Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Менеджмент (Менеджмент)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

ОС - бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 "УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 "МЕНЕДЖМЕНТ"

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ І СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КОН'ЮНКТУРА

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Спеціалізація

Менеджмент і світова економічна кон'юнктура 

Кваліфікація

Бакалавр з менеджменту

Відповідає вимогам стандарту освітньої діяльності

– «відсутній»

 


1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

075 Менеджмент

 

Спеціалізація

Менеджмент і світова економічна кон'юнктура 

Кваліфікація

Бакалавр з менеджменту

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

Бакалавр

_240___кредитів; _3__р._10__міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут економіки та менеджменту, кафедра менеджменту

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2017

Рівень програми

перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

  

А

Мета освітньої програми

Підготовка бакалаврів з менеджменту організацій, здатних здійснювати професійну діяльність на основі засвоєння базових управлінських понять та принципів, виконувати дослідження та аналіз процесів формування та ефективного функціонування системи менеджменту та процесів, що її забезпечують, з метою прийняття ефективних управлінських рішень

В

Характеристика програми

Предметна область (галузь знань)

Управління та адміністрування

Основний фокус програми та спеціалізації

Формування фахової компетентності у процесі навчання щодо вміння розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі професійної діяльності із застосуванням певних теорій та методів менеджменту організацій

Орієнтація програми

Професійна, прикладна, дослідницька

Особливості та відмінності

В циклі професійної та практичної підготовки передбачено дисципліни, вивчення яких дозволить оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками управління соціально-економічними системами.

С

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Бакалавр з менеджменту організацій професійно спрямований на виконання функцій первинних управлінських посад в організаціях різних галузей діяльності.

Сферою професійної діяльності бакалавра з менеджменту організацій, згідно отриманої освіти, є прийняття раціональних управлінських рішень в соціально-економічних системах із застосуванням ефективних методів.

Бакалавр з менеджменту організацій здатен обіймати такі посади: помічник керівника малого підприємства без апарату управління; помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника іншого основного підрозділу; бренд-менеджер; менеджер по роботі з клієнтами (із тендером); спеціаліст із управління проектами та програмами в сфері матеріального (нематеріального) виробництва; фахівець з корпоративного управління; фахівець інфокомунікацій.

За умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.

Подальше навчання

Можливість навчатися на другому циклі вищої освіти (магістр).

D

Стиль викладання

Підходи до викладання та навчання

Стиль викладання зорієнтовано на проблемно-орієнтоване навчання.

Комбінований підхід до навчання: поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання із використанням тематичних, проблемних, оглядових, у тому числі за участі фахівців-практиків, проведення презентацій, дискусій, застосування методу кейс-стаді із розв’язанням реальних завдань, вирішення розрахунково-аналітичних та творчих задач, робота в малих групах, самостійна робота студентів, підготовка курсових робіт, виробничі практики (в т.ч. навчальний тренінг), консультації викладачів.

Методи оцінювання

Поточний контроль, заліки, письмові екзамени, підсумкова атестація (кваліфікаційний екзамен).

Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про систему контролю знань студентів, що базується на кредитно-модульній системі організації навчального процесу.


Е

Програмні компетентності

Загальні компетентності

Інструментальні:

-     здатність до формування світогляду, оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ;

-     здатність до роботи з інформацією, у т.ч. у глобальних комп’ютерних мережах;

-     здатність обґрунтовувати управлінські рішення, забезпечувати їх правомочність та грамотно втілювати в документальну форму.

Міжособистісні:

-     здатність здійснювати комунікаційну діяльність;

-     уміння працювати в колективі і команді;

-     позитивне ставлення до несхожості інших культур та релігій;

-     здатність працювати в міжнародному середовищі;

-     здатність до критики і самокритики.

Системні:

–   здатність працювати самостійно й автономно;

–   здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську позицію, здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості;

–   здатність до формування культури мислення та її сприйняття;

–   здатність до навчання; здатність формувати нові ідеї (креативність);

–   здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

–   вміння реалізовувати проект.

Спеціальні компетентності

-     здатність використовувати принципи та методи ефективного управління організаціями;

-     здатність здійснювати організаційне проектування, планувати, контролювати та регулювати діяльність організацій;

-     здатність виявляти загальні тенденції стратегічного розвитку організацій на основі здійснення маркетингових досліджень;

-     здатність оцінювати результати фінансово-економічної, операційної, кадрової та зовнішньоекономічної діяльності організацій для прийняття раціональних управлінських рішень;

-     здатність розв’язувати складні управлінські завдання та практичні проблеми у соціально-економічних системах із використанням методів та моделей прийняття управлінських рішень;

-     здатність розробляти, обґрунтовувати та контролювати процес виконання управлінських рішень на основі сучасних наукових концепцій, інноваційних підходів та методів наукових досліджень;

-     здатність забезпечувати виконавчу дисципліну з питань охорони праці, техніки безпеки та екологічної безпеки в організації;

-     здатність проводити ділові переговори та дотримуватися вимог корпоративної етики у процесі реалізації комунікативної взаємодії;

-     здатність використовувати методичні і практичні підходи до аналізу господарської діяльності організацій із урахуванням факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища на процеси їх функціонування;

-     здатність знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідеї, розробляти бізнес-плани створення та розвитку організацій.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури. 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології 6 180 з,і
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Історія економіки та економічної думки 4 120 і
  Математика для економістів      
1.1.10. Вища математика 5 150 і
1.1.11. Теорія ймовірності та математична статистика 3 90 і
  Економіко-матиматичне моделювання      
1.1.12. Економетрика 3 90 і
1.1.13. Оптимізаційні методи і моделі 3 90 і
  Всього за п.1.1. 54 1080  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 18 540  
1.2.1. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 з
1.2.2. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 і
1.2.3. Інтернет у бізнесі 6 180 з
1.2.4. Психологія спілкування 3 90 з
1.2.5. Іміджелогія 3 90 з
1.2.6. Основи сучасних нанотехнологій 3 90 з
1.2.7. Соціологія 3 90 з
1.2.8. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО 3 90 з
1.2.9. Управління інформаційними технологіями (інформаційний менеджмент) 3 90 з
1.2.10. Ландшафтний екобіодизайн 3 90 з
1.2.11. Основи сучасних нанотехнологій 3 90 з
1.2.12. Оздоровче харчування 3 90 з
1.2.13. Експлуатація та керування транспортними засобами 3 90 з
Всього за І циклом 72 1620  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Охорона праці в галузі 3 90 дз
2.1.2. Інформаційні технології в галузі (відповідно до спеціальності) 4 120 і
2.1.3. Макроекономіка 4 120 і
2.1.4. Мікроекономіка 4 120 і
2.1.5. Політична економія 5 150 і
2.1.6. Державне та регіональне управління 4 120 з
2.1.7. Аудит 4 120 і
2.1.8. Бухгалтерський облік (загальна теорія) 5 150 і
2.1.9. Гроші і кредит 3 90 і
2.1.10. Економіка підприємства 4 120 і
2.1.11. Економіка праці та соціально-трудові відносини 3 90 і
2.1.12. Теорія організацій 5 150 і
2.1.13. Маркетинг 3 90 і
2.1.14. Менеджмент 6 180 з,і, КР
2.1.15. Міжнародна економіка 4 120 і
2.1.16. Операційний менеджмент 6 180 і, КР
2.1.17. Управління персоналом 6 180 і, КР
2.1.18. Самоменеджмент 4 120 з
2.1.19. Регіональна економіка 4 120 і
2.1.20. Статистика 4 120 і
2.1.21. Управління інноваціями 4 120 і
2.1.22. Фінанси 3 90 і
2.1.23. Стратегічне управління 4 120 і
2.1.24. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 4 120 і
2.1.25. Адміністративний менеджмент 4 120 і
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 6 180 дз
ПР.4 Виробнича практика 9 270 дз
  Випускова (підсумкова) атестація 2 60  
  Всього за п.2.1. 127 3810  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 41    
2.2.1. Економічний аналіз 4 120 з
2.2.2. Вступ до спеціальності 3 90 з
2.2.3. Організація праці менеджера 3 90 з
2.2.4. Менеджмент у соціальній сфері 3 90 з
2.2.5. Аналіз господарської діяльності 4 120 з
2.2.6. Управління природокористуванням 3 90 з
2.2.7. Соціально-економічні аспекти розвитку культури 3 90 і
2.2.8. Рекламна діяльність підприємств 3 90 з
2.2.9. Маркетингова товарна політика 3 90 з
2.2.10. Фінанси підприємств 3 90 з
2.2.11. Державне регулювання економіки 3 90 з
2.2.12. Управління якістю 3 90 з
2.2.13. Міжнародні стандарти менеджменту 3 90 з
2.2.14. Основи економічного аналізу 4 120 з
2.2.15. Вступ до фаху 3 90 з
2.2.16. Організація виробництва 3 90 з
2.2.17. Організація обліку малого бізнесу 3 90 з
2.2.18. Економіка природокористування 3 90 з
2.2.19. Страхування 3 90 з
2.2.20. Корпаративна культура 3 90 і
2.2.21. Рекламний менеджмент 3 90 з
2.2.22. Маркетингова товарно-інноваційна політика 3 90 з
2.2.23. Міжнародні фінанси 3 90 з
2.2.24. Контролінг 3 90 з
2.2.25. Логістика 3 90 з
2.2.26. Міжнародна економічна інтеграція 3 90 з
Всього за ІІ циклом 168 630  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору 59 1770
РАЗОМ: 240 7200