Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Харчові технології

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 "ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

 

ОС Магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 18 «ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧУВАННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 5 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь

Магістр

Галузь знань

18 "Виробництво та технології"

 

18 "Production and Technology"

Спеціальність

181 «Харчові технології»

 

181 "Food Technology"

Спеціалізація

«Технології харчування»

 

"Food Technology"

Кваліфікація

Магістр з харчових технологій

 

Master of Food Technology

Тип диплому

Одиничний

Обсяг програми

Обсяг освітньо-професійної та освітньо-наукової програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 5 місяців.

Вищий навчальний заклад

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Організація, що здійснює акредитацію

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Сертифікат: серія НІ-ІV, № 1181180, термін дії до 1 липня 2026 р.

Рівень програми

7 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК).

7 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQFLLL).

Перший цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQEHEA )

Рівень вищої освіти

ІV (четвертий) рівень

А

Мета освітньої програми

 

формування загальної професійної і спеціальної компетентностей, необхідних для вирішення комплексних завдань харчових технологій та ресторанного господарства, що передбачає здійснення дослідницько-інноваційної діяльності.

В

Характеристика програми

1

Предметна область

Об’єкт вивчення та діяльності: технологічні процеси і харчові продукти.

Цілі навчання: очікуване застосування набутих компетентностей.

Теоретичний зміст предметної області: основні поняття і принципи проектування та функціонування підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства, організація та контролювання відповідного рівня якості та безпечності харчових продуктів, технологічних процесів їх виробництва, принципи розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій, правила застосування чинної законодавчо-нормативної бази та система аналізу маркетингової діяльності у виробничих умовах.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці): комплекс технологічних заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств, методи і методики контролю якості та безпеки харчових продуктів, методи планування і розрахунку потреби в ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових), розроблення плану діяльності підприємств харчової промисловості і ресторанного господарства.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати): комп’ютерна техніка та інформаційні програми, сучасне лабораторне і технологічне обладнання.

2

Фокус програми

Комплекс організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку підприємств та організацій галузі.

3

Орієнтація програми

Професійна

4

Особливості та відмінності програми

Визначені особливістю профілю майбутнього випускника з харчових технологій. Програма вимагає академічної мобільності, необхідності стажування на посадах, передбачених Національним класифікатором України «Класифікація професій» ДК003:2010.

С

Працевлаштування та продовження освіти

1

Професійні права

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм, а також освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових, конструкторських і проектних організацій та установ; підрозділах органів державного та муніципального управління відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація професій» ДК 003:2010 за такими назвами і кодами професійних груп:

1315 Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.)

1456 Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства

1456.1 Менеджер (управитель) систем харчової безпеки

1456.2 Менеджери (управителі) в ресторанах

1456.2 Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)

1456.3 Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви

1456.4 Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв

1475 Менеджер (управитель) з маркетингу

1475.4 Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

1475.4 Менеджер (управитель) з логістики

1475.4 Менеджер (управитель) з постачання

1225 Начальник (керуючий) їдальні

1225 Завідувач підприємства громадського харчування

2419.2 Викладач професійно-технічного навчального закладу

2320 Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

2419.2 Фахівець з раціоналізації виробництва

2419.2 Фахівець із якості

2419.2 Фахівець із ресторанної справи

8270 Контролер харчової продукції

1237.1 Головний технолог

1210.1 Директор (начальник) професійно-технологічного училища

1210.1 Директор технікума, коледжу

1210.1 Директор підприємства

1210.1 Директор лабораторії

1210.1 Директор навчально-виробничого комбінату

1210.1 Директор навчального центру

1210.1 Директор курортного комбінату

1210.1 Керуючий підприємством харчування

1210.1 Начальник курсів підвищення кваліфікації

2

Продовження освіти (академічні права)

Можливе подальше продовження освіти за третім (аспірантура) освітньо-науковим рівнем вищої освіти.

Д

Стиль та методика навчання

1

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, з використанням тренінгів для розвитку професійних навичок та вміння працювати самостійно і в команді.

2

Система оцінювання

Усні та письмові екзамени, заліки, презентація індивідуальних завдань, комплексна система оцінювання знань з навчальних дисциплін та дослідницької і стажувальної практик: поточний контроль, модульний, підсумковий, самоконтроль, оцінка результатів самостійної роботи студентів викладачем, захист звіту зі стажування, захист курсових робіт(проектів), випускова атестація.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Здатність застосовувати інформаційні і комунікаційні технології для пошуку та аналізу науково-технічної інформації, організації наукових досліджень та оброблення одержаних результатів.
 4. Здатність до проведення наукових досліджень на високому професійному рівні.
 5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, прагнення до саморозвитку.
 6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, готовність нести відповідальність за прийняті рішення.
 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 9. Здатність працювати в команді та автономно.
 10. Здатність працювати в контексті міжнародної інтеграції.
 11. Здатність розробляти та керувати проектами.
 12. Здатність володіння навичками безпечної діяльності.
 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, діяти соціально відповідально.
 14. Прагнення удосконалення володіння українською та щонайменше однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування.

3.

Професійні компетентності

 1. Знання теорії, закономірностей, методів і способів діяльності, що достатні для формування та впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому числі в екстремальних умовах.
 2. Здатність до аналізу сучасних напрямів, трендів розвитку галузі, синтезу нових ідей та їх реалізації.
 3. Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити наукові дослідження, у тому числі мультидисциплінарні, в умовах навчальних, науково-дослідних лабораторій та у виробничих умовах, прогнозувати та оцінювати отримані результати.
 4. Здатність організовувати роботу наукових, науково-практичних заходів (семінарів, конференцій, форумів, конгресів, виставок, круглих столів тощо).
 5. Вміння складати та оформлювати науково-технічну та нормативну документацію, доповіді, статті та ін.
 6. Здатність розробляти і реалізовувати інноваційні наукові проекти фундаментального та прикладного спрямування.
 7. Здатність приймати раціональні технічні й технологічні рішення, впроваджувати інноваційні розробки у виробництво та з обґрунтовуванням доцільності їх реалізації.
 8. Уміння управляти технологічними процесами, використовуючи технічне, інформаційне і програмне забезпечення.
 9. Уміння застосувати на практиці ресурсо- та енергозаощаджувальні технології.
 10. Здатність організовувати та розвивати зовнішньоекономічні зв’язки підприємств та організацій.
 11. Здатність організовувати систему контролю якості та безпечності продовольчої сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів.
 12. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці, питань правового характеру та забезпечення екологічної чистоти роботи підприємства.
 13. Навички усної та письмової презентації результатів наукових досліджень.
 14. Навички викладацької діяльності та володіння сучасними методами і засобами навчання.

 

F

Програмні результати навчання

 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи.

Знання:

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, етики, які сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості,

- базові знання з економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- базові знання з фундаментальних природничих наук та математики в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних технічних дисциплін та використання математичних методів в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики, сучасних інформаційних технологій, нанотехнології;

- базові уявлення про організацію планування та управління виробництвом і персоналом;

- сучасні уявлення про використання новітніх технологічних процесів у харчових виробництвах;

Вміння:

- володіння методами аналізу сучасних харчових виробництв;

- здатність використовувати професійно-профільні знання, уміння й навички для дослідження й удосконалення технологічних процесів;

- здатність використовувати знання в галузі математики та математичної статистики для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання технологічних процесів на виробництві;

- уміння створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань.

- здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички.

Комунікації:

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов;

- здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Відповідальність:

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці і безпеки життєдіяльності та їх застосування.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 і
1.1.2. Психологія управління та конфліктологія 3 90 з
1.1.3. Методологія і організація наукових досліджень 3 90 з
Всього за п.1.1. 9 270  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 4 120  
1.2.1. Сервісологія у ресторанному господарстві 4 120 з
1.2.2. Енергоменеджмент та енергоефективна експлуатація техніко-технологічних об'єктів 4 120 з
Всього за І   циклом 13 390  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Інноваційні технології продуктів харчування 4 120 і, кр
2.1.2. Системи оцінки і забезпечення якості продукції в галузі 4 120 з
2.1.3. Біологічно-активні речовини в харчових технологіях 4 120 і
2.1.4. Перспективні методи обробки сировини в галузі 4 120 і
2.1.5. Наукові основи конструювання продуктів харчування 6 180 і, ргр
ПР1 Дослідницька практика 9 270 дз
ПР2 Стажувальна практика 6 180 дз
  Підготовка магістерської роботи 14 420 захист
  Захист магістерської роботи 2 60
Всього за п. 2.1. 53 1590  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 24 720  
2.2.1. Статистична обробка експериментальних даних 4 120 з
2.2.2. Перспективні напрямки і методи досліджень у галузі 4 120 з
2.2.3. Інноваційний менеджмент 4 120 і
2.2.4. Мерчандайзинг ресторанного господарства 4 120 з
2.2.5. Нутриціологія 4 120 і
2.2.6. Інноваційний інжиніринг закладів ресторанного господарства 4 120 і
2.2.7. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства 4 120 з
2.2.8. Сертифікація послуг ресторанного господарства 4 120 з
2.2.9. Інноваційні ресторанні технології 4 120 і
2.2.10. Основи господарського права 4 120 з
2.2.11. Інноваційні харчові інгредієнти у технології харчової продукцї 4 120 і
2.2.12. Технологічна експертиза виробництва харчової продукції 4 120 і
Всього за ІІ циклом 77 2310  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 28 840
РАЗОМ: 90 2700