Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

07 «Management and Administration»

Спеціальність

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

076 «Business, Trade and Exchange Activities»

Спеціалізація

Товарний менеджмент

Product Management

Кваліфікація

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Тип диплома та обсяг програми

Диплом бакалавра 240 кредитів ЄКТС / 3 роки 10 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Бакалавр, перший рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового вступного випробування.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які отримали повну загальну середню освіту. Прийом здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю майбутнього випускника з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Бакалавр із підприємництва, торгівлі і біржової діяльності виконує таку професійну роботу: товарознавець, організатор з постачання, організатор зі збуту, інспектор-товарознавець, інспектор торговельний, брокер торговий, дилер (торговий), агент комерційний, агент торговельний, інспектор з контролю якості продукції.

 

Продовження освіти (академічні права)

Магістерський рівень

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації з викладачами, підготовка до державної атестації.

 

Форми контролю

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі підприємництва, торгівлі і біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов:

1)       базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

2)       базові знання в галузі економіки та підприємництва, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

3)       базові уявлення про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

4)       здатність до аналізу та синтезу;

5)       здатність до застосування знань на практиці;

6)       здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

7)       дослідницькі навички;

8)       навички розроблення та управління проектами;

9)       уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

10)    здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

11)    знання іншої мови (мов);

12)    уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

13)    уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

14)    креативність, здатність до системного мислення;

15)    потенціал до подальшого навчання;

16)    відповідальність за якість виконуваної роботи.

 

Професійні компетентності

1)       базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів підприємницької, торговельної та біржовій діяльності;

2)       базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій, офіційних класифікаторів товарів та інших нормативно-розпорядчих документів у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності;

3)       базові знання технічних характеристик, правил експлуатації комунікаційних мереж і технічних засобів у сфері електронної торгівлі та Інтернет-банкінгу;

4)       знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

5)       знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

6)       знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

7)       уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей економіки;

8)       здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у товарознавчій та митній експертизі;

9)       здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень;

10)    здатність застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації сучасних аналізаторів та приладів у сфері експертизи товарів;

11)    здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

12)    уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

13)    уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

14)    уміння проектувати системи експертизи товарів;

15)    уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

Знання:

- здатність демонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування інвестиційних портфелів у біржових умовах;

- здатність демонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

- здатність демонструвати поглиблені знання принаймні в одній із областей підприємництва, торгівлі, біржової діяльності;

- здатність демонструвати знання та навички щодо проведення експертизи якості товарів та послуг;

- здатність демонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов;

- здатність демонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій у галузі товарознавства та митної експертизи товарів;

- здатність демонструвати розуміння впливу підприємницьких рішень у суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті;

- здатність демонструвати знання основ економіки та управління проектами.

Вміння:

- застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

- застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості товарів і послуг, які характерні для обраної спеціалізації;

- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;

- застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;

- розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації електроустаткування та обладнання;

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;

- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

- ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їхніх складових;

- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

- виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
Історія України 2 60 дз
Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Історія економіки та економічної думки 3 90 і
1.1.10. Вища математика 4 120 і
1.1.11. Теорія ймовірностей і математична статистика 3 90 і
1.1.12. Оптимізаційні методи та моделі 3 90 і
1.1.13. Економетрика 3 90 з
  Всього за п.1.1. 52 1560  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 18 540  
1.2.1. Іноземна мова (поглиблений курс) 6 180 з, і
1.2.2. Іміджелогія 3 90 з
1.2.3. Психологія 5 150 з
1.2.4. Педагогіка 4 120 з
1.2.5. АРМ фахівця 6 180 з, і
1.2.6. Психологія управління 3 90 з
1.2.7. Психологія особистості 5 150 з
1.2.8. Соціологія 4 120 з
Всього за І циклом 70 2100
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 3 90  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі (відповідно до спеціальності) 4 120 і
2.1.3. Макроекономіка 4 120 і
2.1.4. Мікроекономіка 4 120 і
2.1.5. Політекономія 5 150 і
2.1.6. Статистика 4 120 з
2.1.7. Основи підприємництва 3 90 з
2.1.8. Бухгалтерський облік (загальна теорія) 4 120 і
2.1.9. Планування бізнесу 3 90 і
2.1.10. Економіка підприємства 4 120 і
2.1.11. Контролінг у підприємницькій діяльності 3 90 і
2.1.12. Основи митної справи 3 90 і
2.1.13. Маркетинг 4 120 і
2.1.14. Менеджмент 4 120 і
2.1.15. Міжнародна економіка 4 120 і
2.1.16. Підприємницька діяльність 4 120 і
2.1.17. Інноваційне підприємництво 4 120 і
2.1.18. Комерційна діяльність 4 120 з
2.1.19. Біржова діяльність 5 150 і
2.1.20. Мале підприємництво 3 90 з
2.1.21. Інфраструктура товарного ринку 4 120 з
2.1.22. Фінанси 4 120 і
2.1.23. Товарознавство 5 150 і
2.1.24. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 4 120 і
2.1.25. Організація торгівлі 4 120 і
2.1.26. Основи експертизи товарів 3 90 з
ПР.1 Ознайомча практика 6 180 дз
ПР.2 Навчальна практика 6 180 дз
ПР.3 Технологічна практика 6 180 дз
ПР.4 Виробнича практика 6 180 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
  Всього за п.2.1. 126 3780  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 44 1320  
2.2.1. Національна економіка 3 90 з
2.2.2. Економіка природокористування 4 120 з
2.2.3 Вступ до спеціальності 3 90 з
2.2.4. Поведінка споживачів 3 90 і
2.2.5. Стратегія і розвиток бізнесу 4 120 і
2.2.6. Аналіз господарської діяльності 4 120 з
2.2.7. Економіка, організація і планування діяльності підприємств 4 120 з
2.2.8. Страхові послуги 3 90 з
2.2.9. Комерційне право 3 90 з
2.2.10. Логістика 3 90 з
2.2.11. Звітність підприємства 3 90 з
2.2.12. Економіка праці та соціально-трудові відносини 4 120 з
2.2.13 Господарське право 3 90 з
2.2.14. Організація виробництва 3 90 і
2.2.15. Операційний менеджмент 4 120 з
2.2.16. Рекламна діяльність 3 90 з
2.2.17. Митне право 3 90 з
2.2.18. Моделювання економіки 4 120 з
2.2.19. Інформаційний менеджмент 4 120 з
2.2.20. Маркетингові дослідження 4 120 з
2.2.21. Стандартизація і сертифікація продукції та послуг 3 90 з
2.2.22. Маркетингові комунікації 3 90 з
2.2.23. Управління якістю 3 90 з
2.2.24. Фінансовий ринок 3 90 з
2.2.25. Етика бізнесу 4 120 з
2.2.26. Оцінка ефективності малого підприємства 3 90 з
Всього за ІІ циклом 170 5100  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 62 1860
РАЗОМ: 240 7200