Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Соціальна робота (Управління міжнародними соціальними проектами і програмами)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

 

ОС - Бакалавр

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 23 "СОЦІАЛЬНА РОБОТА"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 "СОЦІАЛЬНА РОБОТА"

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПЕДАГОГІКИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 3 РІК 10 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

23 Соціальна робота

 

Спеціальність

231 Соціальна робота

 

Спеціалізація

Управління міжнародними соціальними проектами і програмами

Кваліфікація

Бакалавр з соціальної роботи

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

240 кредитів; 4р.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут соціальних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

2015-2019 р.р.

Рівень програми

Перший (бакалаврський) рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

На основі загальної середньої (спеціальної) освіти та молодшого спеціаліста

 

А

Мета освітньої програми

Цілями навчання є формування здатності студентів до вирішення прикладних завдань соціальної сфери, у тому числі управління соціальними процесами та процесами, що мають місце в індивідуальному розвитку особистості.

В

Характеристика програми

Освітня програма орієнтована на академічну підготовку та ґрунтується на теоретичних дослідженнях і практичних наукових результатах із урахуванням світового досвіду соціальної роботи, сучасного стану соціальної сфери України. Акцентує увагу на здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з соціальної роботи, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту.

 

Предметна область

Об’єктами вивчення є забезпечення прав, потреб та інтересів людини як найвищої соціальної цінності; процеси соціалізації, соціальної адаптації й інтеграції особистості; реалізація завдань і функцій у сфері соціального захисту населення; допомога та підтримка особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; надання соціальних послуг; правові та економічні засоби соціальних інституцій органів державної влади, місцевого самоврядування та недержавних організацій у соціальній сфері; представницькі, організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі дії, спрямовані на підвищення соціального добробуту; підготовка проектів нормативно-правових документів, забезпечення їх реалізації і контролю.

Теоретичним змістом предметної області слугують концепції, принципи, поняття, які формують професійну компетентність соціального працівника.

Здобувач вищої освіти має поєднувати теорію і практику соціальної роботи, володіти методами професійної діяльності.

Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології для вирішення завдань професійної діяльності.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціалізація – управління міжнародними соціальними проектами і програмами.

 

Орієнтація програми

На інтегральну компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Особливості та відмінності

На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС,

На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років становить 180-240 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Робота за фахом у закладах (установах, організаціях) державного управління, соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури, правоохоронній сфері та сфері національної безпеки тощо на посадах згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08).

 

Продовження освіти (академічні права)

Навчання за освітньою програмою підготовки освітнього рівня – магістр.

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Особистісно орієнтований.

 

Форми контролю

Поточний, модульний, підсумковий (екзамен, залік), випусковий (комплексний екзамен).

Е

Програмні компетентності

 

Загальні компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Здатність планувати та управляти часом.
 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у професійній діяльності.
 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 11. Здатність працювати в команді.
 12. Навички міжособистісної взаємодії.
 13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
 14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 

Професійні компетентності

 1. Здатність аналізувати суспільні процеси становлення і розвитку соціальної роботи як інтеграційної галузі наукових знань, що акумулюють дані всіх наук про людину.
 2. Здатність оцінювати соціально-політичні процеси, пов’язані з соціальним розвитком держави.
 3. Здатність аналізувати існуючу нормативно-правову базу стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.
 4. Здатність до аналізу психічних властивостей, станів і процесів, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.
 5. Здатність до діяльності з попередження соціальних ризиків, складних життєвих обставин, запобігання та вирішення соціальних конфліктів.
 6. Здатність до розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.
 7. Здатність до цінування та поваги різноманітності, унікальності й мультикультурності особистості.
 8. Здатність вивчати соціальну проблему за допомогою методів дослідження в умовах конкретної ситуації.
 9. Здатність оцінювати проблеми, потреби, специфічні особливості та ресурси клієнтів.
 10. Здатність розробляти шляхи подолання проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.
 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із урахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.
 12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту.
 13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм.
 14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.
 15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.
 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.
 17. Здатність виявляти і залучати ресурси особистості, соціальної групи та громади для виконання завдань професійної діяльності.
 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.
 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері соціальної роботи.
 20. Здатність до сприяння підвищення добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та підтримки тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

F

Програмні результати навчання

 

 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування завдань спеціальності, відтворювати факти (дати, події, принципи й закономірності суспільного розвитку), встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами, робити висновки, аргументувати свої думки.
 2. Грамотно висловлюватися в усній та писемній формі, використовувати мову професійного спілкування, пояснювати й характеризувати факти і явища державною мовою.
 3. Розуміти наукові принципи, що лежать в основі соціальної діяльності, ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання зі спеціальності, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.
 4. Давати визначення і виокремлювати основні поняття, використовувати власні приклади для ілюстрації відповідей, знаходити спільні риси та відмінності при порівнянні фактів, явищ, характеризувати соціальні явища.
 5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.
 6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях.
 7. Використовувати прикладні комп’ютерні програми у ході розв’язання професійних завдань.
 8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.
 9. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички.
 10. Аналізувати психічні властивості і стани, характеризувати психічні процеси, різні види діяльності індивідів у групі, процеси розвитку, соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції особистості, соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.
 11. Практикувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин.
 12. Визначати зміст діяльності, зв’язки та межі компетенції установ та закладів соціального захисту, соціальних служб, інших організацій.
 13. Використовувати методи діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.
 14. Застосовувати методи соціальної роботи в конкретних умовах взаємодії з клієнтом.
 15. Обґрунтовувати необхідність соціальних змін, прийняття практичних рішень щодо покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.
 16. Застосовувати методи менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.
 17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку і наснажувати клієнтів.
 18. Налагоджувати співпрацю із представникам різних професійних груп та громад.
 19. Використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів.
 20. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу зі складних життєвих обставин.
 21. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання.
 22. Демонструвати знання основних етапів становлення і розвитку соціальної роботи як науки та практичної діяльності, нормативно-правової бази соціальної роботи та соціального забезпечення.
 23. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.
 24. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.
 25. Впроваджувати прийоми мотивації, самомотивації на шляху до досягнення спільної мети, виявляти вміння адаптувати свою поведінку до прийняття системи цінностей іншого.
 26. Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.5. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.6. Інформаційні технології 6 180 і-з
1.1.7. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.8. Психологія 4 120 з
1.1.9. Менеджмент 4 120 і
1.1.10. Соціологія 4 120 з
1.1.11. Психологія спілкування 3 90 і
1.1.12. Філософія 3 90 і
1.1.13. Психологія особистості 4 120 і
  Всього за п.1.1. 55 1650  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 28 840  
1.2.1. Загальна теорія здоров'я 3 90 і
1.2.2. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 і
1.2.3. Психологія здоров'я і здоровий спосіб життя 4 120 з
1.2.4. Безпека життєдіяльності (цивільний захист) 3 90 з
1.2.5. Деонтологія 3 90 з
1.2.6. Комерціалізація стартап-проектів 6 180 і
1.2.7. Формування професійного мислення 3 90 і
1.2.8. Антропологія      
1.2.9. Інтернет у бізнесі      
1.2.10. Логіка      
1.2.11. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності      
1.2.12. Соціальний аудит та інспектування      
1.2.13. Політологія      
1.2.14. Оздоровче харчування      
Всього за І циклом 83 2490
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Вступ до спеціальності та основи теорії СР 5 150 і
2.1.2. Педагогіка 5 150 і
2.1.3. Історія соціальної роботи 3 90 і
2.1.4. Ведення професійної документації 4 120 з
2.1.5. Методи соціальної роботи 3 90 з
2.1.6. Педагогічна майстерність 3 90 і
2.1.7. Система організацій соціальної сфери 5 150 і
2.1.8. Практикум із соціальної роботи 5 150 і
2.1.9. Теорія і практика соціальної роботи 5 150 і
2.1.10. Менеджмент соціальної роботи 3 90 з
2.1.11. Соціальна робота з групами клієнтів 3 90 і
2.1.12. Психологія соціальної роботи 4 120 і
2.1.13. Інформаційні технології в галузі (СР)                                                                                            3 90 з
2.1.14. Соціальна робота з людьми похилого віку 5 150 і
2.1.15. Теорії соціальної роботи 4 120 і
2.1.16. Консультування у соціальній роботі 4 120 і
2.1.17. Охорона праці в галузі 3 90 з
2.1.18. Міжнародні проекти у соціальній роботі 5 150 і
2.1.19. Соціальна робота з сім'єю, дітьми та молоддю 5 150 і
ПР.1 Ознайомча практика 3 90  
ПР.2 Навчальна практика 3 90  
ПР.3 Технологічна практика 5 150  
ПР.4 Стажувальна практика 5 150  
  Випускова (підсумкова) атестація/                      2 60  
  Всього за п.2.1. 95 2850  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 62 1860  
2.2.1. Культура ділового спілкування 4 120 і
2.2.2. Біологія та основи генетики людини 4 120 і
2.2.3. Конфесійна підтримка у соціальній роботі 5 150 і
2.2.4. Соціальна педагогіка 3 90 з
2.2.5. Соціальне забезпечення різних верств населення 3 90 з
2.2.6. Прикладна соціологія 3 90 і
2.2.7. Прикладні технології соціальної роботи (соціальне проектування) 5 150 і
2.2.8. Конфліктологія 3 90 з
2.2.9. Психодіагностика 3 90 з
2.2.10. Право Європейського Союзу 3 90 з
2.2.11. Методологія та організація соціальних досліджень 5 150 і
2.2.12. Інновації у соціальній діяльності 3 90 і
2.2.13. Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія 3 90 і
2.2.14. Соціальний бізнес 3 90 і
2.2.15. Теорія і практика психологічного тренінгу 4 120 з
2.2.16. Фандрейзинг у соціальній роботі 5 150 з
2.2.17. Соціальний капітал і соціальна активність особистості 3 90 з
2.2.18. Соціальна робота на підприємстві      
2.2.19. Правове регулювання соціальних конфліктів      
2.2.20. Соціальне служіння      
2.2.21. Педагогічний практикум      
2.2.22. Основи реабілітології      
2.2.23. Міжнародне право      
2.2.24. Соціальна реабілітація      
2.2.25. Особливості коуч-проектів у соціальній роботі      
2.2.26. Технології соціальної роботи у зарубіжних країнах      
2.2.27. Спеціалізовані служби у соціальній роботі      
2.2.28. Історія та теорія соціології      
2.2.29. Технологія самокерованої групової соціальної роботи      
2.2.30. Рекламно-інформаційні технології та інноваційні методики в соціальній роботі      
2.2.31. Риторика      
2.2.32. Супервізія в соціальній роботі      
Всього за ІІ циклом 157 4710  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього кредитів дисциплін вільного вибору 46 1380
РАЗОМ: 240 7200