Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Комп'ютерна інженерія (Комп'ютерні системи та мережі)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 "КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 12 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 123 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

12 Інформаційні технології

12 Information Technologies

Спеціальність

123 Комп’ютерна інженерія

123 Computer Engineering

Спеціалізація

Комп'ютерні системи та мережі

Computer Systems and Networks

Кваліфікація

Бакалавр з комп’ютерної інженерії

Bachelor of Computer Engineering

Тип диплома та обсяг програми

одиничний; 240 кредитів; 3 р.10 міс.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут комп’ютерних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2013-2017 роки

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Обсяг освітньої програми бакалавра:

-   на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС,

-   на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років становить 180-240 кредитів ЄКТС.

Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої програми.

 

А

Мета освітньої програми: забезпечити підготовку першого рівня в галузі інформаційних технологій по спеціальності «Комп’ютерна інженерія»

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Об'єктами професійної діяльності бакалаврів є:

-      технічні засоби (апаратне та системне програмне забезпечення) комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення, їх компонентів, інформаційні процеси, технології, методи і способи інтелектуалізації, проектування, налагодження, виробництва й експлуатації комп’ютерних систем, мереж та технологій у різноманітних областях та підприємствах різного профілю;

-      методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі комп’ютерних систем та обчислювальних процесів; протоколи взаємодії; системне та прикладне програмне забезпечення; системи автоматизованого проектування; відповідна проектна документація, стандарти, процедури та засоби підтримки управління життєвим циклом комп’ютерних систем та мереж.

Цілями навчання є формування компетенцій, що необхідні для виконання професійних обов’язків у рамках об’єктів професійної діяльності у складі колективу з урахуванням особливостей майбутньої професії і можливих первинних посад бакалавра з комп’ютерної інженерії.

Теоретичний зміст предметної області пов'язаний із поняттями, концепціями, принципами, методами та засобами створення, використання та обслуговування комп’ютерних систем та мереж, що забезпечують набуття відповідних компетенцій.

Види професійної діяльності, до виконання яких готуються випускники, що освоїли програму бакалавра: проектно-технологічна; виробничо-технологічна; організаційно-управлінська; науково-дослідна; інноваційна.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці): здобувач має володіти методами фундаментальних та прикладних наук, автоматизованого проектування технічних засобів комп’ютерних систем та їх компонентів, математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційними технологіями, професійними прикладними програмами, сучасними мовами програмування.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вчиться застосовувати і використовувати): здобувач повинен уміти застосовувати: комп’ютерну техніку, контрольно-вимірювальні прилади, технічні засоби автоматизації та системи автоматизації проектування, мережні технології тощо.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Основним фокусом програми є підготовка за вказаною предметною областю, при цьому фокусом спеціалізації є комп’ютерні системи та мережі.

 

Орієнтація програми

Комп’ютерна інженерія

 

Особливості та відмінності

Комп'ютерні системи та мережі

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Назви професій згідно Національного класифікатора України:

Класифікатор професій (ДК 003:2010)

2       Професіонали

21           Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук

213         Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)

2131      Професіонали в галузі обчислювальних систем

2131.2   Розробники обчислювальних систем

http://www.dk003.com/?code=2131.2&list=2131.2-2131.2

2132      Професіонали в галузі програмування

2132.1   Наукові співробітники (програмування)

http://www.dk003.com/?code=2132.1&list=2132.1-2132.1

2132.2   Розробники комп'ютерних програм

http://www.dk003.com/?code=2132.2&list=2132.2-2132.2

2139      Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації)

2139.2   Професіонали в інших галузях обчислень

http://www.dk003.com/?code=2139.2&list=2139.2-2139

2312      Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

3121      Техніки-програмісти

http://www.dk003.com/?code=3121&list=3121-3121

 

Продовження освіти (академічні права)

Можливість навчання за програмою другого циклу за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-професійні) програми вищої освіти

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень тощо.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи або комплексний державний екзамен.

Е

Програмні компетентності

 

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

Z2. Здатність до навчання та самонавчання (пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел).

Z3. Здатність застосовувати знання на практиці.

Z4. Вільне усне і письмове спілкування українською мовою та здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою.

Z5. Міжособистісні навички та вміння.

Z6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Z7. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення.

Z8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Z9. Здатність працювати як індивідуально, так і в команді.

Z10. Базові дослідницькі навички й уміння.

 

Професійні компетентності

P1. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, застосування і правил експлуатації комп’ютерних систем, мереж та обладнання.

P2. Здатність використовувати методи фундаментальних і прикладних дисциплін для опрацювання, аналізу й синтезу результатів професійних досліджень.

P3. Здатність розробляти окремі компоненти комп’ютерних систем, алгоритмічне та програмне забезпечення з використанням сучасних методів і засобів проектування, систем автоматизації проектування тощо.

P4. Здатність проектувати та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення.

P5. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж.

P6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, зокрема з метою підвищення їх енергоефективності.

P7. Готовність брати участь у роботах із впровадження комп’ютерних систем та мереж, введення їх до експлуатації на об’єктах різного призначення.

P8. Здатність проводити управління якістю продуктів і сервісів інформаційних технологій протягом їх життєвого циклу.

P9. Здатність системно адмініструвати, використовувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи.

P10. Здатність здійснювати організацію робочих місць, їхнє технічне оснащення, розміщення комп'ютерного устаткування, використання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації.

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях.

P12. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем, мереж та їхніх компонентів шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання.

P13. Здатність досліджувати проблему та визначати обмеження.

P14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію.

P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

N1.    Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж.

N2.    Знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності.

N3.    Мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання в комп’ютерних системах.

N4.    Мати знання з новітніх технологій у галузі комп’ютерної інженерії.

N5.    Знати та розуміти вплив технічних рішень у суспільному, економічному, соціальному й екологічному контексті.

N6.    Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.

N7.    Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності.

N8.    Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

N9.    Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерного обладнання та компонентів для вирішення технічних задач спеціальності.

N10.  Вміти розраховувати, експлуатувати, ремонтувати, налаштовувати типове для спеціальності обладнання.

N11.  Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії.

N12.  Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.

N13.  Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем і їх компонентів.

N14.  Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

N15.  Вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою.

N16.  Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

N17.  Вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською).

N18.  Вміння використовувати інформаційні технології та інші методи для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

N19.  Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.

N20.  Здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

N21.  Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

14

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                               6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням)  4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 4 120 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.7. Інформаційні технології (IT Essential) 6 180 і
1.1.8. Вступ до спеціальності та студенська наука 5 150 з
1.1.9. Вища математика 1, 2 12 360 з,і
1.1.10. Теорія ймовірності 4 120 і
1.1.11. Фізика 6 180 і
1.1.12. Дискретна математика 3 90 з
Всього за п.1.1. 62 1860  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 420  
1.2.1. Алгоритми і структури даних 6 180 дз
1.2.2. Теорія інформації та кодування 4 120 з
1.2.3. Захист інформації 4 120 з
1.2.4. Експлуатація та керування транспортними засобами 6 180 з
1.2.5. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 4 120 з
1.2.6. Успішне працевлаштування та саморозвиток 3 90 з
1.2.7. Соціологія 3 90 з
1.2.8. Дисципліна загального переліку університету 6 180 з
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)
1.3.1. Інвалідність і суспільство 2 60  
Всього за І циклом  76 2280  
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Архітектура комп'ютера 6 180 і
2.1.2. Організація баз даних 6 180 і
2.1.3. Інженерія програмного забезпечення 5 150 з
2.1.4. Основи кіберфізичних систем 6 180 і
2.1.5. Проектний практикум 3 90 з
2.1.6. Операційні системи 5 150 і
2.1.7. Основи програмування 8 240 і,з
2.1.8. Електротехніка та комп`ютерна електроніка 8 240 з,і
2.1.9. Системний аналіз та  проектування інформаційних систем 5 150 з
2.1.10. Комп'ютерна логіка та схемотехніка 8 240 з,і
2.1.11. Основи Web-програмування 5 150 з
2.1.12. Чисельні методи 4 120 і
2.1.13. Дослідження операцій 4 120 з
2.1.14. Системне програмування 5 150 і
2.1.15. Об'єктно-орієнтоване програмування 5 150 і
2.1.16. Програмування мікроконтролерів 3 90 з
2.1.17. Охорона праці в галузі 3 90 і
2.1.18. Паралельні та розподілені обчислення 3 90 з
ПР.1 Ознайомча практика 6 180 з
ПР.2 Навчальна практика 6 180 з
ПР.3 Технологічна практика 6 180 з
ПР.4 Виробнича (переддипломна) практика 6 180 з
  Бакалаврська робота 8 240
  Захист бакалаврської роботи 2 60  захист
Всього за п.2.1. 126 3780  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.2.2. 38 1140  
2.2.1. Програмування мікроконтролерних систем (Assembler, WinAVR - практичний курс) 3 90 з
2.2.2. Проектування цифрових вимірювальних систем (практичний курс) 3 90 з
2.2.3. Проектування комп'ютерних систем (практичний курс) 3 90 з
2.2.4. Основи проектування цифрових ситем керування (основи мови VHDL) 6 180 з
2.2.5. Адміністрування комп'ютерних систем та мереж 5 150 з
2.2.6. Основи вимірювань та обробки сигналів 6 180 з
2.2.7. Інтегровані пакети прикладних програм 6 180 3
2.2.8. Комп’ютерні системи та мережі 6 180 і,з
Всього за ІІ циклом 164 4920  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору  52  
РАЗОМ: 240 7200