Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Соціальна робота

Інститут соціальних технологій

Кафедра соціальної роботи та педагогіки

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 "СОЦІАЛЬНА РОБОТА"

 

ОКРМолодший спеціаліст

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 23 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА, ЗАОЧНА

ВИПУСКОВА КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПЕДАГОГІКИ

СТРОК НАВЧАННЯ: 1 РІК 6 МІСЯЦІВ

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

23 Соціальна робота

 

Спеціальність

231 Соціальна робота

 

Спеціалізація

 

Кваліфікація

Молодший спеціаліст із соціальної роботи

Тип диплома та обсяг програми

одиничний;

120 кредитів;2р.

Навчально-виховний підрозділ

Інститут соціальних технологій

Акредитуюча організація

Акредитаційна комісія України

Період акредитації

 

Рівень програми

Молодший спеціаліст

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Середня загальноосвітня школа, молодший робітник

 

А

Мета освітньої програми

В

Характеристика програми

 

Предметна область

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

- цикл математичної та природничо-наукової підготовки, що разом із попереднім циклом забезпечують певний освітній рівень;

- цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

C

Працевлаштування та продовження освіти

 

Професійні права

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), реабілітаційні установи.

 

Продовження освіти (академічні права)

На освітньому рівні «бакалавр»

D

Стиль та методика викладання

 

Підходи до викладання та навчання

Освітні технології, технології навчання, форми і методи навчання, що відповідають даному освітньому рівню.

 

Форми контролю

Поточний, модульний, підсумковий

Е

Програмні компетентності

 

Професійні компетентності

 1. Аналізувати соціальні проблеми (соціальний стан) певної категорії клієнтів, причини їх виникнення, тенденції розвитку, наслідки
 2. Виявляти особливості клієнтів соціальної роботи для визначення шляхів і методів професійного втручання
 3. Налагоджувати і підтримувати зв’язки із зацікавленими установами та організаціями
 4. Аналізувати існуючу нормативну базу соціальної роботи з певною категорією клієнтів
 5. Розуміти мету, завдання, принципи соціальної роботи в конкретному випадку
 6. Добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації методи професійного втручання
 7. Застосовуючи знання та вміння з документального забезпечення соціальної роботи, вести особові справи громадян
 8. Застосовуючи знання та вміння з документального забезпечення соціальної роботи, вести первинну та звітну документацію
 9. На підставі принципів організації соціального захисту документально вести облік та звітність щодо виконуваної діяльності
 10. Керуючись метою та завданнями реалізації соціального захисту, на підставі основ організації праці та управління в установах соціального захисту, встановлювати зміст і форми організації діяльності соціальних робітників
 11. На основі знань про зміст, форми та порядок надання соціальних послуг розробляти графіки відвідувань клієнтів соціальними робітниками
 12. Вивчати суспільні потреби в запровадженні конкретних соціальних послуг
 13. Налагоджувати співпрацю і партнерство з різними соціальними інститутами, службами, закладами, організаціями, соціальними службами
 14. Виявляти особливості клієнтів, на яких поширюється соціальна робота за реабілітаційною програмою
 15. Добирати та адаптувати відповідно до мети, особливостей клієнтів і реальної ситуації методи та завдання реабілітації
 16. Реалізовувати на практиці індивідуальну програму реабілітації клієнта відповідно до своїх посадових обов’язків
 17. Допомагати керувати груповим процесом, підтримувати позитивну психологічну атмосферу в групі
 18. Підтримувати з групою зворотний зв'язок щодо ефективності групових дій
 19. Мотивувати клієнтів зі спільною проблемою до організації в групи соціальної дії та самодопомоги
 20. Створювати безпечні сприятливі умови праці та підвищення працездатності людини, контролювати їх виконання
 21. Вести облік особового складу установи, організації, їх підрозділів і необхідну кадрову документацію
 22. Оформляти прийом, переведення та звільнення працівників згідно із трудовим законодавством
 23. Оформляти документи, необхідні для призначення пенсій, надання відпусток
 24. На підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, організовувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу
 25. Запобігати мотиваційній стомлюваності персоналу та професійному вигоранню
 26. Застосовувати вміння ефективного спілкування
 27. Спостерігати та оцінювати вербальну та невербальну поведінку клієнта
 28. Працювати з клієнтами різних вікових категорій
 29. Толерантно ставитися до культурних відмінностей між людьми
 30. Бути рефлексивним та володіти навичками самопізнання і самокритики
 31. Обирати форми і методи соціальної роботи з різними групами населення
 32. Співчувати та наснажувати клієнтів соціальної роботи у ході професійної взаємодії
 33. На основі аналізу існуючої нормативної бази застосовувати на практиці нормативно-правові акти з питань соціального захисту населення
 34. Виявляти державні установи і громадські організації, які компетентні вирішувати питання стосовно соціально-правового захисту клієнта
 
Забезпечувати ефективне використання спеціального обладнання для реабілітації

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Українознавство:                                                                                                                              6 180  
  Історія України 2 60 дз
  Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз
  Історія української культури 2 60 дз
1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і
1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і
1.1.4. Фізичне виховання 5 150 з
1.1.5. Екологія та екологічна етика 3 90 з
1.1.6. Інформаційні технології 6 180 і-з
1.1.7. Основи наукових досліджень 3 90 з
1.1.8. Психологія 4 120 з
1.1.9. Менеджмент 4 120 і
1.1.10. Соціологія 4 120 з
1.1.11. Психологія спілкування 3 90 і
Всього за п.1.1. 48 1440  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Всього за п.1.2. 12 360  
1.2.1. Методика навчання основ здоров'я та ЗСЖ 3 90 і
1.2.2. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин 6 180 і
1.2.3. Безпека життєдіяльності (цивільний захист) 3 90 з
Всього за І циклом 60 1800
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Вступ до спеціальності і основи теорії СР 5 150 і
2.1.2. Педагогіка 5 150 і
2.1.3. Історія соціальної роботи 3 90 і
2.1.4. Ведення професійної документації 4 120 з
2.1.5. Методи соціальної роботи 4 120 з
2.1.6. Педагогічна майстерність 3 90 і
2.1.7. Система організацій соціальної сфери 5 150 і кр
2.1.8. Практикум із соціальної роботи 5 150 і
ПР.1 Ознайомча практика 3 90 дз
ПР.2 Навчальна практика 3 90 дз
  Випускова атестація                      2 60  
  Всього за п.2.1. 42 1260  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 18 540  
2.2.1. Соціальна педагогіка 3 90 з
2.2.2. Культура ділового спілкування 4 120 і
2.2.3. Біологія та основи генетики людини 3 90 і
2.2.4. Конфесійна підтримка у соціальній роботі 5 150 і
2.2.5. Соціальне забезпечення різних верств населення 3 90 з
Всього за ІІ циклом 60 1800  
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього кредитів дисциплін вільного вибору 30 900
РАЗОМ: 120 3600