Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Філологія (Українська мова та література)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 035 "ФІЛОЛОГІЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 035 «ФІЛОЛОГІЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА)»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА СХІДНИХ МОВ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

03 Humanitarian

Спеціальність

035 Філологія (Українська мова та література)

035 Philology

(Ukrainian Language and Literature)

Спеціалізація

Літературний редактор / Lіteraturny Editor

Кваліфікація

Бакалавр філології (українська мова та література)

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 3 р.10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Кафедра української мови, літератури та східних мов

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

01.07.2017

Рівень програми

перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти

 

А

Мета освітньої програми

Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань і вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у галузях філології та навчання української мови й літератури.

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Цикл загальної підготовки (46 кредитів ЄКТС, 1380 год.). Цикл професійної підготовки (131 кредит ЄКТС, 3930 год. разом із написанням курсових робіт на 2, 3 і 4 р.н., проходженням практик на 1, 2, 3 і 4 р.н.). Цикл дисциплін вільного вибору (60 кредитів ЄКТС, 1800 год.).

 

Основний фокус програми та спеціалізації

загальна освіта в галузі філології

 

Орієнтація програми

У рамках програми студенти знайомляться з історією української літератури ІХ – ХХ ст., сучасними уявленнями про систему мови, дидактичну систему, фонетичну, лексичну, морфологічну і стилістичну системи української мови, її історичний розвиток, проблеми навчання української мови та літератури школярів загальноосвітніх навчальних закладів, традиційні та інноваційні підходи до їх вирішення, опановують соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні, спеціалізовано-професійні (фахові теоретичного і практичного спрямувань) і загальнопрофесійні (базові уявлення та здатності) компетентності; здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади і ключові результати досліджень з проблем функціонування української мови та літератури, навчальні дисципліни з циклу професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ і студента.

 

Особливості та відмінності

Бакалавр готується для викладання української мови та літератури в освітніх закладах: загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, навчальних закладах гуманітарного профілю, здійснення навчально-виховної діяльності на основі сучасних наукових досягнень педагогічної і філологічної теорії та практики, для виконання обов’язків літературного редактора..

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Бакалавр-філолог може працювати в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях, у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

 

Продовження освіти (академічні права)

Бакалавр спеціальності 035 Філологія (Українська мова і література) може продовжити навчання на наступному магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у гуманітарній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів гуманітарної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи, комплексний підсумковий екзамен тощо.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово.

Навички міжособистісної взаємодії.

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Володіння, як найменше, однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування.

Засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями.

Соціалізації особистості, схильність до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності.

Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння використовувати інтернет-ресурси.

 

Професійні компетентності

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення у предметній області.

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в гуманітарній області.

Здатність використовувати знання і практичні навички у процесі педагогічної діяльності.

Здатність розвивати творче мислення, потребу в постійному духовному та інтелектуальному самовдосконаленні.

Здатність реалізовувати знання з основних понять і концепцій сучасної мовознавчої і літературознавчої науки, вільно оперувати мовознавчим та літературознавчим матеріалом.

Здатність застосовувати основи психології, педагогіки й методики в навчально-виховному процесі.

Здатність володіти сучасними методами в навчальному процесі в середній школі.

Здатність здійснювати коректуру та редагування текстів різних типів.

F

Програмні результати навчання

 

Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; · уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; · навички роботи з комп'ютером; · навички використання програмних засобів і роботи в комп'ютерних мережах; · навички управління інформацією; · дослідницькі навички; · навички роботи в команді і здатність учитися; · базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей; · знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства; · базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; · базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін; · базові знання в галузі, необхідні для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін; · розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики); · розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; · базові уявлення про систему мови та її розвиток; · базові уявлення про дидактичну систему; · знання основ ділового спілкування; · професійно профільовані знання в галузі мовознавства та літературознавства; · професійно профільовані знання в галузі обраної спеціалізації.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 120 з, і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Охорона праці в галузі 3 90 дз
1.1.9. Інформаційні технології в галузі  
(відповідно до спеціальності)
3 90 і
1.1.10. Українське народознавство 6 180 і
1.1.11. Основи наукових досліджень 3 90 з
  Всього за п.1.1. 48 1440  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 24 720  
1.2.1. Іміджелогія 3 90 з
1.2.2. Вікова психологія 3 90 з
1.2.3. Соціологія 3 90 з
1.2.4. Техніка мовлення 5 150 і
1.2.5. Виразне читання 5 150 з
1.2.6. Орфоепічний практикум 5 150 і
1.2.7. Радіо- та тележурналістика 4 120 і
Всього за І циклом 72 2160  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Методика викладання української мови 4 120 і
2.1.2. Методика викладання української літератури 4 120 і
2.1.3. Теорія літератури 4 120 і
2.1.4. Українська діалектологія 4 120 і
2.1.5. Сучасна українська мова 29 870 з, і-7, кр
2.1.6. Лінгвістичний аналіз тексту 3 90 з
2.1.7. Історія української мови 4 120 і
2.1.8. Практикум з української мови 3 90 і
2.1.9. Давня українська література 12 360 і-2
2.1.10. Старослов'янська мова 4 120 і
2.1.11. Cхіднослов'янська мова 6 180 з, і
2.1.12. Усна народна творчість 4 120 і
2.1.13. Історія української літератури 1800-1860 рр. 10 300 і-2, кр
2.1.14. Історія української літератури ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. 10 300 з, і
2.1.15. Історія української літератури ХХ ст. 10 300 і - 2, кр
2.1.16. Практика перекладу (з російської на українську) 4 120 з, і
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Виробнича практика 3 90 дз
ПР.4 Навчально-виробнича практика 3 90 дз
  Випускова (підсумкова) атестація                      2 60  
  Всього за п.2.1. 129 3870  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Шевченкознавство. Франкознавство 3 90 і
2.2.2. Етнографія 3 90 і
2.2.3. Педагогіка 3 90 і
2.2.4. Організація та планування ділових комунікацій 3 90 з
2.2.5. Методика дозвільнєвої роботи 3 90 і
2.2.6. Історія української критики 3 90 і
2.2.7. Коректура 3 90 з
2.2.8. Історія зарубіжної літератури 3 90 з,і
2.2.9. Вступ до літературознавства 3 90 і
2.2.10. Риторика 3 90 з
2.2.11. Вступ до мовознавства 3 90 і
2.2.12. Стилістика та культура мовлення 3 90 з
2.2.13. Латина або давньогрецька мова 3 90 з
  Всього за п.2.2. 39 1170  
Всього за ІІ циклом 168 5040  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 63 1890
РАЗОМ: 240 7200