Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Інженерія програмного забезпечення (Розробка та тестування програмного забезпечення)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 "ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ПРОГРАМУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

12 Інформаційні технології

12 Information Technologies

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

121 Software Engineering

Спеціалізація

Розробка та тестування програмного забезпечення

Software Development and Software Testing

Кваліфікація

Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Bachelor of Software Engineering

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний;

Бакалавр (240 кредитів / 3 роки 10 місяців)

Навчально-виховний підрозділ

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2017-2027 роки

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

  1. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.
  2. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї освіти молодшого бакалавра з підготовкою в обсязі 90, 120 або 180 кредитів відповідно із зарахуванням на другий або третій  курси.

 

А

Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку спеціалістів у галузі програмної інженерії. Програмна інженерія – це інтегрування принципів математики, інформатики та комп'ютерних наук із інженерними підходами до розробки програмних систем різного рівня.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Теоретичний зміст предметної галузі: Створення програмного забезпечення в індустріальних умовах, його впровадження та підтримка.

Цілі навчання: підготувати фахівця з розроблення та тестування програмного забезпечення, максимально готового до працевлаштування.

Об’єкт вивчення та діяльності: створення програмного забезпечення.

Методи та техніки: сучасні методи, засоби та технології, що використовуються при створенні програмного забезпечення.

Інструменти та обладнання: сучасна комп’ютерна техніка та програмне забезпечення.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Студент самостійно вибирає напрям своєї поглибленої спеціалізації:ації:

  • Java,
  • C#,
  • WEB-програмування,
  • тестування програм,
  • інформаційні системи середнього та малого бізнесу.
 

Орієнтація програми

Орієнтація на сучасні технології програмування та тестування програмного забезпечення з огляду на нагальні вимоги роботодавців.

 

Особливості та відмінності

Базова підготовка для роботи у спеціалізованих програмістських фірмах, а також у сфері середнього та малого бізнесу.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

- Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

- 3121 Фахівець з розроблення та тестування програмного забезпечення

 

Продовження освіти (академічні права)

Для фахівців рівня «бакалавр» – навчання на наступному магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Базове централізоване навчання поєднується із проблемно-орієнтованим навчанням за вибором студентів. Можливо використання електронного навчання в системі Moodle.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, індивідуальних занять тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі, що передбачає застосування теорій та методів програмної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

Z2. Здатність до навчання та самонавчання (пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел).

Z3. Здатність застосовувати знання на практиці.

Z4. Вільне усне і письмове спілкування українською мовою та здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою.

Z5. Міжособистісні навички та вміння.

Z6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Z7. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення.

Z8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Z9. Здатність працювати як індивідуально, так і в команді.

Z10. Базові дослідницькі навички й уміння.

 

Професійні компетентності

P1. Здатність застосовувати бази даних при розробці програмного забезпечення.

P2. Здатність програмувати різними мовами програмування та налагоджувати програмний код із використанням оптимальних структур даних.

P3. Здатність розробляти окремі компоненти комп’ютерних систем, алгоритмічне та програмне забезпечення з використанням сучасних методів і засобів проектування, систем автоматизації проектування тощо.

P4. Здатність проектувати та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення.

P5. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж.

  1. Здатність використовувати знання з побудови операційних систем, апаратних платформ, мережевих технологій при розробці програмного забезпечення.

P7. Здатність розробляти ефективні алгоритми для застосування при розв‘язанні задач залежно від предметного середовища, застосовувати алгоритми для конкретних задач, перетворювати алгоритми на програмний код.

P8. Здатність забезпечувати безпеку програм та даних у процесі професійної діяльності.

P9. Здатність системно адмініструвати, використовувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи.

P10. Здатність виявляти та аналізувати вимоги, оцінювати вимоги за критеріями узгодженості із потребами, тестованості, здійсненності архітектурного проекту програмного забезпечення, функціонування та супроводу до програмних засобів.

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях.

P12. Здатність проектувати архітектуру системи та архітектуру програмних засобів.

P13. Здатність розробляти додатки для систем мобільного зв’язку.

P14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію.

P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

 

F

Програмні результати навчання

 

N1.  Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж.

N2.  Знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності.

N3.  Мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання в комп’ютерних системах.

N4.  Мати знання з новітніх технологій у галузі комп’ютерних наук.

N5.  Знати та розуміти вплив технічних рішень у суспільному, економічному, соціальному та екологічному контексті.

N6.  Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язання технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.

N7.  Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності.

N8.  Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

N9.  Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерного обладнання та компонентів для вирішення технічних задач спеціальності.

N10.  Вміти розраховувати, експлуатувати, ремонтувати, налаштовувати типове для спеціальності обладнання.

N11.  Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії.

N12.  Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.

N13.  Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем і їх компонентів.

N14.  Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

N15.  Вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою.

N16.  Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

N17.  Вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).

N18.  Вміння використовувати інформаційні технології та інші методи для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

N19.  Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.

N20.  Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

N21.  Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК.1.1 Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
ОК.1.2 Українська мова: практична стилистика ділових паперів 4 120 і
ОК.1.3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
ОК.1.4 Філософія 3 90 і
ОК.1.5 Фізичне виховання 4 120 з
ОК.1.6 Екологія та екологічна етика 3 90 з
ОК.1.7 Інформаційні технології 6 180 і
ОК.1.8. Вступ до спеціальності 3 90 з
ОК.1.9 Основи наукової діяльності (ч.1) 3 90 з
ОК.1.10. Вища математика 1,2 12 360 з,і
ОК.1.11. Теорія ймовірності 4 120 і
ОК.1.12. Фізика 5 150 і
ОК.1.13. Дискретна математика 3 90 з
Всього за п.1.1. 62 1860  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
ВК.1.1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 з
ВК.1.2.       з
ВК.1.3.       з
ВК.1.4.       з
ВК.1.5.       з
ВК.12.6.       з
 Всього за п.1.2. 17 510  
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитні)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 2 60  
Всього за І циклом 79 2370  
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
ОК.2.1 Архітектура комп’ютера 5 150 і
ОК.2.2 Алгоритми і структури даних 6 180 і
ОК.2.3 Архітектура та проектування програмного забезпечення 5 150 і
ОК.2.4 Електротехніка та комп`ютерна електроніка 5 150 з
ОК.2.5 Інженерія програмного забезпечення 5 150 з
ОК.2.6 Інтегровані пакети прикладних програм 4 120 з
ОК.2.7 Комп'ютерна логіка та схемотехніка 6 180 з
ОК.2.8 Комп`ютерні системи та мережі 6 180 з,і
ОК.2.9 Операційні системи 6 180 і
ОК.2.10 Основи програмування 6 180 з,і
ОК.2.11 Організація баз даних 6 180 з,і
ОК.2.12 Об’єктно-орієнтоване програмування 6 180 з,і
ОК.2.13 Основи WEB-дизайну 6 180 і
Ок.2.14 Охорона праці в галузі 3 90 з
ОК.2.15 Моделювання та конструювання програмного забезпечкння 6 180 і
ОК.2.16 Системний аналіз та проектування інформаційних систем 4 120 з
ОК.2.17 Чисельні методи 6 180 з
ПР.1 Ознайомча практика 6 180 з
ПР.2 Навчальна практика 6 180 з
ПР.3 Технологічна практика 6 180 з
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 6 180 з
  Бакалаврська робота 8 240 захист
  Захист бакалаврської роботи 2 60  
Всього за п.2.1. 125 3750  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Спеціалізація "Розробка та тестування програмного забезпечення"
ВК.2.1 Мова Java Developer (С# Developer) 6 180 з
ВК.2.2 Якість та тестування програмного забезпечення 6 180 і
ВК.2.3 WEB-програмування (JS, JQuery) 8 240 з,і
ВК.2.4 Паралельні та розподілені обчислення 4 120 з
ВК.2.5 Проектний практикум 4 120 з
ВК.2.6 Основи кіберфізичних систем 5 150 з
ВК.2.7 Програмування мікроконтролерів 3 90 з
 Всього за п.2.2. 36 1080  
Всього за 2 циклом 161 4830  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 53  
РАЗОМ: 240 7200