Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Дизайн

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 022 "ДИЗАЙН"

 

ОКРМолодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 022 «ДИЗАЙН»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

СТРОК НАВЧАННЯ: 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

02

«Культура і мистецтво» / Culture and Art

Спеціальність

022

«Дизайн» / Design

Спеціалізація

Графічний дизайн / Design of Graphics

Дизайн інтер’єру / Design of Interior

Кваліфікація

Художник конструктор (дизайнер)

Тип диплома та обсяг програми

Молодший спеціаліст (180 кредитів / 2 р. 10 міс.)

Навчально-виховний підрозділ

Циклова коміс ія дизайну

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

Від 3 жовтня 2014 р. Серія НІ-І; № 1172627;

термін дії до 1 липня 2019 р.

Рівень програми

Визнано акредитованим за І рівнем

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Повна загальна середня освіта

 

А

Мета освітньої програми

Формування засобами дизайну естетично досконалих об’єктів, засобів візуальних комунікацій, реклами та мультимедіа, гармонійного просторового середовища та його об’єктів

В

Характеристика програми

 

Предметна область

Мистецтво

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Графічний дизайн, дизайн інтер’єру

 

Орієнтація програми

Практична

 

Особливості та відмінності

Ознайомча, навчальна, виробнича практики, вивчення іноземної мови

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Сфера діяльності – дизайн. Дизайн інтер’єрів, графіки. Робота у будівельних, рекламних сферах.

 

Продовження освіти (академічні права)

Ознайомча, навчальна, виробнича практики, вивчення іноземної мови

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Студентсько-центроване, проблемно-орієнтоване, проектне навчання

 

Форми контролю

Іспит, залік, перегляд, РГР, екзамен

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, пошуку та аналізу інформації, до адаптації в новій ситуації. Здатність діяти соціально відповідально; виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати рішення, розробляти, управляти проектами. Здатність працювати в команді.

 

Професійні компетентності

Володіння основами проектування, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів, здатність організовувати роботу, аналізувати, володіння практичними навичками з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну.

F

Програмні результати навчання

 

Застосовувати знання з основ композиції, розробляти формальні площинні, об’ємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах; аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти (як джерела творчого натхнення) для розробки ідей художньо-проектних рішень.

Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну, володіти прийомами графічної подачі при вирішенні проектних завдань.

Вирішувати функціональні завдання, виходячи з властивостей матеріалів та конструктивних побудов, вивчати зарубіжні новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту.

Обирати мету, завдання та етапи проектування, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

Дотримуватися морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві.

Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну.

Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS   Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                               6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів  4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Філософія 3 90 і
1.1.5. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.9. Охорона праці в галузі 3 90 дз
  Всього за п.1.1. 33 990  
 1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 12 360  
1.2.1. Етика й естетика 3 90 з
1.2.2. Декоративно-прикладне мистецтво 6 180 з
1.2.3. Ергономіка 3 90 з
Всього за І циклом  45 360
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Комп'ютерні технології  дизайнерського проектування   10 300 з,і
2.1.2. Основи композиції  12 360 з,і
2.1.3. Основи нарисної геометрії та проектної графіки 6 180 і
2.1.4. Макетування 6 180 з,і
2.1.5. Кольористика 3 90 з
2.1.6. Дизайн-проект 12 360 з,і,кр
2.1.7. Основи конструювання  3 90 з,і
2.1.8. Проектна графіка 6 180 з
2.1.9. Історія мистецтв 6 180 з,і
2.1.10. Рисунок  12 360 з,і
2.1.11. Проектування 15 450 і
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
ПР.3 Технологічна практика 3 90 дз
  Підсумкова атестація 2 60 і
  Всього за п.2.1. 102 3060  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 33 990  
2.2.1. Організація проектної діяльності 6 180 з.і
2.2.2. Технічний рисунок 6 180 з,і
2.1.3. Матеріалознавство 6 180 з,і
2.1.4. Живопис  6 180 з,і
2.1.5. Комп'ютерні технології  графічного дизайну  6 180 з,і
2.1.6. Патентування та авторське право 3 90 з
Всього за ІІ циклом 135 4050
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору  45 1350
РАЗОМ: 180 5400