Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Туризм

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 "ТУРИЗМ"

 

ОСБакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 242 «ТУРИЗМ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

24 «Сфера обслуговування»

Спеціальність

242 «Туризм»

 

Спеціалізація

 

Кваліфікація

бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговуання

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 3 р. 10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра менеджменту туризму

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Серпень 2016 р.

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень програми

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Атестат про повну загальну освіту, диплом «молодшого спеціаліста»

 

А

Мета освітньої програми

В

Характеристика програми

 

Предметна область

24 «Сфера обслуговування»

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальна освіта предметній області

 

Орієнтація програми

Професійна

 

Особливості та відмінності

Ознайомча, навчальна, організаційно-економічна практики, вивчення іноземної мови

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Туроператор туристичної агенції; турагент (менеджер) туристичної агенції; екскурсовод; інструктор, інспектор з туристичних подорожей; референт з туризму; інструктор з туризму; фахівець готельно-ресторанної сфери; фахівець з туризму в органах виконавчої влади; технік у проектно-розшукових, планових державних, комерційних, геоінформаційних та інших установах природознавчого, економічного, адміністративно-управлінського, туристичного, екологічного і природоохоронного профілів.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання за освітнім рівнем «магістр»

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентсько-центроване, проблемно-орієнтоване навчання

 

Форми контролю

Екзамени, заліки, звіти з практики

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність до аналізу та синтезу.

Уміння застосовувати знання на практиці.

Планування та розподіл часу.

Базові загальні знання сфери навчання.

Застосування базових знань професії на практиці.

Усне та письмове спілкування рідною мовою.

Знання другої мови.

Елементарні навички роботи з ПК.

Дослідницькі вміння.

Здатність до самонавчання.

Навички роботи з інформацією (вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Уміння самокритики та критики.

Здатність адаптуватися до нових ситуацій.

Здатність генерувати нові ідеї (творчість).

 

Професійні компетентності

Компетентність у плануванні, проектуванні та виконанні наукових досліджень зі стадії постановки задачі до оцінювання та розгляду результатів та отриманих даних, що включає вміння вибрати потрібну техніку та процедури.

Навички роботи з ПК та обробки даних з туризму.

Навички знаходити інформацію з первинних та вторинних інформаційних джерел, включаючи пошук інформації через пошукові системи он-лайн.

Навички використання сучасних комп’ютерних та комунікативних технологій, прикладних у туризмі.

Навички міжособистісного спілкування: вміння взаємодіяти з іншими людьми та працювати в команді.

Здатність планувати, проектувати та виконувати дослідницькі проекти.

Навички кількісного аналізу та проведення обчислень, включаючи такі аспекти, як аналіз помилок, оцінка за порядком величини та правильне використання одиниць.

F

Програмні результати навчання

 

- Здатність продемонструвати знання та розуміння основ з туристичної спеціалізації.

Рівень знань цих основ туристичної сфери повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним для роботи у традиційних сферах застосування, але не настільки високим, щоб виконувати дослідження на сучасному рівні розвитку туристичної сфери.

• Здатність продемонструвати знання та розуміння напрямів туристичної діяльності, що мають відношення до базового рівня туристичної спеціалізації: види, різновиди, форми, напрями, класи обслуговування туристів тощо.

• Здатність продемонструвати експериментальні навички у туристичній сфері (знання експериментальних методів та порядку проведення оціночно-аналітичних досліджень), які проводяться під керівництвом, для перевірки інформаційних даних, статистики та практичних досліджень. Це означає також здатність ставити коректні питання, знання стандартного обладнання, планування, складання схем та проведення експерименту, збір та аналіз даних, включаючи уважний аналіз помилок та критичне оцінювання отриманих результатів.

• Здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому рівні елементів теоретичної бази з туризму, формування гнучкого мислення.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Географія туризму 7 210 і
1.1.10. Основи географічних знань 5 150 і
1.1.11. Організація туристичної діяльності 14 420 1, Кр
1.1.12. Друга іноземна мова 9 270 і
  Всього за п.1.1. 77 2310  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 27 810  
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з
1.2.2. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 з
1.2.3. Психологія спілкування 3 90 з
1.2.4. Іміджелогія 3 90 з
1.2.5. Соціологія 3 90 з
1.2.6. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО 3 90 з
1.2.7. Експлуатація та керування транспортними засобами 3 90 з
Всього за І циклом 104 3120
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі   (відповідно до спеціальності) 3 90 і
2.1.3. Еристика 3 90 з
2.1.4. Статистика в туризмі 3 90 з
2.1.5. Менеджмент та маркетинг в туризмі 8 240 і
2.1.6. Організація обслуговування туристів у готелях 3 90 з
2.1.7. Ціноутворення в туризмі 6 180 з
2.1.8. Валеологія, рекреавлогія та санаторно-курортне лікування 4 120 з
2.1.9. Спеціалізований туризм 6 180 з
2.1.10. Туристсько-рекреаційні комплекси світу 6 180 і
2.1.11. Активний туризм 3 90 і
2.1.12. Музеєзнавство 3 90 з
2.1.13. Основи туризму та орієнтування 3 90 і
2.1.14. Туристичне країнознавство 3 90 і
2.1.15. Оздоровлення туристів у санаторно-курортних закладах 3 90 і
2.1.16. Організація ресторанного та готельного господарства 6 180 і
2.1.17. Міжнародний туризм та готельне господарство 3 90 і
2.1.18. Інфраструктура туризму 3 90 з
2.1.19. Планування й організація туристичного бізнесу 3 90 з
2.1.20. Організація виставкової діяльності 3 90 і
2.1.21. Ринок туристичних послуг 3 90 і, Кр
2.1.22. Організація масових спортивних заходів 3 90 і
2.1.23. PR та рекламна діяльність у туризмі 3 90 з
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 3 90 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 3 90 дз
  Бакалаврська робота 8 240 захист
  Захист бакалаврської роботи 2 60  
  Всього за п.2.1. 109 3270  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 27 810  
2.2.1. Етнографія та фольклористика 3 90 з
2.2.2. Екскурсознавство 3 90 з
2.2.3. Звичаї та традиції народів світу та організація народних свят 3 90 з
2.2.4. Основи заповідної справи 3 90 з
2.2.5. Організація краєзнавчої діяльності 3 90 з
2.2.6. Організація сільського туризму 3 90 і
2.2.7. Організація дозвілля 3 90 і
2.2.8. Організація проведення народних свят 3 90 з
2.2.9. Проектування та дизайн готельних і туристично-рекреаційних комплексів 3 90 і
Всього за ІІ циклом 136 4080  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 54 1620
РАЗОМ: 240 7200