Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Вступ на програми підготовки за робітничими професіями

  Провадження освітньої діяльності у структурному підрозділі професійного навчання та підвищення кваліфікації робітників Інституту економіки та менеджменту Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (далі по тексту – Структурний підрозділ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

   

  I. Загальна частина

  1.1. Правила прийому розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013       № 499, наказу Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 № 344 «Про внесення змін до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України».

  1.2. До Структурного підрозділу приймаються громадяни України, іноземні, а також особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути професійну освіту.

  1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно – технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів, незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

  Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

  Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

  Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

  1.4. Прийом громадян до Структурного підрозділу здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

  1.5. Прийом громадян до структурного підрозділу здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб та в межах ліцензованих обсягів, перевищення ліцензованих обсягів не допускається.

   

  ІІ. Приймальна комісія

  2.1. Прийом до Структурного підрозділу здійснює приймальна комісія.

  2.2. Очолює приймальну комісію Президент Вищого навчального закладу «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

  2.3. Правила прийому до Структурного підрозділу на 2020 календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі до Типових правил, затверджуються президентом Університету за погодженням з управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

  2.4. Приймальна комісія:

  - організовує прийом заяв та документів;

  - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

  - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

  - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Структурного підрозділу оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

  - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

  - вирішує інші питання, пов’язанні з прийомом.

  2.5. Правила прийому до Структурного підрозділу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

  2.6. План роботи приймальної комісії на 2020 рік розробляється відповідальним секретарем приймальної комісії розглядається та затверджується рішенням приймальної комісії на першому її засіданні.

  2.7. Перелік професій, план набору слухачів до структурного підрозділу в 2020 році, терміни навчання та основні рівні, за якими надаються освітні послуги:

   

  № з/п

  Перелік професій, за якими надаються освітні послуги

  Плани набору у 2020 р.

  Терміни навчання

  Вид професійної підготовки

  Кваліфікований робітник на основі повної загальної середньої освіти

   

  Адміністратор

  30

  6 місяців

  професійно-технічне навчання

  2.

  Контролер-касир 2 розряд

  30

  5 місяців

  професійно-технічне навчання

   

  2.8. Структурний підрозділ здійснює підготовку за денною та вечірньою формою навчання за переліченими вище професіями.

  2.9. Порядок роботи приймальної комісії на період прийому слухачів на навчання в 2020 році наступний:

  Понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00 год.;

  Додатково на період вступної кампаніїї:

  Субота, неділя – з 10:00 до 15:00 год.

   

  2.10. Строки проведення прийому на навчання до Структурного підрозділу в 2020 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

   

   

  Етапи вступної компанії

  Денна форма навчання

  Вечірня форма навчання

  на основі повної загальної середньої освіти

  Початок прийому заяв та документів

  1 липня 2020

  протягом року

  Закінчення прийому заяв та документів

  26 серпня 2020

   

  Терміни надання рекомендацій до зарахування (поетапно)

  20 липня 2020

  05 серпня 2020

  26 серпня 2020

  20 липня 2020

  05 серпня 2020

  26 серпня 2020

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 30 вересня 2020 року

  за 5 днів до початку занять при комплектації групи, до 30 листопада 2020р.

   

  2.11. У разі прийняття рішення Міністерства освіти і науки України про продовження вступної компанії, термін прийому документів може бути продовжений на визначений рішенням час.

   

  ІІІ. Документи для вступу

  3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Структурного підрозділу, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  - документ про освіту (оригінал та завірену копію);

  - медичну довідку за формою установленою чинним законодавством № 086-0;

  - 6 фотокарток розміром 3х4;

  - копію документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

  Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

  3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

   

  ІV. Умови прийому

  4.1. Прийом до Структурного підрозділу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього балу свідоцтва про повну загальну середню освіту.

  4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно, протягом усього періоду прийому документів. Слухачі, що мають середній бал документа про освіту не нижче 4,0 балів (за дванадцятибальною шкалою оцінювання) та виконали усі вимоги приймальної комісії для вступу (надали необхідні документи) можуть бути рекомендовані до зарахування.

  У випадку однакового балу свідоцтва про повну загальну середню освіту проводиться додаткове тестування.

  4.3. Особи, які мають прохідний бал нижче зазначеного пунктом 4.2. цього розділу до участі у конкурсному відборі не допускаються.

   

  1. Зарахування

  5.1. Зараховуються поза конкурсом:

  - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту» надано таке право;

  - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи ї їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

  - діти з інвалідністю та інваліди, яким не протипоказано навчання за обраним напрямком, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

  - особи, які відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

  5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

  - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

  - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

  - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

  5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол відповідно до яких створюються накази зі списками осіб, що зараховані на навчання до Структурного підрозділу.

  5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

  5.5. Зарахування до Структурного підрозділу здійснюється наказом Президента Університету.

  5.6. Після надання рекомендацій про зарахування на навчання до Структурного підрозділу між навчальним закладом і вступником (для неповнолітних – його батьками) укладається договір про навчання.

   

  VI. Прикінцеві положення

  6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із закладу освіти. На звільненні місця може проводитися додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні ліцензованих обсягів на прийом з окремих професій Структурний підрозділ може проводити додатковий прийом згідно п.2.11. цих Правил.

  6.2. Особам, які не зараховані до Структурного підрозділу, а також тим, хто без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

  6.3. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, є підставою для відрахування слухача.

  6.4. Контроль за дотримання цих правил закладом освіти здійснюється Президентом Університету та управління закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київради.

   

     Оголошення
  В Університеті "Україна" допомагають визначитися з вибором професії
  День відкритих дверей
  Ви – інженер або художник? Керівник або підлеглий? Організатор або виконавець? На ці та інші питання дають відповіді в Університеті «Україна», щоб допомогти абітурієнтам розібратися в собі і вибрати спеціальність, яка найбільше підходить.
  Автор: Тала Пруткова