Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Філологія (Переклад)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 "ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРЕКЛАД)"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 «ФІЛОЛОГІЯ (ПЕРЕКЛАД)»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

03 Humanities

Спеціальність

035 Філологія (переклад)

035 Philology

Спеціалізація

Бакалавр з перекладу (англійська і німецька мови)

Кваліфікація

Перекладач

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 3 роки 10 місяців

Навчально-виховний підрозділ

 

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Атестат про загальну середню освіту

 

А

Мета освітньої програми

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у сфері перекладознавства, що спрямовані на здобуття студентом знань та умінь для використання у практиці перекладацької діяльності.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Гуманітарні науки, Філологія, Переклад

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Програма професійної освітньої програми , яка практично зорієнтована та передбачає працевлаштування випускника на ринку праці

 

Орієнтація програми

Теоретична та професійна

 

Особливості та відмінності

Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної діяльності у сфері перекладознавства

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робочі місця в компаніях, на малих підприємствах, виробництвах та в інститутах на посадах гіда-перекладача 2444.2/20604, молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклади) 2444.1, перекладача 2444.2/24316, вчителя з дошкільного виховання 3320, вчителя загальноосвітнього навчального закладу 2320, 2331, консультанта 2419.2, інокореспондента 2451.2/22508, перекладача технічної літератури 2444.2/24325, референта 3436.1, менеджера (управителя) зі зв’язків із громадськістю 1475.4, секретаря 4115/24658, секретаря керівника (організації, підприємства, установи) 4115/24690.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на наступному магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Інтерактивні методи навчання, а саме дискусії, презентації, вікторини, рольові ігри, метод «ice-breaking», ситуаційні методики («кейс-метод»), а також комунікативно-орієнтований підхід та лінгвокультурологічний підхід.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний державний екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; навички міжособистісної взаємодії; здатність працювати автономно; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах; уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

 

Професійні компетентності

Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань; застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми і засоби навчання іншомовного спілкування; вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, трудового виховання засобами іноземної мови з урахуванням особливостей ступеня навчання; прогнозувати шляхи формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості, його пізнавальних та розумових здібностей у процесі оволодінні іншомовним мовленням; володіти необхідними навичками й уміннями для того, щоб долати граматичні та стилістичні труднощі при перекладі.

F

Програмні результати навчання

 

 1. Аналізувати і перекладати основні типи художніх і нехудожніх текстів;
 2. Оволодіння способами перекладу ідіом, фразеологізмів, граматичні еквіваленти та переклад безеквівалентних конструкцій;
 3. Здатність долати граматичні труднощі при перекладі;
 4. Здатність передавати фразеологічне, основне та контекстуальне значення слова;
 5. Здатність долати стилістичні труднощі при перекладі;
 6. Здатність здійснювати аналіз комунікативних актів;
 7. Здатність давати власну оцінку комунікативним явищам і процесам;
 8. Здатність використовувати набуті знання у практиці перекладацької діяльності;
 9. Здатність формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного і майбутнього України;
 10. Здатність творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності;
 11. Здатність аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства;
 12. Здатність орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і рівень макро- і мікроекономіки;
 13. Здатність застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні своїх професійних та життєвих завдань;
 14. Здатність використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних подій суспільного життя – як минулого, так і теперішнього.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 і
1.1.3. Філософія 3 90 і
1.1.4. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.5. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.6. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.7. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.8. Вступ до мовознавства 3 90 з
1.1.9. Латинська мова 5 150 і
1.1.10. Загальна теорія перекладу 3 90 дз, кр
  Всього за п.1.1. 41 1230  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 30 900  
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з
1.2.2. Психологія спілкування 3 90 з
1.2.3. Іміджелогія 3 90 з
1.2.4. Соціологія 3 90 з
1.2.5. Управління інформаційними технологіями (інформаційний менеджмент) 3 90 з
1.2.6. Лінгвокраїнознавство країн І іноземної мови 3 90 з
1.2.7. Історія основної іноземної мови 3 90 дз
1.2.8. Термінознавство першої іноземної мови 3 90 з
1.2.9. Країнознавство 3 90 з
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитні)
1.3.1. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО 3 90  
Всього за І циклом 71 2130
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Сучасні інформаційні технології у перекладацькій діяльності 3 90 з
2.1.3. Практичний курс першої іноземної мови 38 1140 і,і,з,і,і,і
2.1.4. Практика письмового та усного перекладу 30 900 з,і,з,і,і
2.1.5. Практична граматика 16 480 і,і,і,і
2.1.6. Практичний курс ІІ іноземної мови 30 900 з,і,і,і,і
2.1.7. Стилістика І іноземної мови 3 90 з,і
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Перекладацька практика 3 90 дз
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 3 90 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
  Всього за п.2.1. 137 4110  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 32 960  
2.2.1. Переклад спеціальних текстів 3 90 з
2.2.2. Практичний курс ІІІ іноземної мови 8 240 з,і
2.2.3. Методика викладання іноземної мови 3 90 з
2.2.4. Основи теорії мовної комунікації 3 90 з
2.2.5. Лінгвокраїнознавство країн ІІ іноземної мови 3 90 з
2.2.6. Порівняльна граматика іноземної та української мов 3 90 дз, кр
2.2.7. Порівняльна лексикологія іноземної та української мов 3 90 дз
2.2.8. Аспектний переклад 3 90 і,і, кр
2.2.9. Сучасна ділова іноземна мова (німецька) 3 90 з
2.2.10. Корективний курс фонетики 3 90 з
Всього за ІІ циклом 169 5070  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 62 1860
РАЗОМ: 240 7200