Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Готельно-ресторанна справа

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 241 "ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА"

 

ОС Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ: МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

1. Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

24 «Сфера обслуговування»

24 «Personal Services»

Спеціальність

241 «Готельно-ресторанна справа»

241 «Hotel and Catering Business»

Спеціалізація

Менеджмент у закладах туризму та готельно-ресторанної галузі

Management in Tourism, Hotel and Catering Facilities

Кваліфікація

Менеджер-економіст готельно-ресторанного господарства

Manager-Economist of Hotel and Catering Business

Тип диплома та обсяг програми

Диплом бакалавра;

240 кредитів; 3 роки 10 місяців

Навчально-виховний підрозділ

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Сертифікат про акредитацію Серія НІ-ІІ № 1173551 відповідно до рішення ДАК від 24.11.2011 р. протокол № 91 (наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 р. № 2951-Л) термін дії до 1 липня 2016 р.

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих здібностей із урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи

 

А

Мета освітньої програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Готельно-ресторанна справа

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері готельно-ресторанної справи

 

Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з готельної та ресторанної справи та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра

 

Особливості та відмінності

Пов’язані з особливостями профілю здобувача вищої освіти з готельно-ресторанної справи

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Здобувач вищої освіти з готельно-ресторанної справи базового рівня має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: фахівець із готельної справи, фахівець з ресторанної справи, фахівець з організації дозвілля, фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості, фахівець з дослідження товарного ринку, інспектор з контролю якості продукції.

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання на наступному магістерському рівні

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття, електронне навчання в системі Moodle.

 

Форми контролю

Усні та письмові екзамени, екзаменаційний перегляд, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт, комплексний екзамен з фаху.

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі готельно-ресторанної справи або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів у закладах готельного і ресторанного господарства, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов:

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

- базові знання та фонетичні норми англійської мови, властивості слова і словотвір;

- базові уявлення про основи філософії, психології, соціології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- здатність дотримуватись основ здорового способу життя, організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

- знання соціальних аспектів природокористування, соціально-екологічних проблем захисту довкілля; правових аспектів охорони навколишнього середовища;

- базові фундаментальні знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

- здатність до аналізу, синтезу та застосування знань на практиці;

- здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

- здатність мати дослідницькі навички;

- знання основних означень, теорем, правил та їх практичного застосування, доведення найбільш важливих теорем;

- здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

- знання норм сучасної української літературної мови у професійній сфері;

- володіння функціональними стилями української літературної мови;

- знання жанрів реалізації стилів, власне мовних особливостей;

- вміння орієнтуватися в базових категоріях, поняттях та законах функціонування суспільного виробництва та особливостях їх прояву в різних типах економічних систем;

- володіння особливостями комунікаційної діяльності, знання теоретичних аспектів самопрезентації;

- уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

- креативність, здатність до системного мислення;

- здатність адаптуватись до нових ситуацій, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої здібності;

- здатність до вільного володіння українською та іноземними мовами як засобом ділового спілкування;

- вміння застосовувати основні закономірності розвитку соціологічного знання та психологічної науки;

- знання існуючих нормативних документів та правильності їх застосування;

- здатність до управління інформацією та володіння навичками роботи з комп’ютером;

- володіння сучасними комп’ютерно-телекомунікаційними технологіями;

- базові знання з питань охорони праці: нормативно-технічної документації, прав та обов’язків служби на підприємстві, а також показників витрат і ефективності заходів з поліпшення умов та охорони праці на підприємстві;

- уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення;

- уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

- потенціал до подальшого навчання;

- відповідальність за якість виконуваної роботи;

- особистісна компетенція до самовдосконалення (здатність учитися; здатність до критики й самокритики, наполегливість у досягненні мети, турбота про якість виконуваної роботи, креативність, здатність до системного мислення).

 

Професійні компетентності

- базові знання з різних видів інженерного обладнання у готельному та ресторанному господарстві; будови, принципів дії, технічних характеристик інженерного обладнання; вимог щодо проектування й ефективної експлуатації інженерного обладнання будівель;

- знання методики розрахунку витрат води й енергоресурсів із укрупненими показниками;

- знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності;

- володіння інформацією щодо хімічного складу різної сировини та процесів, які відбуваються з хімічними речовинами, компонентами харчових продуктів під час приготування, зберігання та травлення;

- знання основних груп мікроорганізмів, їх біохімічної діяльності та значення мікробіологічних процесів при виробництві, переробці та зберіганні харчових продуктів;

- здатність застосовувати системи управління базами даних у сфері готельного сервісу;

- вміння використовувати сучасні інформаційні системи, технології і прикладні програми формування, просування і реалізації готельно-ресторанних послуг;

- здатність застосовувати нормативно-технологічну документацію, регламентуючу діяльність закладу готельно-ресторанного господарства;

- готовність до застосування сучасних технологій для формування і надання готельно-ресторанного продукту відповідно до вимог споживачів;

- здатність вільно володіти інформацією щодо видів та форм готельних підприємств та особливостей їх діяльності;

- вміння розуміти понятійний апарат індустрії гостинності та нормативно-правової бази регулювання готельної індустрії;

- знання функцій, обов’язків і прав структурних підрозділів, технології діяльності служби прийому та розміщення в різних категоріях готелів;

- володіння основними напрямками і тенденціями розвитку підприємств ресторанного господарства, стану інфраструктури, організації виробництва та обслуговування закладів ресторанного господарства різних типів та класів;

- володіння технологією кулінарної та борошняної кондитерської продукції, що виробляються у закладах ресторанного господарства відповідно до стандартизації та системи управління якістю з використанням машин та апаратів;

- вміння розробляти технологічні процеси виробництва напівфабрикатів та готової кулінарної продукції;

- вміння робити розрахунок витрат сировини та виробничих рецептур;

- здатність забезпечувати високий рівень якості готової продукції, контролювати якість та оцінку сировини, напівфабрикатів та готової кулінарної продукції;

- знання вимог до оформлення, узгодження та затвердження проектної документації;

- знання основних принципів розміщення готелів, методики розробки техніко-економічного обґрунтування проекту, порядку виконання технологічних розрахунків та загальної характеристики, особливостей та функціональних можливостей комп’ютерної системи автоматизованого проектування AutoCAD;

- володіння алгоритмами побудови графічних об’єктів, порядком нанесення розмірів та здійснення написів у системі AutoCAD;

- готовність використовувати оптимальні технологічні процеси у виробництві готельного та ресторанного продукту (послуги), в тому числі відповідно до вимог споживачів;

- володіння основними поняттями та принципами управління якістю, знання вимог до документації системи управління якістю;

- знання вимог до постійного поліпшення, ефективності та результативності діяльності організацій, що надають ресторанні і готельні послуги;

- знання санітарно-гігієнічних особливостей впливу факторів зовнішнього середовища на організм туристів, питань особистої гігієни та режиму дня, гігієнічних особливостей раціонального харчування туристів;

- знання організації державного санітарного нагляду за діяльністю закладів ресторанного і готельного господарства з урахуванням широкої номенклатури послуг (харчування, проживання, лікувально-оздоровчих послуг, косметично-перукарських послуг, організації дозвілля тощо);

- здатність до дотримання санітарних норм у визначенні якості продовольчої сировини та готової продукції, а також під час забезпечення мікроклімату у приміщеннях різного призначення в готельно-ресторанній сфері;

- вміння розбиратися в особливостях маркетингової діяльності в готельному бізнесі;

- знання основних засобів і методів маркетингу й особливостей їх вживання в індустрії гостинності;

- знання класифікації логістичних систем за різними ознаками, характеристики складської підсистеми в межах логістичної системи, організаційної структури логістичного підрозділу на підприємстві та видів дистрибутивних каналів і мережі;

- вміння використовувати прогресивні методи планування та форми організації виробництва, а також знання показників оцінки результативності діяльності;

- володіння нормативно-правовими основами регулювання бухгалтерського обліку і аудиту;

- знання теоретичних основ процесів теплової, механічної та холодильної обробки продуктів, технічних характеристик, номенклатури, принципу дії та функціонального призначення устаткування закладів готельно-ресторанного господарства вітчизняних і закордонних фірм;

- володіння знаннями з функціонального призначення та сфери використання машин і апаратів для механізації технологічних процесів закладів готельно-ресторанного господарства;

- вміння розбиратися у принципах та методах перспективного, поточного та оперативного планування діяльності підприємства у сфері готельно-ресторанної справи;

- володіння теоретичними і практичними основи організації роботи з алкогольними та безалкогольними напоями, призначенням та характеристикою барного посуду, устаткування та інвентаря, необхідного для ефективної праці бармена;

- знання класифікації, методів та техніки приготування коктейлів; класифікації слабоалкогольних та безалкогольних напоїв; гарнірування та правил подавання напоїв; володіння особливостями складання винної карти та її збалансованості з картою страв;

- вільне володіння інформацією щодо умов життя, режимів і структури харчування, а також особливостей приготування страв та кулінарних виробів у країнах світу;

- знання сутності і форм підприємницької діяльності, механізму і витрат при створенні фірми, функцій і правил поведінки бізнесмена, принципів і сутності господарських рішень, що приймаються у підприємницькій діяльності, порядку ліцензування певних видів підприємництва;

- володіння основами економіки природокористування, методами визначення економічної оцінки природних ресурсів;

- розуміння сутності сучасних теорій споживчої поведінки, потреб та мотивації;

- знання поведінкової реакції на покупку та моделі поведінки споживача на споживчому та промисловому ринках, їхньої специфіки;

- володіння основними поняттями маркетингу послуг та досліджень, методів і процесів дослідження зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища підприємства; категорій, методик та алгоритмів маркетингових досліджень;

- володіння основними поняттями, категоріями та інструментарієм мікро- та макроекономічного аналізу, основними особливостями провідних шкіл мікро- та макроекономічного напряму;

- вміння розрізняти природу мікро- та макроекономічних проблем та механізмів їх вирішення, а також знання закономірностей ринкового механізму мікро- і макроекономічних процесів та механізму державного регулювання економіки;

- знання основних термінів, понять, нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі;

- готовність до застосування інноваційних технологій у готельно-ресторанній діяльності та нових форм і способів сервісу;

- уміння формувати концептуальний, конкурентоздатний асортимент готельних та ресторанних послуг, меню, карт;

- здатність організовувати та контролювати технологічні процеси виробництва та надання готельного та ресторанного продукту (послуг);

- готовність до використання сучасних наукових принципів і методів дослідження ринку готельно-ресторанних послуг, застосування інноваційних технологій організації діяльності закладу та формування клієнтоорінтованого готельного та ресторанного продукту (послуги);

- здатність організовувати та контролювати виконання технологічних процесів і посадових інструкцій виробничого, обслуговуючого та допоміжного персоналу, керувати людьми;

- здатність знаходити організаційно-управлінські рішення, в тому числі в нестандартних ситуаціях, готовність нести за них відповідальність;

- володіння знаннями та вмінням аналізувати рівень обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг, витрати та результати діяльності функціональних підрозділів закладу готельно-ресторанного господарства, робити відповідні висновки;

- готовність до сервісної діяльності у відповідності до етнокультурних, історичних та релігійних традицій;

- готовність до виявлення потреб споживача, формування та надання готельно-ресторанного продукту і послуги, які будуть клієнтоорінтованими;

- здатність застосовувати сучасні сервісні технології у готельно-ресторанній діяльності в роботі зі споживачем;

- уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

- уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

F

Програмні результати навчання

 

Знання і розуміння:

- прогнозувати можливі варіанти майбутнього суспільно-політичного розвитку України;

- аналізувати явища історичного культурного процесу й артефактів;

- практично володіти лексичними одиницями в межах лексичного мінімуму та працювати з різними типами словників;

- теоретично і практично володіти запланованим граматичним матеріалом; висловлювати свою думку та отримувати інформацію у співрозмовника;

- характеризувати головні екологічні фактори та природні ресурси; пояснювати особливості еволюції взаємовідносин людини природного середовища, а також вплив екологічних факторів на життєдіяльність організмів;

- використовувати знання про хімічний склад харчових продуктів для прогнозування їх якості під час приготування, зберігання, травлення;

- обґрунтовувати умови та дії з метою стимулювання бажаних мікробіологічних процесів і гальмування шкідливих, а також застосовування заходів профілактики харчових захворювань;

- виконувати економічні розрахунки, пов’язані з визначенням параметрів та ефективності функціонування економічних суб’єктів на різних рівнях суспільного виробництва;

- вміння вести переговори при працевлаштуванні на роботу, а також правильно укладати цивільний та трудовий договір;

- систематизувати інформацію стосовно місцезнаходження, основного призначення, рівня обслуговування, обслуговуючого персоналу, місткості готелю;

- проводити порівняльний аналіз послуг, що надаються готельними підприємствами України різного типу; підбирати готелі та номери відповідно до вимог, бажань та можливостей туриста;

- здійснювати бронювання з використанням міжнародних та національних систем бронювання;

- аналізувати ефективність стратегій конкуренції готельних підприємств;

- проводити оцінку технологічних процесів виробництва напівфабрикатів та готової кулінарної продукції з точки зору можливості удосконалення технологічних операцій та забезпечення високої якості продукції;

- корегувати технологічні режими і рецептури в залежності від наявності та якості сировини;

- науково обґрунтувати вибір параметрів та ходу технологічних процесів виробництва продукції, що забезпечують високу ефективність виробництва та якість готової продукції;

- практично використовувати методи та засоби впливу гігієнічних чинників на стан здоров’я людей різного віку;

- організовувати санітарний нагляд за підприємствами ресторанного та готельного господарств;

- складати програму маркетингу для готельних підприємств і контролювати її реалізацію;

- розробляти фірмовий стиль готельного підприємства, товарний знак, торговельну марку;

- використовувати практичні методи проведення маркетингових досліджень споживачів готельних послуг;

- самостійно із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій аналізувати, узагальнювати, систематизувати і критично оцінювати результати досліджень;

- використовувати технологію розробки рекламної кампанії готельних підприємств і розраховувати її ефективність;

- розраховувати соціально-економічний ефект від маркетингових заходів;

- визначати логістичні операції і функції на підприємстві;

- застосовувати методи планування та управління виробничими системами, системного аналізу при розгляді логістичних систем;

- здійснювати управління замовленням на підприємстві та обирати постачальника продукції;

- обґрунтовувати застосування інформаційних технологій у логістичній системі;

- забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;

- застосовувати знання щодо організації процесу виробництва і надання готельних послуг;

- застосовувати знання щодо організації надання бізнес-послуг для туристів, анімаційних послуг;

- застосовувати знання щодо планування та проектування закладів готельного і ресторанного бізнесу;

- застосовувати базові знання щодо забезпечення охорони праці та техніки безпеки;

- застосовувати базові знання щодо проектування технологічного процесу виробництва продукції у закладах ресторанного господарства і вдосконалення технологічних операцій;

- застосовувати базові знання щодо розробляння короткострокових та середньострокових планів діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);

- застосовувати базові уявлення про використання інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств.

Застосування знань і розумінь:

- правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;

- влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

- сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

- формувати систему знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідну в процесі життєдіяльності, навчанні, роботі, сімейному фізичному вихованні; зміцнювати здоров'я, сприяти правильному формуванню всебічного розвитку організму, профілактиці захворювань;

- використовувати математичне та графічно-інформаційне програмне забезпечення для обробки та аналізу даних;

- володіти методами і технологіями організації науково-дослідницької діяльності;

- проводити теоретичні та експериментальні дослідження у сфері туризму та готельно-ресторанної справи;

- користуватися методами вищої математики при вивченні загальнонаукових та спеціальних дисциплін;

- застосовувати математичні методи при розв’язуванні практичних задач із використанням обчислювальної техніки і нормативної літератури;

- кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації інженерних систем і обладнання закладу;

- організовувати ремонт і заміну окремих видів обладнання;

- розробляти завдання на проектування окремих інженерних систем будівлі, проведення технічного переоснащення готельно-ресторанних комплексів та їх реконструкції;

- здійснювати розрахунки на визначення: концентрації речовини в розчині;

- застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу економічних відносин між людьми у процесі господарської діяльності у різних типах економічних систем;

- застосовувати технології та інструментарій іміджелогії для вирішення практичних завдань;

- володіти практичними навичками роботи з комп‘ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій;

- використовувати методи соціологічного знання та складати програми соціологічних досліджень;

- здійснювати вимір індивідуально-психологічних показників особистості, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, виявляти схильності і здібності людини та резерви її розвитку;

- правильно використовувати нормативні документи;

- застосовувати набуті навички комп’ютерно-телекомунікаційних технологій безпосередньо на практичних завданнях із застосуванням комп‘ютера з точним дотриманням методичних вказівок, інструкцій, оформлені відповідним чином;

- застосовувати методи дослідження ризиків, загроз і небезпеки на робочих місцях та виробничих об’єктах;

- обґрунтовувати безпечні технології в галузі діяльності, а також розробляти заходи щодо усунення причин нещасних випадків та аварій на виробництві;

- визначати соціальну та економічну ефективність заходів із удосконалення умов і охорони праці;

- формувати агентську мережу, банк постійних клієнтів за допомогою комп’ютерних засобів, локальних і глобальних мереж;

- застосовувати засоби обробки, аналізу, систематизації інформації, узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід з питань розробки готельно-ресторанного сервісу, використовуючи методи та сучасні технічні засоби інформаційних технологій;

- застосовувати методики і технології автоматизованого менеджменту та маркетингу, у тому числі виражених у міжнародних стандартах;

- здійснювати організацію управління сучасними підприємствами готельно-ресторанного бізнесу на основі використання сучасних інформаційних технологій;

- оцінювати рівень гостинності та комфорту готелів;

- аналізувати сучасні тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства;

- ідентифікувати критерії планування відкриття нових закладів ресторанного господарства;

- виділяти шляхи підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази закладів ресторанного господарства;

- моделювати виробничо-торговельну структуру закладів ресторанного господарства з метою одержання оптимального процесу трансформації сировини та напівфабрикатів у готову продукцію;

- проводити маркетингові дослідження регіонального ринку послуг закладів готельно-ресторанного господарства;

- розробляти техніко-економічне обґрунтування проекту; моделювати сервісно-виробничий процес готельного підприємства, виконувати технологічні розрахунки;

- проводити підбір технологічного устаткування та розташовувати його у приміщеннях відповідно до галузевих вимог;

- вирішувати основні питання щодо улаштування інженерного обладнання;

- здійснювати реконструкцію та технічне переоснащення існуючого підприємства; приймати рішення стосовно благоустрою та озеленення території готелю;

- виконувати графічні креслення в комп’ютерній системі автоматизованого проектування AutoCAD;

- застосовувати набуті знання для розроблення та впровадження систем управління якістю за моделлю міжнародних стандартів ISO 9000 в організаціях, що надають ресторанні і готельні послуги, а також для визначення політики та цілей у сфері якості та розроблення комплекту документації системи управління якістю;

- проводити санітарно-гігієнічне обстеження туристичних комплексів;

- використовувати знання в галузі гігієни харчування для раціональної організації санітарного режиму підприємства, а також дотримання правил особистої гігієни з санітарною охороною харчових продуктів різноманітного призначення, профілактикою харчових та професійних захворювань;

- виконувати економічні розрахунки, проводити аналіз використання ресурсів, оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору, а також вишукувати резерви підвищення ефективності діяльності підприємства;

- з’ясовувати істотні обліково-аудиторські дані, що впливають на ефективність прийнятих управлінських рішень;

- здійснювати моніторинг існуючої інформаційної системи бухгалтерського обліку та аудиту;

- формулювати місію і цілі організації та знаходити шляхи їх реалізації;

- розробляти систему мотивації персоналу до високоефективної роботи та якісного виконання завдань, передбачених посадовими інструкціями;

- обґрунтовувати рішення на різних ієрархічних рівнях управління;

- здійснювати інноваційну та цінову політику, знаходити шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг підприємств готельного та ресторанного господарства;

- раціонально вибирати устаткування для закладів готельно-ресторанного господарства;

- економічно обґрунтовувати технічне оснащення закладів готельно-ресторанного господарства;

- використовувати нормативну документацію на харчові продукти, проводити інформаційний пошук у науковій літературі та інших джерелах науково-технічної інформації;

- формувати теоретичні і практичні знання з наукових основ зберігання і вживання алкогольних напоїв шляхом поглибленого вивчення впливу такої продукції на організм людини;

- підбирати необхідне барне устаткування, інвентар та посуд залежно від тематичного направлення бару;

- вирішувати різні ситуаційні завдання, які виникають у процесі обслуговування споживачів;

- добирати асортимент страв для сніданків, комплексних обідів при проведенні днів національних кухонь;

- складати меню для груп туристів різних національностей із урахуванням їхніх смаків, режимів харчування та видів теплового оброблення продуктів харчування;

- виконувати розрахунки сировини, необхідної для приготування страв згідно меню для туристів різних національностей;

- вміти обрати вид підприємницької діяльності й обрахувати витрати на створення фірми, а також підготувати документи і зареєструвати фірму певної організаційно-правової форми, укласти угоду (договір), розробляти заходи щодо прийняття ефективних господарських рішень;

- здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких структур та аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу; складати необхідні документи для реєстрації власного підприємства; складати бізнес-плани розвитку власного бізнесу;

- розраховувати економічні збитки, ефективність природоохоронної діяльності, платежі за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища;

- проводити маркетингові дослідження споживача (якісні та кількісні), основною метою яких є визначення факторів, що обумовлюють поведінку при закупівлі та мотиви, якими споживач керується у процесі прийняття рішення про купівлю продуктів;

- проводити маркетингові дослідження ринку послуг, використовуючи розглянуті в науковій дисципліні методи;

- аналізувати результати досліджень, використовувати їх для оптимізації маркетингової стратегії підприємств сфери послуг;

- розробляти маркетингову стратегію розвитку для підприємств сфери послуг;

- проектувати послуги, запроваджувати маркетинговий підхід до роботи з персоналом та споживачами послуг;

- творчо підходити до пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств за результатами проведених досліджень;

- аналізувати у взаємозв‘язку економічні явища, процеси, функціонування інститутів на макрорівні; інтерпретувати дані національної статистики про соціально-економічні явища;

- будувати на основі опису ситуації стандартні графічні макромоделі;

- аналізувати взаємозв‘язки та мотиви рішень агентів національної економіки, основні макроекономічні проблеми;

- застосовувати навички альтернативного мислення й аналізу альтернативних можливостей використання ресурсів і напрямів діяльності економічних суб‘єктів;

- аналізувати і тлумачити зміст нормативних актів, окреслювати коло актуальних проблем комерційного права і пропонувати шляхи їх вирішення, отримані теоретичні знання виважено застосовувати на практиці;

- усвідомлювати сутність та призначення фінансово-правових інститутів;

- аналізувати юридичні тексти, інтерпретувати їх для вирішення практичних проблем, орієнтуватися при вирішенні практичних завдань на відповідні фінансово-правові норми;

- застосовувати одержані знання з фінансового законодавства для оцінки проблем професійного, особистого життя, а також приймати власні рішення щодо них;

- здійснювати систематизацію та пошук норм митного законодавства; правильно тлумачити норми митного права; правильно визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію;

- використовувати законодавство, що регулює суспільні відносини в галузі господарської діяльності;

- вміти легалізуватися як суб‘єкт господарського права України

- використовувати знання щодо організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- використовувати знання щодо організації виробництва й обслуговування у закладах ресторанного господарства;

- здійснювати маркетингову діяльність та комплекс маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- вдосконалювати організацію виробництва й обслуговування у закладах ресторанного господарства;

- вдосконалювати організацію процесу виробництва і надання готельних послуг;

- здійснювати маркетингову діяльність та комплекс маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

- забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;

- застосовувати інноваційні інформаційні технології у роботі підприємств готельно-ресторанного бізнесу;

- володіти чинною законодавчо-нормативною базою з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;

- володіти сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

Формування суджень:

- будувати та висловлювати думку відповідно до вимог культури мислення, виходячи з розуміння істини як об’єктивного, діалектичного процесу;

- відстоювати світоглядні позиції, побудовані на принципах моральності, гуманізму та толерантності;

- планувати технологічний процес виробництва продукції у закладах ресторанного господарства і вдосконалювати технологічні операції;