Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Облік і оподаткування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

 

ОС бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 "УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ОБЛІКУ І ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 роки 10 місяців

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 "Управління та адміністрування"

 

Спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

 

Спеціалізація

 Облік і оподаткування

Кваліфікація

Бакалавр у сфері обліку і оподаткування

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 4 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра обліку і загальноекономічних дисциплін

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2013-2018

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність документа про отримання повної загальної середньої освіти.

 

А

Мета освітньої програми:

 • підготовка кваліфікованих фахівців у сфері обліку і оподаткування;
 • надання базових знань з бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, звітності підприємств шляхом проведення теоретичного та практичного навчання.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку й управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування у сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальний

 

Орієнтація програми

Фахівець з обліку і оподаткування може працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, у податковій адміністрації тощо.

Фахівець з обліку і оподаткування здатний виконувати таку професійну роботу, як бути: головним бухгалтером, фінансовим директором, бухгалтером, бухгалтером-ревізором, аудитором, бухгалтером-експертом, службовцем податкових органів, податковим інспектором.

 

Особливості та відмінності

Програма включає значну практичну підготовку, а саме, 4 види практик: ознайомчу, навчальну, технологічну та виробничу

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Підприємства, установи, організації усіх форм власності, бюджетні установи

 

Продовження освіти (академічні права)

Продовження освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних практичних занять, інтерактивних практичних занять, самостійного навчання, індивідуальних консультацій.

Навчання може здійснюватися за денною, заочною, дистанційною формою, а також електронного навчання в системі Moodle та навчання за індивідуальним графіком.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист курсових робіт, захист звітів з практик, комплексний екзамен.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації);
 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп'ютерного збору й обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
 

Професійні компетентності

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємств;
 • уміння застосовувати теоретичні засади побудови бухгалтерського обліку, порядку бухгалтерського відображення господарських процесів і вміння застосовувати у господарській практиці всі методичні прийоми;
 • уміння складати бухгалтерську (фінансову, податкову, управлінську) і статистичну звітність та звітність до органів соціального страхування;
 • уміння використовувати закордонний досвід з метою вдосконалення обліково-фінансового механізму в Україні

F

Програмні результати навчання

 

 • вести бухгалтерський облік і складати бухгалтерську та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях різних видів підприємницької діяльності та форм власності;
 • здійснювати аналіз господарської діяльності за даними регламентованої та внутрішньої управлінської звітності, а також даних поточного бухгалтерського обліку;
 • організовувати бухгалтерський облік та роботу облікового апарату на підприємстві;
 • планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній аудит;
 • організовувати та забезпечувати роботу підприємств та інших організацій відповідно до отриманої спеціальності;
 • інтерпретувати та аналізувати економічну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень;
 • проводити системний економічний аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій;
 • здійснювати фінансово-господарський, фінансово-бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки;
 • застосовувати сучасні інформаційні системи і технології у сфері бухгалтерського обліку, здійснювати постановку задач із обліку й аудиту в умовах інформаційних технологій обробки облікової інформації.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Історія економіки та економічної думки 4 120 і
  Математика для економістів      
1.1.10. Вища математика 5 150 і
1.1.11. Теорія ймовірності та математична статистика 3 90 і
  Економіко-матиматичне моделювання      
1.1.12. Економетрика 3 90 і
1.1.13. Оптимізаційні методи і моделі 3 90 і
  Всього за п.1.1. 54 1080  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 18 540  
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з
1.2.2. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 і
1.2.3. Інтернет у бізнесі 6 180 з
1.2.4. Психологія спілкування 3 90 з
1.2.5. Іміджелогія 3 90 з
1.2.6. Основи сучасних нанотехнологій 3 90 з
1.2.7. Соціологія 3 90 з
1.2.8. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО 3 90 з
1.2.9. Управління інформаційними технологіями (інформаційний менеджмент) 3 90 з
1.2.10. Ландшафтний екобіодизайн 3 90 з
1.2.11. Оздоровче харчування 3 90 з
1.2.12. Експлуатація та керування транспортними засобами 3 90 з
Всього за І циклом 72 1620  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі (відповідно до спеціальності) 4 120 і
2.1.3. Макроекономіка 4 120 і
2.1.4. Мікроекономіка 4 120 і
2.1.5. Політична економія 5 150 і
2.1.6. Аналіз господарської діяльності 5 150 і
2.1.7. Аудит 5 150 і
2.1.8. Бухгалтерський облік (загальна теорія) 6 180 з,і, РГР
2.1.9. Гроші і кредит 3 90 і
2.1.10. Економіка підприємства 4 120 і
2.1.11. Економіка праці та соціально-трудові відносини 3 90 і
2.1.12. Звітність підприємств 5 150 і
2.1.13. Маркетинг 3 90 і
2.1.14. Менеджмент 3 90 і
2.1.15. Міжнародна економіка 3 90 і
2.1.16. Облік і звітність в оподаткуванні 6 180 і
2.1.17. Облік у банках 5 150 і
2.1.18. Облік у бюджетних установах 5 150 і
2.1.19. Регіональна економіка 4 120 і
2.1.20. Статистика 4 120 і
2.1.21. Управлінський облік 6 180 і, КР
2.1.22. Фінанси 4 120 і
2.1.23. Фінансовий облік І 6 180 з,і,КР
2.1.24. Фінансовий облік ІІ 6 180 з,і, КР
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 6 180 дз
ПР.4 Виробнича практика 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
  Всього за п.2.1. 126 3780  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 42 1260  
2.2.1. Рекламна діяльність підприємств 3 90 з
2.2.2. Економічний аналіз 4 120 з
2.2.3. Вступ до спеціальності 3 90 з
2.2.4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 4 120 і
2.2.5. Облік і звітність малого підприємництва 4 120 з
2.2.6. Облік у зарубіжних країнах 4 120 з
2.2.7. Організація і методика аудиту 4 120 з
2.2.8. Управління якістю 3 90 з
2.2.9. Фінанси підприємства 3 90 з
2.2.10. Облік за видами економічної діяльності 4 120 з
2.2.11. Облік у туризмі 3 90 з
2.2.12. Внутрішньогосподарський контроль 3 90 з
2.2.13. Рекламний менеджмент 3 90 з
2.2.14. Основи економічного аналізу 4 120 з
2.2.15. Історія розвитку бухобліку 3 90 з
2.2.16. Історія розвитку податкового обліку 4 120 і
2.2.17. Організація обліку малого бізнесу 4 120 з
2.2.18. Ціноутворення 4 120 з
2.2.19. Бюджетна система 3 90 з
2.2.20. Міжнародні фінанси 3 90 з
2.2.21. Корпаративна культура 4 120 з
2.2.22. Інноваційний розвиток підприємства 3 90 з
2.2.23. Банківська система 3 90 з
Всього за ІІ циклом 168 540  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 60 1800
РАЗОМ: 240 7200