Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Вступ на програми підготовки за робітничими професіями

   

  Провадження освітньої діяльності у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна” з підготовки кваліфікованих робітників здійснюється згідно Закону України про освіту, Закону України про професійно-технічну освіту і відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

  Правила прийому розробляються Приймальною комісією Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в поточному році, а також відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.

   

  I. Загальні положення
  1.1. Прийом на навчання здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”.
   
  1.2. До Університету “Україна” на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник” приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється за умови наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

  1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

  Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

  Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

  Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

  1.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника в Університеті «Україна» приймаються особи з повною загальною середньою освітою. 

   

  ІI. Приймальна комісія

  2.1. Прийом на навчання здійснює Приймальна комісія.

  2.2. Приймальна комісія:-організовує прийом заяв та документів;- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;-організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп із урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

   

  2.3. Розклад роботи приймальної комісії:

  Понеділок – п’ятниця з 9:00 до 19:00 год.;

  Субота, неділя – з 9:00 до 15:00 год.

   

  2.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

  Етапи вступної компанії

  Денна форма навчання

  Заочна форма навчання

  на основі повної загальної середньої освіти

  Початок прийому заяв та документів

  1 липня 2017 року

  Протягом року

  Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань

  Поетапно протягом усього періоду прийому документів

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

  не пізніше 12 години 15 серпня

  за 10 днів до зарахування

  Терміни зарахування вступників

  25 серпня

  за 5 днів до початку занять при комплектації групи

   

  ІІІ. Фінансування та форми підготовки фахівців

  3.1. Фінансування підготовки кваліфікованих робітників в Університеті «Україна» здійснюється відповідно:

  - за рахунок видатків місцевих бюджетів;

  - за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

  - за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

  3.2. Підготовка кваліфікованих робітників в Університеті «Україна» здійснюється за денною та заочною формами навчання.

   

  IV. Документи для вступу

  4.1. Вступники особисто подають заяву про вступ із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал або його засвідчену копію);
  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • копію першої і другої сторінок паспорта та сторінок із відміткою про реєстрацію, для осіб до 16 років – копію свідоцтва про народження (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
  • документ про відношення до військової служби (вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів);
  • копії документів, які дають право на пільги (вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів).

  Усі копії засвідчуються в установленому порядку.

  4.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

   

  V. Умови прийому

  5.1. Прийом на навчання проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань.

  5.2. Для осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», встановлено вступне випробування у вигляді усної співбесіди і конкурсу атестатів.

  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних випробувань, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Університету “Україна”.

  При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до Правил прийому до Університету «Україна». Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

  5.3. Програми вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

  5.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

   

  VI. Зарахування

  6.1. Зараховуються на навчання без вступних випробувань:

  • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
  • учасники міжнародних, завершального етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів із дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

  6.2. Зараховуються поза конкурсом:

  6.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

  • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
  • учасники міжнародних, завершального етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
  • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають за відповідними професіями;
  • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

  6.4. Не пізніше ніж за 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол вступних випробувань та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Університету «Україна» за обраною формою навчання.

  6.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови Приймальної комісії.

  6.6. Не пізніше ніж за 5 днів після оголошення списків особи, які можуть бути зараховані до Університету «Україна», подають оригінали документів.

  6.7. Зарахування на навчання здійснюється наказом президента університету, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

  6.8. Зарахування на навчання може супроводжуватись укладанням договору між Університетом «Україна», замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

   

  VII. Прикінцеві положення

  7.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Університету «Україна». На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

  7.2. Особам, які не зараховані на навчання, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.

  7.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом 1 року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.  Оголошення
  В Університеті "Україна" допомагають визначитися з вибором професії
  День відкритих дверей
  Ви – інженер або художник? Керівник або підлеглий? Організатор або виконавець? На ці та інші питання дають відповіді в Університеті «Україна», щоб допомогти абітурієнтам розібратися в собі і вибрати спеціальність, яка найбільше підходить.
  Автор: Тала Пруткова