Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Комп'ютерні науки (Інформаційні технології в моніторингу довкілля)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 "КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

12 Інформаційні технології

12 Information Technologies

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки

122 Computer Science

Спеціалізація

Інформаційні технології в моніторингу довкілля

Information Technologies in Environmental Monitoring

Кваліфікація

Бакалавр з комп’ютерних наук

Bachelor of Computer Science

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний;

Бакалавр (240 кредитів / 3 роки 10 місяців);

Навчально-виховний підрозділ

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2013-2017 роки

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

 1. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності у неї повної загальної середньої освіти.
 2. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності у неї освіти молодшого бакалавра з підготовкою в обсязі 90, 120 або 180 кредитів відповідно із зарахуванням на другий або третій курси.

 

А

Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку спеціалістів у галузі інформаційних технологій. Програмна інженерія – це інтегрування принципів математики, інформатики та комп'ютерних наук із інженерними підходами до розробки інтелектуальних систем різного рівня

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Теоретичний зміст предметної галузі: Ґрунтовна математична підготовка в області обчислювальної математики, теорії прийняття рішень, в області технології програмування.

Цілі навчання: підготувати фахівця з інформаційних технологій, максимально готового до працевлаштування.

Об’єкт вивчення та діяльності: технічні та інформаційні системи широкого спрямування.

Методи та техніки: сучасні методи, засоби та технології, що використовуються при створенні інформаційних та технологічних систем.

Інструменти та обладнання: сучасна комп’ютерна техніка та програмне забезпечення.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Основним фокусом програми є підготовка за вказаною предметною областю, при цьому фокусом спеціалізації є Інформаційні технології в моніторингу довкілля

 

Орієнтація програми

Орієнтація на сучасні інформаційні технології з огляду на нагальні вимоги роботодавців

 

Особливості та відмінності

Інформаційні технології в моніторингу довкілля

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

- Бакалавр з комп’ютерних та інформаційних технологій

- 3121 Фахівець з інформаційних технологій

 

Продовження освіти (академічні права)

Для фахівців рівня «бакалавр» навчання на наступному магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Базове централізоване навчання поєднується із проблемно-орієнтованим навчанням за вибором студентів. Можливо використання електронного навчання в системі Moodle.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу

Z2. Здатність до навчання та самонавчання (пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел)

Z3. Здатність застосовувати знання на практиці

Z4. Вільне усне і письмове спілкування українською мовою та здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою

Z5. Міжособистісні навички та вміння

Z6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

Z7. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення

Z8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Z9. Здатність працювати як індивідуально, так і в команді

Z10. Базові дослідницькі навички й уміння

 

 •  

  Професійні компетентності

  P1. Здатність застосовувати бази даних при розробці програмного забезпечення

  P2. Здатність до аналізу та синтезу науково-технічної, природничо-наукової та загальнонаукової діяльності

  P3. Здатність до проектної діяльності в галузі інформаційних технологій

  P4. Здатність проектувати та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення

  P5. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж

  1. Здатність до логічного та алгоритмічного мислення у процесі розроблення математичного та програмного забезпечення інформаційних систем

  P7. Здатність розробляти ефективні алгоритми для застосування при розв‘язанні задач залежно від предметного середовища, розробляти і застосовувати алгоритми для конкретних задач, перетворювати алгоритми на програмний код

  P8. Здатність забезпечувати безпеку програм та даних у процесі професійної діяльності

  P9. Здатність системно адмініструвати, використовувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи

  P10. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях

  P11. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію

  P12. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення

   

  F

  Програмні результати навчання

   

  1. Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних та інформаційних технологій.
  2. Знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності.
  3. Мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання із використанням сучасної комп’ютерної техніки.
  4. Мати знання з новітніх технологій у галузі комп’ютерних наук.
  5. Знати та розуміти вплив технічних рішень у суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті.
  6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.
  7. Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності.
  8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
  9. Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерного обладнання та компонентів для вирішення технічних задач спеціальності.
  10. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії.
  11. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.

  N12.  Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

  1. Вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою.
  2. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
  3. Вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).
  4. Вміння використовувати інформаційні технології та інші методи для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
  5. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.
  6. Здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
  7. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

   

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

  Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
  І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
  1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
  1.1.1. Українознавство:                                                                                                                               6 180  
    Історія України 2 60 дз
    Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
    Історія української культури 2 60 дз
  1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням)  4 120 і
  1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
  1.1.4. Філософія 3 90 і
  1.1.5. Фізичне виховання 4 120 з
  1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
  1.1.7. Інформаційні технології (IT Essential) 6 180 і
  1.1.8. Вступ до спеціальності та студенська наука 3 90 з
  1.1.9. Вища математика 1, 2 12 360 з,і
  1.1.10. Теорія ймовірності 4 120 і
  1.1.11. Фізика 6 180 і
  1.1.12. Дискретна математика 3 90 з
  Всього за п.1.1. 60 1800  
  1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 420  
  1.2.1. Алгоритми і структури даних 6 180 дз
  1.2.2. Теорія інформації та кодування 4 120 з
  1.2.3. Захист інформації 4 120 з
  1.2.4. Експлуатація та керування транспортними засобами 6 180 з
  1.2.5. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 4 120 з
  1.2.6. Успішне працевлаштування та саморозвиток 3 90 з
  1.2.7. Соціологія 3 90 з
  1.2.8. Дисципліна загального переліку університету 6 180 з
  1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
  1.3.1. Інвалідність і суспільство 2 60  
  Всього за І циклом  74 2220  
  ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
  2.1.1. Архітектура комп'ютера 6 180 і
  2.1.2. Організація баз даних 6 180 і
  2.1.3. Комп’ютерні системи та мережі 6 180 з
  2.1.4. Основи кіберфізичних систем 6 180 і
  2.1.5. Проектний практикум 3 90 з
  2.1.6. Інтегровані пакети прикладних програм 6 180 і
  2.1.7. Основи програмування 8 240 і,з
  2.1.8. Моделювання та конструювання ПЗ 4 120 з,і
  2.1.9. Системний аналіз та  проектування інформаційних систем 6 180 з
  2.1.10. Комп'ютена логіка та схемотехніка 5 150 з,і
  2.1.11. Основи Web-програмування 4 120 з
  2.1.12. Числові методи 4 120 і
  2.1.13. Дослідження операцій 4 120 з
  2.1.14. Операційні системи та системне програмування 5 150 і
  2.1.15. Об'єктно-орієнтоване програмування 5 150 і
  2.1.16. Програмування мікроконтролерів 3 90 з
  2.1.17. Охорона праці в галузі 3 90 і
  2.1.18. Паралельні та розподілені обчислення 3 90 з
  2.1.19. Методи цифрової обробки сигналів і зображень 4 120 з
  ПР.1 Ознайомча практика 6 180 з
  ПР.2 Навчальна практика 6 180 з
  ПР.3 Технологічна практика 6 180 з
  ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 6 180 з
    Бакалаврська робота 8 240
    Захист бакалаврської роботи 2 60  захист
  Всього за п.2.1. 125 3750  
  2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 41 1230  
  2.2.9. Адміністрування комп'ютених систем та мереж 5 150 з
  2.2.10. Проектування цифрових вимірювальних систем (практичний курс) 3 90 з
  2.2.11. Проектування комп'ютерних систем (практичний курс) 3 90 з
  2.2.12. Основи WEB-дизайну (HTML5, CSS3) 5 150 з
  2.2.13. Моделювання та конструювання ПЗ 5 150 з
  2.2.14. Інженерія програмного забезпечення 5 150 з
  2.2.15. Вступ до мови Java 4 120 з
  Всього за ІІ циклом 166 4980  
  ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
  Всього дисциплін вільного вибору  55  
  РАЗОМ: 240 7200