Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Дизайн

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 022 "ДИЗАЙН"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 022 «ДИЗАЙН»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

02 Культура і мистецтво / Culture and Art

Спеціальність

022 Дизайн / Design

Спеціалізація

Дизайн / Design

Кваліфікація

Бакалавр з мистецтва дизайну

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

бакалавр (240 кредитів / 3р. 10міс.)

Навчально-виховний підрозділ

Інженерно-технологічний інститут, кафедра дизайну

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Від 27 вересня 2013р. Серія НІ-ІІТ;

№ 1159150;

термін дії до 1 липня 2018 р.

Рівень програми

Другий (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти.

 

А

Мета освітньої програми

Забезпечити професійну підготовку студентам за напрямом 02 «Культура і мистецтво»; надати загальну інформацію по використанню знань і практичних навичок.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

  • Володіння основними знаннями щодо тенденцій розвитку матеріальної і духовної культури.
  • Володіння методами, професійними засобами та навичками проектно-художньої діяльності.
  • На основі осмислення художньо-проектного образу певного виробу формуються його ознаки, що створюють цілісний гармонійний образ, який у свою чергу дає змогу здійснити новіший та якісніший проект.
  • Освоюються методи формулювання проблем, способи розробки дизайн-пропозицій, дизайн-проектів, інформаційних зображень; обґрунтування відповідності дизайн-проектного рішення сучасним вимогам дизайну.
 

Основний фокус програми та спеціалізації

Графічний дизайн, дизайн інтер’єру, ландшафтний дизайн

 

Орієнтація програми

На навчання студентів

 

Особливості та відмінності

Обов’язкова практика, іноземна мова, стажування за кордоном

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Сфера діяльності – дизайн. Дизайн інтер’єрів, ландшафтів, графіки. Робота у будівельних, рекламних сферах

 

Продовження освіти (академічні права)

Для ОС «бакалавр» рекомендується навчання на наступному магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного або індивідуального навчання

 

Форми контролю

Іспит, залік, екзаменаційний перегляд, РГР, екзамен

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, пошуку та аналізу інформації, до адаптації в новій ситуації. Здатність діяти соціально відповідально;  виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати рішення, розробляти, управляти проектами.

 

Професійні компетентності

Володіння основами проектування, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів, здатність організовувати роботу, аналізувати, підтримувати функціонування систем галузевого менеджменту.

F

Програмні результати навчання

 

1. Уміти виявляти соціально-значущі функції та властивості об’єктів, застосовувати знання у сферах діяльності, вміти аналізувати роботу, існуючі процеси виробництва.

2. Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості матеріалів.

3. Здатність до перетворення, правильної побудови, визначення висновку.

4. Здатність продемонструвати свої знання та вміння, наводячи при цьому вагомі аргументи, інформацію про дослідження, що закріплена ілюстраціями.

5. Здатність до упорядкування, узагальнення інформації по сфері діяльності.

6. Здатність планувати та управляти часом.

7. Вміння використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

8. Вміння вільно спілкуватися державною мовою, володіння фаховою термінологією.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури. 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Охорона праці в галузі 3 90 дз
  Всього за п.1.1. 33 990  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 28 840  
1.2.1. Психологія ділового спілкування (в рекламі) 3 90 з
1.2.2. Вертикальне планування та геодезія і картографія в ландшафтному дизайні 3 90 з
1.2.3. Наукові основи дизайну реклами 3 90 з
1.2.4. Формоутворення реклами 3 90 з
1.2.5. Основи флористики і фітодизайну 3 90 з
1.2.6. Квітникарство і газони 3 90 з
1.2.7. Декоративна дендрологія 3 90 з
1.2.8. Ландшафтний екобіодизайн 3 90  
1.2.9. Ландшафтне проектування 4 120 з, і
Всього за І циклом 61 1830
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Комп'ютерні технології дизайнерського проектування  10 300 з,і
2.1.2. Композиція 13 390 з,і,кр
2.1.3. Інформаційні технології в графічному дизайні 6 180 з,і
2.1.4. Нарисна геометрія та перспектива 11 330 і
2.1.5. Декоративно-прикладне мистецтво 3 90 залік
2.1.6. Матеріалознавство та технологія матеріалів 3 90 з,з
2.1.7. Макетування 4 120 з,з
2.1.8. Кольорознавство 3 90 з,і
2.1.9. Дизайн-проектування 24 720 з,і,кр
2.1.10. Основи моделювання і формоутворення 6 180 і.і
2.1.11. Основи композиції і проектної графіки 4 120 з,з
2.1.12. Ергономіка та конструювання обладнання інтер'єрів 4 120 з,і
2.1.13. Історія мистецтва та дизайну 8 240 і.і
2.1.14. Рисунок 15 450 з,і
2.1.15. Ландшафтна архітектура та дизайн 5 150 з,і
2.1.16. Основи проектування інтер'єрів 4 120 з
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 3 90 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 3 90 дз
  Бакалаврська робота 4 120 захист
  Захист бакалаврської роботи 2 60  
  Всього за п.2.1. 141 4230  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 38 1140  
2.2.1. Скульптура 3 90 з.і
2.2.2. Основи методики та теорія дизайну 4 120 з,і
2.2.3. Пластична анатомія (конструктивний малюнок) 3 90 з,з
2.1.4. Проектування обладнання 3 90 з,і
2.1.5. Живопис 13 390 з,і
2.1.6. Проектування і моделювання упаковки 3 90 з,і
2.1.7. Комплексне проектування 3 90 і,і
2.1.8. Мистецтво шрифта 3 90 з
2.1.9. Основи ландшафтного дизайну 3 90 з,з
Всього за ІІ циклом 179 5370
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 66 1980
РАЗОМ: 240 7200