічної документації на проекти та їх елементи.

12)  Здатність виконувати розрахунково-експериментальні роботи з багатоваріантного аналізу характеристик конкретних механічних об'єктів з метою оптимізації технологічних процесів.

13)  Здатність брати участь у роботах з пошуку оптимальних рішень при створенні окремих видів продукції з урахуванням вимог динаміки і міцності, довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і конкурентоспроможності.

14)       Володіння культурою професійної безпеки, вміння ідентифікувати небезпеки і оцінювати ризики у сфері своєї професійної діяльності.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, етики що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості,

- базові знання з економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- базові знання з фундаментальних природничих наук та математики в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних технічних дисциплін та використання математичних методів в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

- сучасні уявлення про технічну експлуатацію та обслуговування автомобілів;

- сучасні уявлення про основи технічної діагностики автомобілів;

- базові уявлення про експлуатаційні матеріали, які застосовуються в галузі;

- базові уявлення про конструкцію та тенденції розвитку складових частин автомобілів;

- базові уявлення про організацію планування та управління виробництвом і персоналом;

- сучасні уявлення про використання новітніх технологічних процесів на автопідприємствах;

- базові уявлення про охорону навколишнього середовища, природокористування і нормування умов праці в галузі.

Вміння:

- володіння методами аналізу сучасних виробництв у галузі автомобільного транспорту;

- уміння використовувати інтернет-ресурси;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі фундаментальних технічних наук для дослідження й удосконалення технологічних процесів;

- здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в застосуванні сучасних альтернативних та екологічно чистих видів палива.

Формування суджень:

- здатність використовувати знання в галузі математики та математичної статистики для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання технологічних процесів на виробництві;

- уміння створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички з фундаментальних наук для вирішення практичних завдань у галузі транспортних технологій.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 і
1.1.2. Інтелектуальна власність в інженерії 3 90 з
1.1.3. Методологія наукових досліджень, патентознавство 3 90 і
1.1.4. Іноземна мова (наукового спілкування) 3 90 з
Всього обов’язкових дисциплін за п. 1.1. 12 360  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Дослідження операцій у транспортних процесах і системах 4 120 з
1.2.2. Рециклінг автотранспортних засобів 4 120 з
1.2.3. Організація автосервісу 5 150 з
Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 13 390  
Всього за циклом п.1. 25 750  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Надійність технічних систем 4 120 і
2.1.2. Охорона праці в галузі 4 120 і
2.1.3. Підприємство автомобільного транспорту 4 120 і
2.1.4. Транспортні технології (логістика) 4 120 кр, і
2.1.5. Інформаційна аналітика у науково-технічній діяльності 4 120 дз
2.1.6. Системи управління якістю 4 120 і
2.1.7. Механотроніка 4 120 і
2.1.8. Новітні автомобільні технології 4 120 з
ПР 1 Науково-дослідна (переддипломна) практика 12 360 дз
  Магістерська робота (написання роботи) 8 240  
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 44 1320  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Стандартизація, сертифікація та підтвердження відповідності продукції та послуг 3 90 з
2.2.2. Сучасні технології управління операторською діяльністю на автотранспорті 4 120 і
2.2.3. Аналіз господарської діяльності підприємств автотранспорту в ринкових умовах господарювання 4 120 з
Всього вибіркових дисциплін п. 2.2. 11 330  
Всього за циклом п.2 55 1650  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів  24 720
РАЗОМ: 90 2700