Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Екологія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101 "ЕКОЛОГІЯ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 10 «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 101 «ЕКОЛОГІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ МІЕСТ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

10 Природничі науки

10 Natural Science

Спеціальність

101 Екологія

101 Ecology

Спеціалізація

Управління якістю довкілля

Environmental Quality Management

Кваліфікація

Магістр з екології

Master of Ecology

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

90_кредитів; _1_р._6_міс.

Навчально-виховний підрозділ

Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2015-2025 рр.

Рівень програми

Другий (магістерський) рівень, НРК - 7

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На основі освітніх рівнів -  «бакалавр», «спеціаліст»

 

А

Мета освітньої програми

Формування у здобувачів здатності до вирішення науково-дослідних, управлінських і прикладних завдань у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об’єктами вивчення є структура та функціональні компоненти екосистем різного рівня та походження; антропогенний вплив на довкілля та оптимізація природокористування, процеси екологізації; проектна діяльність в екологічній сфері; правові, економічні та організаційні засоби реалізації екологічної політики; підготовка проектів нормативно-правових документів, забезпечення їх реалізації і контролю; системні зв’язки між основними компонентами соціо-еколого-економічних територіальних систем; філософські уявлення щодо взаємовпливу суспільства і природи.

Теоретичним змістом предметної області є

Поняття, концепції, принципи природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку. Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов. Здобувач вищої екологічної освіти має поєднувати теорію і практику на підґрунті міждисциплінарного підходу, володіти інноваційними методами професійної діяльності

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціалізація – Управління якістю довкілля

 

Орієнтація програми

На інтегральну компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

 

Особливості та відмінності

Освітньо-професійна програма – 90 кредитів ЄКТС.

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на загальні та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю, визначені стандартом вищої освіти.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, природоохоронній сфері, згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08).

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні – докторантура з філософії

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Особистісно-орієнтований

Навчання проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, консультацій із викладачами, самостійного навчання за індивідуальними завданнями. Проведення та узагальнення результатів наукової роботи студентів у вигляді доповідей на студентських конференціях, підготовка наукових публікацій.

 

Система оцінювання

Усні та письмові екзамени, заліки, поточний контроль, презентації індивідуальних завдань, звіти з практики, державна атестація.

 

Форми контролю

Поточний, модульний, підсумковий (екзамени, заліки) контроль, публічний захист магістерської дипломної роботи.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

К01. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

К02. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

К03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

К04. Здатність розробляти та управляти проектами.

К05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

К07. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

К08. Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.

 

Професійні компетентності

К09. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

К10. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.

К11. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.

К12. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.

К13. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.

К14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди у процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

К15. Здатність до організації робіт, пов’язаних із оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.

К16. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

К17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.

К18. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.

F

Програмні результати навчання

 

ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

ПР02. Уміти використовувати фундаментальні екологічні закономірності у професійній діяльності.

ПР03. Знати основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.

ПР04. Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем.

ПР05. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів.

ПР06. Використовувати сучасні методи обробки та інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень та/або інноваційної діяльності.

ПР07. Уміння самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання і формулювати висновки за його результатами.

ПР08. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів із урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

ПР09. Знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.

ПР10. Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.

ПР11. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПР12. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень.

ПР13. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.

ПР14. Використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

ПР15. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища.

ПР16. Оцінювати можливий вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.

ПР17. Володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки та виконання досліджень.

ПР18. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.

ПР19. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПР20. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Інформаційні технології 6 180 і
1.1.7. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.8. Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 90 з
1.1.9. Вища математика 5 150 і
1.1.10. Фізика 4 120 і
1.1.11. Загальна та аналітична хімія 5 150 з,і
1.1.12. Геологія з основами геоморфології 4 120 і
1.1.13. Метеорологія і кліматологія 4 120 і
1.1.14. Гідрологія 4 120 і
1.1.15. Грунтознавство 4 120 і
Всього за п. 1.1. 66 1980  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
 Всього за п.1.2. 18 540  
1.2.1. Політологія 3 90 з
Економічна теорія
1.2.2. Методи досліджень в екології 4 120 з
Комп'ютерна обробка екологічної інформації
1.2.3. Екологічна генетика 4 120 з
Геохімічна діяльність мікроорганізмів
1.2.4. Біологія мисливських тварин 4 120 з
Зоогеографія
1.2.5. Природна та культурна спадщина 3 90 з
Міжнародні екологічні стандарти
Всього за 1   циклом 84 2520  
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Основи охорони праці 3 90 і
2.1.2. Вступ до фаху 3 90 з
2.1.3. Економіка природокористування 4 120 і
2.1.4. Екологічна експертиза 3 90 і
2.1.5. Організація та управління в екологічній діяльності 4 120 і
2.1.6. Ландшафтна екологія 4 120 і
2.1.7. Природоохоронне законодавство та екологічне право 5 150 і
2.1.8. Моделювання та прогнозування стану довкілля 5 150 і
2.1.9. Моніторинг довкілля 6 180 і, кр
2.1.10. Радіоекологія 3 90 з
2.1.11. Теорія і практика експерименту 3 90 з
2.1.12. Техноекологія 4,5 135 і
2.1.13. Екологічна безпека 5 150 і,кр
2.1.14. Природоохоронне інспектування 3 90 з
2.1.15. Заповідна справа 4 120 і
2.1.16. Урбоекологія 4,5 135 і
2.1.17. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище 5 150 і
2.1.18. Загальна біологія 6 180 і
2.1.19. Загальна екологія (та неоекологія) 6 180 і, кр
2.1.20. Екологія людини 3 90 і
2.1.21. Загальна хімічна технологія 4 120 і
2.1.22. Техніка захисту довкілля 3 90 з
2.1.23. Біогеохімія довкілля 3 90 і
ПР.1 Загальноекологічна навчальна практика 3 90 дз
ПР.2 Ландшафтно-екологічна навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика з екології 6 180 дз
ПР.4 Виробнича практика (комплексна за фахом) 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
Всього за п. 2.1. 114 3420  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п. 2.2. 42 1260  
2.2.1. Біогеографія 3 90 з
Шляхи розвитку альтернативної енергетики
2.2.2. Екологічний аудит 3 90 з
Глобальні проблеми природокористування
2.2.3. Регіональне та галузеве природокористування 4 120 з
Збалансоване природокористування
2.2.4. Банки та бази екологічної інформації 4 120 з
Екологічне картографування
2.2.5. Рибні ресурси України 4 120 з
Використання та відтворення рибних ресурсів
2.2.6. Основи мисливського господарства 4 120 з
Мисливські ресурси світу
2.2.7. Агроекологія 4 120 з
Мінеральні ресурси України
2.2.8. Небезпечні природні процеси та захист довкілля 4 120 з
Принцип використання ресурсів тварин
2.2.9. Лісове господарство 4 120 з
Озеленення населених міст
2.2.10. Утилізація та рекуперація відходів 4 120 з
Охорона та відновлення грунтів
2.2.11. Фітомеліорація та охорона земель 4 120 з
Екологічний туризм
Всього за 2 циклом 156 4680  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів 60 1800
РАЗОМ: 240 7200