Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Біологія (Мікробіологія)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ"

 ОС Бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 09 «БІОЛОГІЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 091 «БІОЛОГІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ, ЕКОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

09 Біологія

09

Спеціальність

091 Біологія

091

Спеціалізація

Біологія

Кваліфікація

лаборант (біологічні дослідження)

Тип диплома та обсяг програми

Диплом бакалавра 240 кредитів ЄКТС / 3 роки 10 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Факультет біомедичних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Бакалавр перший рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які отримали повну загальну середню освіту. Прийом здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Біологія» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціальністю

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Біологія

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері біології

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері біології та орієнтує на актуальні напрямки досліджень, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника з біології: поглибленим вивченням медичної складової навчальної програми

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Бакалавр з біології може виконувати професійну роботу як лаборант (біологічні дослідження) на підприємствах, у фірмах, в організаціях, установах, у науково-дослідних, медичних, фармацевтичних, навчальних та інших закладах, де є лабораторії відповідного профілю.

 

Продовження освіти (академічні права)

Магістерський рівень

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, лабораторних, семінарських та практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та використанням ділових ігор і тренінгів, що розвивають професійні навички та уміння працювати самостійно і в команді.

 

Форми контролю

Поточне опитування, тестовий контроль, презентація індивідуальних завдань, звіти з практики. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі біології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів біології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

1)       базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

2)       базові знання в галузі біології, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

3)       базові уявлення про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

4)       здатність до аналізу та синтезу;

5)       здатність до застосування знань на практиці;

6)       здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

7)       мати дослідницькі навички;

8)       мати навички розроблення та управління проектами;

9)       уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

10)    здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

11)    знання іншої мови (мов);

12)    уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

13)    уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

14)    креативність, здатність до системного мислення;

15)    потенціал до подальшого навчання;

16)    відповідальність за якість виконуваної роботи.

 

Професійні компетентності

1)       базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів біології;

2)       базові знання основних наукових теорій, напрямків досліджень, нормативно-правових актів, довідкових матеріалів, чинних стандартів, методик досліджень у біології;

3)       базові знання технічних характеристик і правил експлуатації комунікаційних мереж та технічних засобів у сфері наукового спілкування та пошуку інформації в мережі Інтернет;

4)       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

5)       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

6)       знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

7)       уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей знань і виробництва;

8)       здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у санітарній та екологічній експертизі;

9)       здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень у галузі біології;

10)    здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації сучасного інноваційного обладнання;

11)    здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

12)    уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

13)    уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

14)    уміння проводити аналіз проектів;

15)    уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування стратегії і тактики біологічних досліджень у сучасних умовах;

- здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі біології;

- здатність продемонструвати поглиблені знання в обраному напрямку біології;

- здатність продемонструвати розуміння впливу професійної діяльності в суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті;

- здатність продемонструвати знання основ біології та управління проектами.

Вміння:

- застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

- застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості виконання професійних обов’язків;

- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;

- застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;

- розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для біологічних досліджень електроустаткування та обладнання;

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;

- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

- ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їхніх складових;

- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

- виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

2. Відповідність навчальних дисциплін

програмним компетентностям та результатам навчання

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

Найменування навчальних дисциплін, практик

  1. Цикл загальної підготовки

1.1.  Обов’язкові навчальні дисципліни

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі біології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів біології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов;

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

- базові знання в галузі біології, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

- базові уявлення про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- здатність до аналізу та синтезу;

- здатність до застосування знань на практиці;

- здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

- мати дослідницькі навички;

- мати навички розроблення та управління проектами;

- уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

- здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

- знання іншої мови (мов);

- уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

- уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

- креативність, здатність до системного мислення;

- потенціал до подальшого навчання;

- відповідальність за якість виконуваної роботи.

Знання:

- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування стратегії і тактики біологічних досліджень у сучасних умовах;

- здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі біології;

- здатність продемонструвати поглиблені знання в обраному напрямку біології;

- здатність продемонструвати розуміння впливу професійної діяльності в суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті;

- здатність продемонструвати знання основ біології та управління проектами.

Вміння:

- застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

- застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості виконання професійних обов’язків;

- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;

- застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;

- розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для біологічних досліджень електроустаткування та обладнання;

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;

- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

- ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їхніх складових;

- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

- виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

Українознавство:

Історія України

Україна в контексті світового розвитку

Історія української культури

Українська мова: практична стилістика ділових паперів

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Фізичне виховання

Екологія та екологічна етика

Інформаційні технології

Основи наукових досліджень

Основи вищої математики

Фізика

Хімія неорганічна

Хімія аналітична

Хімія органічна

Хімія біоорганічна

Теорія еволюції

1.2. Дисципліни вільного вибору студентів

- мати навички розроблення та управління проектами;

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

- базові знання в галузі біології, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

- знання іншої мови (мов);

- уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

- уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях.

Знання:

- здатність продемонструвати розуміння впливу професійної діяльності в суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті;

- здатність продемонструвати знання основ біології та управління проектами.

Вміння:

- здатність застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.

Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин

Комерціалізація стартап-проектів

Екологія мікроорганізмів

Латинська мова

  1. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни

- базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів біології;

- базові знання основних наукових теорій, напрямків досліджень, нормативно-правових актів, довідкових матеріалів, чинних стандартів, методик досліджень у біології;

- базові знання технічних характеристик і правил експлуатації комунікаційних мереж та технічних засобів у сфері наукового спілкування та пошуку інформації в мережі Інтернет;

- знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

- знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

- знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

- уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей знань і виробництва;

- здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у санітарній та екологічній експертизі;

- здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень в галузі біології;

- здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації сучасного інноваційного обладнання;

- здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

- уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

- уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

- уміння проводити аналіз проектів;

- уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

Знання:

- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування стратегії і тактики біологічних досліджень у сучасних умовах;

- здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в галузі біології;

- здатність продемонструвати поглиблені знання в обраному напрямку біології;

- здатність продемонструвати розуміння впливу професійної діяльності в суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті;

- здатність продемонструвати знання основ біології та управління проектами.

Вміння:

- застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

- застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості виконання професійних обов’язків;

- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;

- застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;

- розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для біологічних досліджень електроустаткування та обладнання;

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;

- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

- ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їхніх складових;

- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

- виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

Охорона праці в галузі

Інформаційні технології в галузі (відповідно до спеціальності)

Ботаніка

Зоологія

Загальна цитологія і гістологія

Анатомія рослин

Фізіологія та біохімія рослин

Анатомія людини

Фізіологія людини та тварин

Математичні методи в біології

Біологія індивідуального розвитку

Вірусологія

Біохімія

Радіобіологія

Мікробіологія

Імунологія

Генетика

Молекулярна біологія

Біофізика

Біотехнологія

2.2. Дисципліни вільного вибору студентів

- базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів біології;

- базові знання основних наукових теорій, напрямків досліджень, нормативно-правових актів, довідкових матеріалів, чинних стандартів, методик досліджень у біології;

- базові знання технічних характеристик і правил експлуатації комунікаційних мереж та технічних засобів у сфері наукового спілкування та пошуку інформації в мережі Інтернет;

- уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей знань і виробництва;

- здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у санітарній та екологічній експертизі;

- уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності.

Знання:

- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування стратегії і тактики біологічних досліджень в сучасних умовах;

- здатність продемонструвати розуміння впливу професійної діяльності в суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті;

- здатність продемонструвати знання основ біології та управління проектами.

Вміння:

- застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

Комунікації:

здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Біорізноманіття

Цитологія мікроорганізмів

Фізико-хімічні методи аналізу

Метаболізм мікроорганізмів

Закономірності росту мікроорганізмів

Віруси мікроорганізмів

Природна резистентність

Клінічна імунологія

Прикладна імунологія

Клінічна імунологія

Мікологія

Ґрунтова мікробіологія

Біологія і систематика окремих груп бактерій

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Основи вищої математики 3 90 і
1.1.10. Фізика 3 90 і
1.1.11. Хімія неорганічна 3 90 і
1.1.12. Хімія аналітична 3 90 з
1.1.13. Хімія органічна 3 90 дз
1.1.14. Хімія біоорганічна 3 90 і
1.1.15. Теорія еволюції 3 90 і
Всього за п.1.1. 57 1710  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 18 540  
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з
1.2.2. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 і
1.2.3. Екологія мікроорганізмів 3 90 з
1.2.4. Латинська мова 3 90 з
Всього за І циклом 75 2250
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі (відповідно до спеціальності) 5 150 дз
2.1.3. Ботаніка 6 180 і,КР
2.1.4. Зоологія 6 180 і
2.1.5. Загальна цитологія і гістологія 5 150 дз
2.1.6. Анатомія рослин 3 90 і
2.1.7. Фізіологія та біохімія рослин 5 150 дз
2.1.8. Анатомія людини 3 90 з
2.1.9. Фізіологія людини та тварин 3 90 і
2.1.10. Математичні методи в біології 3 90 і
2.1.11. Біологія індивідуального розвитку 5 150 і
2.1.12. Вірусологія 5 150 і
2.1.13. Біохімія 5 150 і
2.1.14. Радіобіологія 5 150 і
2.1.15. Мікробіологія 6 180 і,КР
2.1.16. Імунологія 3 90 з
2.1.17. Генетика 5 150 і
2.1.18. Молекулярна біологія 5 150 дз
2.1.19. Біофізика 5 150 і
2.1.20. Біотехнологія 4 120 з
ПР.1 Ознайомча практика з зоології 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика з ботаніки 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 6 180 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього за п.2.1. 110 3300  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 55 1650